Công văn 1806/UBND-TN

Công văn 1806/UBND-TN năm 2013 đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1806/UBND-TN năm 2013 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/UBND-TN
V/v đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013

Bắc Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính, Xây dựng, Tư pháp;
- Cục Thuế Bắc Giang;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn số 5485/VPCP-KTN ngày 05/7/2013 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và kết luận tại hội nghị kiểm điểm công tác cấp Giấy chứng nhận do UBND tỉnh tổ chức ngày 12/6/2013. Tăng cường kiểm tra ở cơ sở và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc, kiểm tra các phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố thực hiện: Đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định hiện hành của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính thì tiếp tục tổ chức thực hiện bình thường. Đối với một số trường hợp vướng mắc, tồn tại trước ngày 01/01/2012, các quy định trên chưa giải quyết được thì thực hiện theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh.

- Khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định hạn mức đất ở và hạn mức công  nhận đất ở có vườn, ao đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (ban hành kèm theo Quyết định 134/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh) cho phù hợp với thực tế, tháo gỡ vướng mắc hiện nay. Yêu cầu trình UBND tỉnh trong Quý III năm 2013.

3. Cục Thuế Bắc Giang phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thuế các huyện, thành phố thực hiện đối trừ tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo khoản 4 Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH, KT, chuyên viên KTN (5);
+ Lưu: VT, TN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1806/UBND-TN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1806/UBND-TN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2013
Ngày hiệu lực19/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1806/UBND-TN năm 2013 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1806/UBND-TN năm 2013 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1806/UBND-TN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành19/07/2013
        Ngày hiệu lực19/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1806/UBND-TN năm 2013 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1806/UBND-TN năm 2013 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở

           • 19/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực