Công văn 1809/TCT-CS

Công văn 1809/TCT-CS năm 2018 về thời điểm xuất hóa đơn ghi nhận, hạch toán nguồn thu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1809/TCT-CS 2018 thời điểm xuất hóa đơn hạch toán nguồn thu khám bệnh bảo hiểm y tế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3749/STC-TTr ngày 24/10/2017 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hướng dẫn một số vướng mắc về thời điểm xuất hóa đơn ghi nhận, hạch toán nguồn thu KCB BHYT của các cơ sở KCB công lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn;

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế s 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 06 năm 2014 quy định tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Về việc quyết toán kinh phí KCB BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015 về việc sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí KCB BHYT như sau:

“2. Về cách ghi hóa đơn, biên lai, phiếu thu:

- Nội dung ghi trên hóa đơn, biên lai, phiếu thu: Thanh toán tiền KCB cho người có thẻ BHYT.

- Ngày, tháng lập hóa đơn, biên lai, phiếu thu là ngày, tháng hoàn thành việc quyết toán chi phí KCB BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB.

- Số tiền ghi trên hóa đơn, biên lai, phiếu thu là số kinh phí KCB BHYT được cơ quan BHXH quyết toán, cụ thể:

+ Trường hợp số quyết toán nhỏ hơn số kinh phí tạm ứng cho cơ sở KCB thì phần kinh phí tạm ứng còn dư được chuyển sang kỳ sau.

+ Trường hợp số quyết toán lớn hơn số kinh phí tạm ứng, ghi hóa đơn, biên lai, phiếu thu bằng số quyết toán. Cơ quan BHXH có trách nhiệm thanh toán skinh phí KCB BHYT còn thiếu so với số quyết toán cho cơ sở KCB.”

Căn cứ quy định nêu trên, việc lập hóa đơn khi cung ứng dịch vụ KCB thực hiện theo quy định hiện hành về hóa đơn: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 nêu trên.

Việc quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Công văn số 2580/BHXH-TCKT ngày 14/7/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về việc quyết toán kinh phí KCB BHYT, xuất hóa đơn và Biên lai thu phí lệ phí khi quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT.

Trường hợp còn vướng mắc thì Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trao đi với Cục Thuế địa phương có ý kiến để Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1809/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1809/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/05/2018
Ngày hiệu lực 16/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1809/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1809/TCT-CS 2018 thời điểm xuất hóa đơn hạch toán nguồn thu khám bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1809/TCT-CS 2018 thời điểm xuất hóa đơn hạch toán nguồn thu khám bệnh bảo hiểm y tế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1809/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 16/05/2018
Ngày hiệu lực 16/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1809/TCT-CS 2018 thời điểm xuất hóa đơn hạch toán nguồn thu khám bệnh bảo hiểm y tế

Lịch sử hiệu lực Công văn 1809/TCT-CS 2018 thời điểm xuất hóa đơn hạch toán nguồn thu khám bệnh bảo hiểm y tế

  • 16/05/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/05/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực