Công văn 1814/TCHQ-HĐTT

Công văn 1814/TCHQ-HĐTT thông báo kế hoạch và thời gian thi tuyển công chức Hải quan năm 2010 do Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1814/TCHQ-HĐTT thông báo kế hoạch thời gian thi tuyển công chức Hải quan năm 2010


TỔNG CỤC HẢI QUAN
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2010
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1814/TCHQ-HĐTT
V/v thông báo kế hoạch và thời gian thi tuyển công chức Hải quan năm 2010

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục.

 

Thực hiện Đề án thi tuyển và xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010, Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010 (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thống nhất phê duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010 của từng đơn vị như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010 và danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010 (Có danh sách từng đơn vị kèm theo).

Ghi chú: Công văn và danh sách sẽ được gửi thư điện tử đến từng đơn vị để triển khai đối chiếu và gửi Giấy báo dự thi kèm Phiếu đăng ký dự thi cho thí sinh. Trường hợp không nhận được thư điện tử, các đơn vị liên hệ với số điện thoại: 0989.256.236 (Phương - Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng) để Hội đồng gửi lại.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010 được tổ chức tại 02 địa điểm: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và thi cùng ngày (trong 02 ngày): ngày 24/4 và ngày 25/4/2010, cụ thể:

2.1. Thời gian thi:

- Ngày 24/4/2010:

+ 08 giờ 00 phút: thí sinh đến dự khai mạc kỳ thi, nhận Phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi.

+ 13 giờ 30 phút: thi môn thứ 1.  

- Ngày 25/4/2010:    

+ 07 giờ 30 phút: thi môn thứ 2.

+ 13 giờ 30 phút: thi môn thứ 3.

2.2. Địa điểm thi:

* Tại Hà Nội:

- Đối với thí sinh dự thi vào các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục và các Cục Hải quan tỉnh, TP từ Thừa Thiên Huế trở ra, một số thí sinh do Tổng cục sơ tuyển giúp và những thí sinh tại miền nam đã đăng ký thi tại Hà Nội: dự thi tại Học viện Kỹ thuật quân sự; Địa chỉ: số 100B, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

* Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đối với các thí sinh dự thi vào các Cục Hải quan tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào và Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK miền Nam, dự thi tại: Học viện hành chính quốc gia (cơ sở 2); Địa chỉ: số 10, đường 3-2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Để chuẩn bị công tác thi tuyển, đề nghị Hội đồng sơ tuyển các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK miền Nam triển khai gấp một số nội dung công việc sau:

3.1. Đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi:

- Viết đầy đủ các yêu cầu trên Giấy báo thi (theo mẫu của Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan) ký tên, đóng dấu của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển của đơn vị và gửi thư “bảo đảm” chuyển phát nhanh theo địa chỉ của từng thí sinh đã ghi trong hồ sơ sơ tuyển, nếu đơn vị có nhiều thí sinh thì gửi cho các thí sinh có địa chỉ ở xa trước, cố gắng đảm bảo cho thí sinh nhận được Giấy báo thi sớm nhất để thí sinh có thời gian chuẩn bị tham dự kỳ thi. Đơn vị có thể trực tiếp điện thoại để kiểm tra việc nhận thông báo thi của thí sinh. Đồng thời niêm yết thông báo về thời gian, địa điểm thi tại trụ sở của đơn vị (Nơi thường xuyên giao dịch với khách).

- Phiếu đăng ký dự thi gồm 01 bản như đã hướng dẫn tại Công văn số 1109/TCHQ-HĐTD ngày 02/3/2010 của Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010 về tổ chức thi tuyển và xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010 có ký tên của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển của các đơn vị, có đóng dấu giáp lai của đơn vị vào ảnh dán trên phiếu đăng ký dự thi và gửi gấp cho thí sinh giữ để xuất trình khi vào phòng thi (cùng Giấy báo dự thi).

- Chậm nhất đến hết ngày 14/4/2010 các đơn vị phải hoàn tất việc gửi Giấy báo dự thi và Phiếu đăng ký dự thi cho thí sinh dự thi vào đơn vị mình.

- Các trường hợp do Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức Hải quan năm 2010 sơ tuyển giúp (gồm Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh), sẽ do Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010 chịu trách nhiệm gửi Giấy báo dự thi và Phiếu đăng ký dự thi cho thí sinh.

- Lưu ý: Trường hợp gần đến ngày thi mà thí sinh đủ điều kiện dự thi (có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tại Website của Tổng cục Hải quan http://www.customs.gov.vn) nhưng chưa nhận được Giấy báo dự thi và Phiếu đăng ký dự thi thì thí sinh vẫn đến dự thi theo thời gian thi Hội đồng tuyển dụng đã thông báo và phải mang theo Chứng minh thư nhân dân để Hội đồng đối chiếu, xem xét cho dự thi.

3.2. Đối với các trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển nêu tại điểm 1 kể trên, đơn vị thông báo trả lời cho các thí sinh biết, có nói rõ lý do.

3.3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010 được niêm yết công khai trên Website Hải quan tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn và Website của Hải quan địa phương nơi thí sinh đăng ký dự tuyển (nếu đơn vị có Website).

Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010 thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Hội đồng;
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, TCCB (6b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Phạm Duy Hiền

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
HỘI ĐỒNG SƠ TUYỂN CÔNG CHỨC CỤC HẢI QUAN TỈNH………..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

Hà Nội, ngày       tháng 04 năm 2010

 

GIẤY BÁO DỰ THI

Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010.

Báo cho Thí sinh: Trần Thị C

Sinh năm: 1987

Quê quán: Vĩnh Long

Đã đạt yêu cầu sơ tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010.

Số báo danh: HQ0006

Đăng ký dự thi công chức vào đơn vị: Cục Hải quan tỉnh Long An

Xin mời Anh (Chị) đúng 08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2010.

Có mặt tại: Học viện hành chính quốc gia (cơ sở 2); Địa chỉ: số 10, đường 3-2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010.

Ghi chú: Kỳ thi sẽ tiến hành trong 02 ngày (24 và 25/4/2010). Khi đến làm thủ tục tham dự kỳ thi, thí sinh, phải mang theo Phiếu đăng ký dự kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2010 có dấu giáp lai trên ảnh của đơn vị có thí sinh dự thi và chứng minh thư nhân dân./.

 

 

CHỦ TỊCH
CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH…
Nguyễn Văn A

 


DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN NĂM 2010 VÀO CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Công văn số 814/TCHQ-HĐTT ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục Hải quan)

Stt

Số báo danh

Họ

Tên

Năm sinh

Quê quán

Đơn vị ĐKDT

Chuyên ngành ĐKDT

Địa điểm dự thi

Ngoại ngữ thi

Ưu tiên

Ngạch

Ghi chú

Nam

Nữ

1

HQ0044

Phạm Duy

Anh

1988

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

Con TB

KTVTC

 

2

HQ0045

Trần Đức

Anh

1983

 

Nam Định

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

Hà Nội

Anh A

 

KTVTC

 

3

HQ0093

Hắc Thị

 

1985

Thanh Hóa

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

4

HQ0129

Nguyễn Thị Hồng

Châu

 

1988

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

5

HQ0134

Nguyễn Đỗ Phương

Chi

 

1988

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

6

HQ0192

Đỗ Mạnh

Cường

1985

 

Thái Bình

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

Con BB

KTVTC

 

7

HQ0219

Lưu Hồng

Diễm

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, Kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

8

HQ0220

Trần Thị Ngọc

Diễn

 

1985

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

9

HQ0236

Nguyễn Toàn

Định

1987

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

10

HQ0238

Bùi Thành

Đô

1981

 

Thái Bình

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

XH-NV

HCM

Anh B

 

KTV

 

11

HQ0273

Nguyễn Khanh Thùy

Dung

 

1985

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

12

HQ0274

Đặng Xuân

Dung

 

1978

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

13

HQ0361

Nguyễn Thị Bé

Em

 

1986

Quảng Ngãi

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

Con BB

KTVTC

 

14

HQ0381

Trần Thanh

Giang

1982

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

15

HQ0382

Dương Quốc

Giang

1987

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

16

HQ0390

Lê Vạn

Giáp

1986

 

Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

17

HQ0462

Nguyễn Thị Hoàng

Hải

 

1986

Hải Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

18

HQ0509

Nguyễn Thị

Hằng

 

1980

Thanh Hóa

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

19

HQ0510

Nguyễn Kim

Hằng

 

1988

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

20

HQ0535

Phạm Đoàn Hồng

Hạnh

 

1986

Tp. Hồ Chí Minh

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

Con TB

KTV

 

21

HQ0547

Trần Thị Tuyết

Hậu

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

22

HQ0594

Huỳnh Minh

Hiếu

1982

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

23

HQ0636

Huỳnh Thị Minh

Hòa

 

1988

Quảng Ngãi

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

LTVTC

HCM

Anh A

 

LTVTC

 

24

HQ0637

Vũ Thị

Hòa

 

1988

Thanh Hóa

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

Con BB

KTVTC

 

25

HQ0658

Nguyễn Đức

Hoàng

1987

 

Thái Bình

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

26

HQ0702

Nguyễn Thanh

Hùng

1986

 

Long An

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

CN Sinh học

HCM

Anh B

 

KTV

 

27

HQ0703

Nguyễn

Hùng

1987

 

Thái Bình

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

28

HQ0704

Huỳnh Công

Hùng

1987

 

Tp. Hồ Chí Minh

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

29

HQ0718

Bùi Quốc

Hưng

1988

 

Tp. Hồ Chí Minh

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

30

HQ0750

Trần Thị Mai

Hương

 

1984

Thanh Hóa

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

CN Sinh học

HCM

Anh B

 

KTV

 

31

HQ0764

Trần Đinh

Hưởng

1984

 

Ninh Bình

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

XH-NV

HCM

Anh B

 

KTV

 

32

HQ0783

Trần Nguyễn Quang

Huy

1987

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

33

HQ0826

Nguyễn Minh

Khang

1985

 

Nam Định

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

34

HQ0832

Bùi Văn

Khanh

1978

 

Thanh Hóa

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

35

HQ0841

Lê Phú

Khiêm

1982

 

Thanh Hóa

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

36

HQ0859

Tăng Chí

Kiệt

1977

 

Trung Quốc

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Kỹ thuật

HCM

Anh B

 

KTV

 

37

HQ0862

Trần Thị Anh

Kiều

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

38

HQ0892

Trần Ngọc

Lan

 

1987

Hà Bắc

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

39

HQ0893

Nguyễn Thị Xuân

Lan

 

1985

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

LTVTC

HCM

Anh A

 

LTVTC

 

40

HQ0894

Vũ Thị Thanh

Lan

 

1988

Lâm Đồng

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

41

HQ0944

Ngô Tú

Linh

 

1983

Trung Quốc

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

42

HQ0945

Lê Tú

Linh

 

1987

Quảng Ngãi

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

CN Sinh học

Hà Nội

Anh B

 

KTV

 

43

HQ0946

Nguyễn Xuân

Linh

1987

 

Nghệ An

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

44

HQ1003

Lê Xuân

Long

1976

 

Lâm Đồng

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

45

HQ1009

Đặng Minh

Luân

1983

 

Bình Định

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

46

HQ1015

Nguyễn Hữu

Lực

1987

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

47

HQ1025

Liễu Thị Hồng

Luyến

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

48

HQ1026

Nguyễn Thị

Luyến

 

1988

Ninh Bình

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

Hà Nội

Anh A

 

KTVTC

 

49

HQ1027

Nguyễn Văn

Luyện

1981

 

Thái Bình

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

XH-NV

HCM

Anh B

 

KTV

 

50

HQ1051

Lê Thụy Xuân

Mai

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

51

HQ1070

Dương Thùy

Minh

 

1984

Tiền Giang

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

52

HQ1071

Nguyễn Ngọc Bình

Minh

1982

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

53

HQ1092

Trần Thị Lê

Na

 

1986

Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

54

HQ1123

Nguyễn Thị Hoàng

Nga

 

1985

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

55

HQ1124

Nguyễn Thị

Nga

 

1985

Thanh Hóa

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

56

HQ1125

Phạm Thị

Nga

 

1986

Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

XH-NV

HCM

Anh B

 

KTV

 

57

HQ1126

Trần Thị

Nga

 

1986

Nam Định

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

58

HQ1154

Nguyễn Hạnh

Ngộ

 

1988

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

59

HQ1170

Đàm Bảo

Ngọc

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

60

HQ1181

Nguyễn Công

Nguyên

1982

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

61

HQ1182

Nguyễn Thị

Nguyên

 

1987

Bình Phước

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

62

HQ1191

Trần Như

Nguyệt

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

63

HQ1208

Trần Trọng

Nhân

1988

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

64

HQ1225

Nguyễn Thị Ngọc

Nhi

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

65

HQ1248

Lê Hồng

Nhung

 

1988

Hà Nội

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

66

HQ1282

Tô Thuần

Phong

1978

 

Đồng Nai

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

67

HQ1335

Nguyễn Minh

Phương

 

1984

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

68

HQ1336

Phạm Hoàng

Phương

1985

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

69

HQ1337

Nguyễn Ngọc Minh

Phương

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

70

HQ1338

Huỳnh Thanh

Phương

1987

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

71

HQ1339

Nguyễn Duy

Phương

1988

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

72

HQ1374

Nguyễn Duy

Quang

1984

 

Thừa Thiên Huế

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

73

HQ1403

Cao Thị

Quyên

 

1985

Thanh Hóa

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

74

HQ1426

Hồ Như

Quỳnh

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

75

HQ1464

Phan Nhân

Sơn

1987

 

Hà Tĩnh

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

Hà Nội

Anh A

Con TB

KTVTC

 

76

HQ1472

Nguyễn Thị Thanh

Sương

 

1983

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

77

HQ1483

Nguyễn Thảo

Tâm

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

78

HQ1484

Võ Thị Thanh

Tâm

 

1987

Quảng Ngãi

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

79

HQ1591

Lê Mai

Thảo

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

80

HQ1592

Hoàng Thị Phương

Thảo

 

1986

Nghệ An

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

LTVTC

HCM

Anh A

 

LTVTC

 

81

HQ1593

Lê Thu

Thảo

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

82

HQ1594

Nguyễn Thị Phương

Thảo

 

1985

Hà Nội

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

83

HQ1607

Nguyễn Hữu

Thiện

1986

 

Bến Tre

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

84

HQ1616

Phạm Gia

Thịnh

1988

 

Tp. Hồ Chí Minh

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

85

HQ1652

Nguyễn Thị Ngọc

Thu

 

1983

Đồng Nai

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

86

HQ1661

Huỳnh Ngọc Anh

Thư

 

1986

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

87

HQ1662

Nguyễn Bá Thu

Thư

 

1985

Nghệ An

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

XH-NV

HCM

Anh B

 

KTV

 

88

HQ1663

Phạm Nữ Anh

Thư

 

1985

Tây Ninh

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

89

HQ1673

Trần Gia

Thuận

 

1988

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

90

HQ1674

Nguyễn Thị

Thuận

 

1987

Bình Định

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

91

HQ1711

Nguyễn Thị Ngọc

Thúy

 

1987

Đồng Nai

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

92

HQ1718

Lộc Thị Mộng

Thùy

 

1984

Vĩnh Phú

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

93

HQ1769

Nguyễn Hữu

Toàn

1987

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

94

HQ1772

Nguyễn Thanh

Tòng

1986

 

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

95

HQ1814

Huỳnh Thị Huyền

Trang

 

1988

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

96

HQ1815

Nguyễn Thị

Trang

 

1988

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

97

HQ1880

Lê Châu

1985

 

Quảng Bình

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

98

HQ1881

Nguyễn Ngọc

1988

 

Vĩnh Phúc

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

Con TB

KTVTC

 

99

HQ1965

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

100

HQ1971

Phan Thị Ánh

Tuyết

 

1984

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

LTVTC

HCM

Anh A

 

LTVTC

 

101

HQ1972

Lê Đặng Ánh

Tuyết

 

1987

Ninh Thuận

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

102

HQ1997

Ngô Thị Thùy

Vân

 

1985

Nghệ An

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

XH-NV

HCM

Anh B

 

KTV

 

103

HQ1998

Võ Thị Cẩm

Vân

 

1987

Bình Dương

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

104

HQ1999

Nguyễn Phương Thị Hồng

Vân

 

1987

Nghệ An

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

105

HQ2000

Trần Thị Bảo

Vân

 

1988

Bình Phước

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

106

HQ2052

Phạm Quốc

Vương

1981

 

Quảng Nam

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

107

HQ2070

Lê Cừu

Xuyền

1987

 

Long An

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

KTVTC

HCM

Anh A

 

KTVTC

 

108

HQ2086

Vũ Thị Như

Yến

 

1985

Bình Phước

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại thương, thẩm định giá

HCM

Anh B

 

KTV

 

Lưu ý:

- Đơn vị gửi giấy báo dự thi cùng phiếu đăng ký dự thi cho thí sinh.

- Khi gửi giấy báo dự thi đơn vị đối chiếu danh sách với phiếu đăng ký dự thi hoặc hồ sơ

- Nếu có sai sót thì điều chỉnh theo phiếu đăng ký của thí sinh và thông báo lại cho Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2010.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1814/TCHQ-HĐTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1814/TCHQ-HĐTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2010
Ngày hiệu lực09/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1814/TCHQ-HĐTT

Lược đồ Công văn 1814/TCHQ-HĐTT thông báo kế hoạch thời gian thi tuyển công chức Hải quan năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1814/TCHQ-HĐTT thông báo kế hoạch thời gian thi tuyển công chức Hải quan năm 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1814/TCHQ-HĐTT
        Cơ quan ban hànhxét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan, Hội đồng thi tuyển
        Người ký***, Phạm Duy Hiền
        Ngày ban hành09/04/2010
        Ngày hiệu lực09/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1814/TCHQ-HĐTT thông báo kế hoạch thời gian thi tuyển công chức Hải quan năm 2010

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1814/TCHQ-HĐTT thông báo kế hoạch thời gian thi tuyển công chức Hải quan năm 2010

              • 09/04/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/04/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực