Công văn 1798/BTP-BTNN

Công văn 1798/BTP-BTNN năm 2018 về triển khai thi hành các văn bản hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1798/BTP-BTNN 2018 triển khai văn bản hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1798/BTP-BTNN
V/v triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết mt sđiều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước (Thông tư số 04/2018/TT-BTP). Các văn bản này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm Luật có hiệu lực thi hành (từ ngày 01 tháng 7 năm 2018). Đtriển khai thi hành có hiệu quả Luật và các văn bản nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đnghị Tòa án nhân dân ti cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là các bộ) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện một số công việc sau đây:

I. Đối với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và Thông tư số 04/2018/TT-BTP tới đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong cơ quan, đơn vị.

II. Đối với các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và Thông tư số 04/2018/TT-BTP tới đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

2. Chỉ đạo tổ chức pháp chế tham mưu cho bộ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện Luật, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và Thông tư số 04/2018/TT-BTP trong phạm vi quản lý của bộ.

3. Chỉ đạo Sở Tư pháp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và Thông tư số 04/2018/TT-BTP , đặc biệt là các quy định về quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, tham gia giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo Sở Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện các quy định về tham gia giải quyết bồi thường, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường.

Trên đây là một số nội dung triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- C
ng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (đ đăng tải);
- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Khánh Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1798/BTP-BTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1798/BTP-BTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2018
Ngày hiệu lực24/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1798/BTP-BTNN

Lược đồ Công văn 1798/BTP-BTNN 2018 triển khai văn bản hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1798/BTP-BTNN 2018 triển khai văn bản hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1798/BTP-BTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Khánh Ngọc
        Ngày ban hành24/05/2018
        Ngày hiệu lực24/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1798/BTP-BTNN 2018 triển khai văn bản hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1798/BTP-BTNN 2018 triển khai văn bản hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước

           • 24/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực