Công văn 1814/TTCP-TCCB

Công văn số 1814/TTCP-TCCB về việc tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1814/TTCP-TCCB tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1814/TTCP-TCCB
V/v tổ chức thi nâng ngạch TTVC lên TTVCC năm 2009

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Thực hiện Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Đề án số 1496/TTCP ngày 03/7/2009 của Thanh tra Chính phủ về thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009; Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI

1. Đối tượng

Đối tượng dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp (sau đây gọi tắt là thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp) là Thanh tra viên chính (mã ngạch 04024) đang công tác tại các cơ quan Thanh tra Nhà nước, gồm: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo quy định tại điểm 2, điểm 3 của mục này.

2. Điều kiện dự thi

Thanh tra viên chính được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cử dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp phải có đủ các điều kiện sau:

2.1. Có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch Thanh tra viên cao cấp được quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra;

2.2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt; được cơ quan quản lý và sử dụng thanh tra viên chính đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục trước khi cử đi dự thi; có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi được phân công vào vị trí tương ứng với ngạch thanh tra viên cao cấp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật.

2.3. Thâm niên giữ ngạch thanh tra viên chính và tương đương tối thiểu là 06 năm; có hệ số lương tối thiểu 5,42 (bậc 4/7) trở lên;

2.4. Được cơ quan có thẩm quyền quản lý và sử dụng cử dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2009;

2.5. Đã chủ chì hoặc được phân công tham gia ít nhất một chương trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý sử dụng công chức).

3. Tiêu chuẩn dự thi

Thanh tra viên chính dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp có đủ các điều kiện trên còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

3.1. Tốt nghiệp đại học trở lên;

3.2. Có bằng lý luận chính trị cao cấp hoặc văn bằng được tính là tương đương theo quy định số 12 QĐ/TC-TTVH ngày 09/01/2004 của Ban tổ chức, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị;

3.3. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp hoặc bằng Cử nhân hành chính, bằng Thạc sỹ hành chính, Tiến sỹ hành chính trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp (quy định tại Điều 10 Quy chế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ban hành kèm theo quyết định số 05/2007/QĐ-BNV ngày 17/4/2007 của Bộ Nội vụ);

3.4. Có chứng chỉ học bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp;

3.5. Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng Thanh tra viên chính nhận xét bằng văn bản;

3.6. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên của 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi, từ trình độ C trở lên, được người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sử dụng Thanh tra viên chính nhận xét bằng văn bản;

3.7. Các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học:

3.7.1. Miễn thi ngoại ngữ đối với trường hợp có một trong các điều kiện sau:

- Thanh tra viên chính có bằng đại học thứ hai là bằng đại học ngoại ngữ;

- Thanh tra viên chính tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

3.7.2. Miễn thi môn tin học đối với Thanh tra viên chính đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

3.8. Các trường hợp còn thiếu chứng chỉ Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp và chứng chỉ Thanh tra viên cao cấp, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp với Học viện Hành chính mở lớp bồi dưỡng để người tham gia dự thi có điều kiện hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn trước khi thi; thời gian mở lớp dự kiến vào ngày 15 tháng 9 năm 2009, lệ phí học theo quy định của Học viện Hành chính và Trường Cán bộ Thanh tra.

II. CHỈ TIÊU, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Chỉ tiêu dự thi

Căn cứ vào nhu cầu, cơ cấu các ngạch thanh tra viên hiện tại ở các Bộ, ngành, địa phương; sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ thông báo chỉ tiêu dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp đối với từng bộ, ngành, địa phương (có thông báo chỉ tiêu kèm theo).

2. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi của cá nhân, gồm:

- Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu số 1);

- Bản khai sơ yếu lý lịch và tóm tắt lý lịch khoa học (theo mẫu số 2) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý Thanh tra viên chính xác nhận;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên chính và tương đương; quyết định nâng lương gần đây nhất;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn quy định có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý sử dụng Thanh tra viên chính;

Trường hợp cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ trình độ C và sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng thì phải có cam kết được người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng Thanh tra viên chính xác nhận;

- Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị sử dụng Thanh tra viên chính (theo mẫu số 3) về:

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống, việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước;

+ Năng lực, hiệu quả công tác;

+ Quan hệ phối hợp trong công tác;

+ Ý thức tổ chức kỷ luật;

+ Triển vọng phát triển.

- 02 phong bì có dán tem và đề địa chỉ liên lạc; 02 ảnh màu cỡ cỡ 4x6 cm.

Toàn bộ hồ sơ cá nhân được đựng trong một túi đựng hồ sơ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sơ tuyển, cử thanh tra viên chính dự thi

1.1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Thông tư số 09/2007/NĐ-CP">07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện NĐ số 09/2007/NĐ-CP.

Hội đồng sơ tuyển căn cứ vào chỉ tiêu được phân bổ và đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi quy định tại Mục I của công văn này để tổ chức sơ tuyển theo đúng quy định.

1.2. Sau khi sơ tuyển, Hội đồng lập danh sách tổng hợp (theo mẫu số 4) và trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cử Thanh tra viên chính tham dự kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp.

1.3. Quyết định, danh sách, hồ sơ của Thanh tra viên chính dự thi gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/8/2009 (theo dấu Bưu điện). Quá thời hạn trên, được coi là bộ, ngành, địa phương không có nhu cầu cử Thanh tra viên chính dự thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2009.

2. Trách nhiệm cử Thanh tra viên chính dự thi

2.1. Thanh tra viên chính chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều đã khai trong hồ sơ dự thi của mình.

2.2. Cơ quan quản lý và sử dụng Thanh tra viên chính, cơ quan cử Thanh tra viên chính đi dự thi chịu trách nhiệm về kiểm tra, xác nhận bản khai lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, xác nhận trình độ, ngoại ngữ, tin học của người được cử đi dự thi;

2.3. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định cử Thanh tra viên chính dự thi nâng ngạch chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn Thanh tra viên chính dự thi; Căn cứ vào thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2009 về kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2009 chỉ đạo việc làm thủ tục trình Bộ Nội vụ ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương Thanh tra viên cao cấp cho người trúng tuyển.

3. Tổ chức thi

Việc tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2009 do Hội đồng thi nâng ngạch thanh tra viên cao cấp của Thanh tra Chính phủ thực hiện: Hội đồng thi tiếp nhận, lập danh sách Thanh tra viên chính dự thi nâng ngạch báo cáo Bộ Nội vụ; thông báo những trường hợp đủ điều kiện dự thi cho các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; tổ chức giới thiệu, hướng dẫn nội dung ôn thi; cung cấp tài liệu ôn thi; tổ chức thi theo quy định;

Những Thanh tra viên chính chưa qua bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp và chứng chỉ Thanh tra viên cao cấp thì phải học lớp bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện tiêu chuẩn trước khi thi do Hội đồng thi phối hợp với Học viện hành chính tổ chức; Thời gian học khoảng 2 tháng rưỡi dự kiến khai giảng vào ngày 15 tháng 9 năm 2009.

3.1. Thời gian, nội dung ôn và thi:

- Thời gian ôn và thi cuối tháng 11 năm 2009;

- Thí sinh dự thi phải tham dự đầy đủ 4 môn thi sau:

+ Môn Hành chính nhà nước: Thi viết (180 phút);

+ Môn Nghiệp vụ Thanh tra: Thi viết (180 phút);

Đối với môn Nghiệp vụ Thanh tra học viên phải xây dựng đề án và đề án phải được chấm điểm đạt yêu cầu, sau đó mới bảo vệ đề án trước Hội đồng thi; Nội dung của đề án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực: Đổi mới công tác tổ chức, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; đổi mới công tác cán bộ thanh tra …

+ Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm (30 phút);

+ Môn ngoại ngữ: Thi viết (90 phút), trình độ C của 01 trong 05 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

3.2. Địa điểm tổ chức: Tổ chức ôn thi và thi tại Trường Cán bộ Thanh tra (xã Đông Ngạc – huyện Từ Liêm – thành phố Hà Nội).

3.3. Phí dự thi: Phí dự thi thu theo thông tư số 101/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc sơ tuyển và cử Thanh tra viên chính dự thi nâng ngạch đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và chỉ tiêu đã thông báo. Đồng thời phổ biến nội dung công văn này cho Thanh tra viên chính được Hội đồng sơ tuyển cử dự thi để nghiên cứu trước. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị liên hệ về Thanh tra Chính phủ qua Vụ Tổ chức cán bộ (Đ/c Bội điện thoại: 04.3.8325783 hoặc 0989562008) đề giải đáp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TTCP;
- Bộ Nội vụ;
- Thanh tra Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hội đồng thi;
- Lưu TCCB, VP.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1814/TTCP-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1814/TTCP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/08/2009
Ngày hiệu lực 06/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1814/TTCP-TCCB

Lược đồ Công văn 1814/TTCP-TCCB tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1814/TTCP-TCCB tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1814/TTCP-TCCB
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Người ký Mai Quốc Bình
Ngày ban hành 06/08/2009
Ngày hiệu lực 06/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1814/TTCP-TCCB tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009

Lịch sử hiệu lực Công văn 1814/TTCP-TCCB tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2009

  • 06/08/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/08/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực