Công văn 1818/VP-NC

Công văn 1818/VP-NC năm 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1818/VP-NC 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về xử lý hành chính Sóc Trăng


UBND TỈNH SÓC TRĂNG
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/VP-NC
V/v đính chính Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở, ngành;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng.

Do sơ suất trong khâu soạn thảo, Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, có nội dung sai sót, cụ thể như sau:

1. Tại Điều 4 Quy chế, có nội dung chưa chính xác: “……….; khoản 2 Điều 5 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP…………”

Đính chính lại là:

………; khoản 2 Điều 5 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP………..”

2. Tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Quy chế, có nội dung chưa chính xác:

....Thông tư số 111/2013/NĐ-CP áp dụng xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn">48/2014/TT-BCA ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công an………..”

“……..Nghị định số 111/2014/NĐ-CP.

Đính chính lại là:

....Thông tư số 111/2013/NĐ-CP áp dụng xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn">48/2014/TT-BCA ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an…….”

“……..Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

3. Tại Điều 10 Quy chế, có nội dung chưa chính xác: “....Thông tư số 193/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính……….”

Đính chính lại là:

....Thông tư số 193/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính…… …”

4. Tại khoản 3 Điều 22 Quy chế, có nội dung chưa chính xác: “……và nêu rõ ý kiến về việc thực hiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hay không………”

Đính chính lại là:

“…….và nêu rõ ý kiến về việc thực hiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hay không……..”

Đề nghị các cơ quan có liên quan đính chính văn bản theo nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL; (Bộ Tư pháp)
- Lưu: NC, HC.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tôn Quang Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1818/VP-NC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1818/VP-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/05/2019
Ngày hiệu lực 09/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1818/VP-NC 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về xử lý hành chính Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1818/VP-NC 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về xử lý hành chính Sóc Trăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1818/VP-NC
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Tôn Quang Hoàng
Ngày ban hành 09/05/2019
Ngày hiệu lực 09/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1818/VP-NC 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về xử lý hành chính Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 1818/VP-NC 2019 đính chính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về xử lý hành chính Sóc Trăng

  • 09/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực