Công văn 1818/TCT-CS

Công văn 1818/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1818/TCT-CS 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2295/CT-KTr2 ngày 14/12/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung; Điều 13 của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế GTGT.

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT.

Tại Điều 2 Thông tư số 25/2018ATT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty CP xuất nhập khẩu và thương mại Hà Tĩnh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu 100%, không tiêu thụ nội địa, nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT (TCT);
- Website Tổng cục T
huế;
- Lưu: VT, CS(3
).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1818/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1818/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/05/2019
Ngày hiệu lực 08/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1818/TCT-CS 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1818/TCT-CS 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1818/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 08/05/2019
Ngày hiệu lực 08/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1818/TCT-CS 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 1818/TCT-CS 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng

  • 08/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực