Công văn 1797/BTNMT-TCMT

Công văn 1797/BTNMT-TCMT năm 2019 về báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1797/BTNMT-TCMT 2019 báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/BTNMT-TCMT
V/v báo cáo hiện trạng công tác bo vệ môi trường làng nghề

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghquyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 m 2013 của Chính ph vmột svấn đề cp bách trong lĩnh vực bo vệ môi trường và Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 ca Thủ tướng Chính phphê duyệt Đề án tổng th bo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và đnh hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án), B Tài nguyên và Môi trưng trân trọng đnghị Quý y ban chđạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác qun lý nhà nước v bo vệ môi trường tại các làng ngh, trong đó cn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề, kiên quyết xử lý nghiêm đi vi các hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; áp dụng các công cụ, biện pháp để kim soát chặt chẽ hơn hoạt đng x thi ca các làng nghề, của cơ s sn xuất ngành nghề nông thôn đgiải quyết kịp thời các vn đề môi trường bức xúc, phòng nga, gim thiu các nguồn gây ô nhiễm, c động xu đến môi trưng

2. Báo cáo hiện trạng về công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trong giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn qun lý, trong đó tập trung làm rõ các kết quđạt được, chưa đạt được, các khó khăn vướng mắc trong quá trình trin khai thực hiện. Chi tiết mu báo cáo tại Phụ lục kèm theo.

Báo cáo của Quý y ban đ ngh gi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tng cục Môi trường) trước ngày 25 tháng 4 năm 2019 theo đa ch: số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thtướng Chính phủ.

B Tài nguyên Môi trường trân trọng cảm ơn và rt mong nhận được sự hợp c chặt ch ca Quý y ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCMT, QLCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC.

(Kèm theo Công văn số       /BTNMT-TCMT ngày    tháng    năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trưng)

I. Thực trạng phát triển làng nghề trên địa bàn trong giai đoạn 2016 - 2018

1. Bối cảnh chung

2. Số liệu về các làng nghề hiện nay

3. Phân loại các làng nghề

II. Thực trạng và diễn biến môi trường làng nghề trên địa bàn

1. Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường làng nghề

a) Môi trường không khí

b) Môi trường nước

c) Môi trường đất

2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường làng nghề

a) Chất thải rắn thông thường

b) Chất thải nguy hại

c) Nước thải sinh hoạt

d) Nước thải sản xuất

4. Các vấn đề môi trường chính tại các làng nghề

a) Một số làng nghề chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường

b) Vấn đề nước thải ở các làng nghề

c) Vấn đề quản lý chất thải tại các làng nghề

III. Tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề

1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nguồn lực bảo vệ môi trường

a) Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước

b) Nguồn lực bảo vệ môi trường

2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quy chuẩn về bảo vệ môi trường làng nghề

a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án bảo vệ môi trường làng nghề

b) Văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề

c) Quy chuẩn về môi trường

3. Tổ chức thực hiện pháp luật, công tác quản lý và hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường làng nghề trong cộng đồng, người dân và doanh nghiệp

b) Xây dựng hệ thống quan trắc, thực hiện các chương trình quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về môi trường làng nghề

c) Kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường làng nghề

4. Đánh giá chung về kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân

a) Những kết quả đạt được

b) Những tồn tại, hạn chế

c) Nguyên nhân

IV. Phương hướng, giải pháp và đề xuất kiến nghị

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1797/BTNMT-TCMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1797/BTNMT-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1797/BTNMT-TCMT 2019 báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1797/BTNMT-TCMT 2019 báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1797/BTNMT-TCMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýVõ Tuấn Nhân
        Ngày ban hành19/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1797/BTNMT-TCMT 2019 báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1797/BTNMT-TCMT 2019 báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề

           • 19/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực