Công văn 18010/BTC-QLCS

Công văn 18010/BTC-QLCS năm 2015 hướng dẫn thực hiện việc xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có theo quy định tại Quyết định 32/2015/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 18010/BTC-QLCS hướng dẫn xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18010/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn thực hiện việc xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, quan khác ở Trung ương;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 4/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg; theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện rà soát, sắp xếp lại s xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo đúng tiêu chun, định mức và gửi về Bộ Tài chính quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg “c) Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cp tỉnh thực hiện báo cáo Bộ Tài chính v kết quả sắp xếp lại s xe ô tô hiện có theo quy định tại Điểm a Khoản này. Bộ Tài chính thực hiện Điều chuyn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, sắp xếp và xử lý xe ô tô phục vụ công tác đúng với thời hạn quy định về sắp xếp, xử lý; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có tại các cơ quan, tchức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg và Điều 6 Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 21/3/2016. Ngoài Phụ lục số 01 và số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC báo cáo cần thể hiện các nội dung sau:

1. Tổng số xe hiện có của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương quản lý tại thời Điểm ngày 21/9/2015 (ngày Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành), gồm:

- Xe ô tô phục vụ chức danh;

- Xe ô tô phục vụ công tác chung;

- Xe ô tô chuyên dùng.

2. Tình hình thực hiện sắp xếp lại xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có từ ngày 21/9/2015 đến thời Điểm báo cáo:

a) Tổng số xe ô tô Điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu so với tiêu chuẩn, định mức trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC;

b) Tổng số xe ô tô Điều chuyển cho các Bộ, ngành, địa phương khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

c) Tổng số xe ô tô tiếp nhận từ các Bộ, ngành, địa phương khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

d) Tổng số xe ô tô đã thực hiện thanh lý từ ngày 21/9/2015 đến ngày báo cáo (nếu có).

(Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp lại xe ô tô phục vụ công tác chung được lập theo Biu mu - đính kèm)

3. Số liệu tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC là số liệu xe ô tô sau khi đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại theo nội dung Điểm 2 Công văn này. “Số lượng xe ô tô hiện có” tại cột số 4 Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC là số xe ô tô có đến thời Điểm báo cáo.

4. Đề xuất, kiến nghị việc xử lý số xe ô tô dôi dư theo tiêu chuẩn, định mức, đề xuất nhu cầu trang bị trong trường hợp sau khi sắp xếp lại còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có).

5. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát, chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ số liệu số lượng xe ô tô trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước sau khi sắp xếp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính thực hiện rà soát, đối chiếu và làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả sắp xếp, xử lý xe ô tô theo quy định.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện rà soát, sắp xếp lại, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương không thực hiện chuyển xe ô tô phục vụ công tác chung sang nhóm xe ô tô chuyên dùng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, t chức, đơn vị xây dng tiêu chuẩn, định mức và quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng Mục đích theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg để tránh tình trạng sử dụng xe ô tô chuyên dùng không đúng Mục đích (như: phục vụ chức danh, phục vụ công tác chung) theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời v Bộ Tài chính để phối hợp, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP - Vụ KTTH;
- Sở TC các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 


BỘ (NGÀNH), TỈNH (THÀNH PHỐ): ……..

Biểu mẫu

 

TÌNH HÌNH SẮP XP, XỬ LÝ XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG

(Từ ngày 21/9/2015 đến ngày...../…../2016 - ngày báo cáo)

(Kèm theo Công văn s 18010/BTC-QLCS ngày 04/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: Chiếc

STT

Tên đơn vị

(Loại xe, biển kiểm soát)

Số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có đến ngày 21/9/2015

Điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong nội bộ Bộ, ngành, địa phương còn thiếu xe so vi tiêu chuẩn, định mức

Nhận Điều chuyển từ B, ngành, địa phương khác

Điều chuyển cho Bộ, ngành, địa phương khác

Số xe ô tô thanh lý (nếu có)

S xe ô tô hiện có đến thi Điểm báo cáo (sau khi sắp xếp lại)

Ghi chú

Số lượng

Tên đơn vị nhận Điều chuyển

Số lượng

Đơn vị Điều chuyển, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Số lượng

Đơn vị Điều chuyển, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Biểu này ch lập chi tiết đi với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có phát sinh sắp xếp lại xe ô tô (Điều chuyển, thanh lý) từ ngày 21/9/2015 đến thời Điểm báo cáo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 18010/BTC-QLCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 18010/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/12/2015
Ngày hiệu lực 04/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 18010/BTC-QLCS hướng dẫn xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 18010/BTC-QLCS hướng dẫn xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 18010/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 04/12/2015
Ngày hiệu lực 04/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 18010/BTC-QLCS hướng dẫn xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có

Lịch sử hiệu lực Công văn 18010/BTC-QLCS hướng dẫn xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có

  • 04/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực