Công văn 1826/TTg-NN

Công văn 1826/TTg-NN năm 2017 về xử lý hàng hải sản tồn đọng và đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1826/TTg-NN 2017 xử lý hàng hải sản tồn đọng tại địa bàn 04 tỉnh sự cố môi trường biển


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1826/TTg-NN
V/v xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;

Để hoàn thành dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016, Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2017 về ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân 04 tỉnh, kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9279/BNN-TCTS ngày 06 tháng 11 năm 2017 về báo cáo số liệu hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác theo Thông báo số 506/TB-VPCP ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 13 tháng 11 năm 2017 với sự tham dự của lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý hỗ trợ chủ cơ sở có hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, cụ thể:

a) Đối với hàng hải sản tồn đọng:

- Mức hỗ trợ: đối với sản phẩm sứa, hỗ trợ 100% giá trị lô hàng; đối với hàng hải sản tồn đọng khác, hỗ trợ 30% giá trị lô hàng.

- Khối lượng hàng hải sản tồn đọng của 04 tỉnh tối đa là 5.453,8 tấn với tổng kinh phí tối đa là 242,6 tỷ đồng, cụ thể như sau: Tỉnh Hà Tĩnh 2.708,6 tấn, kinh phí hỗ trợ 150,2 tỷ đồng; Tỉnh Quảng Bình 1.101,1 tấn, kinh phí hỗ trợ 48,5 tỷ đồng; Tỉnh Quảng Trị 1.501,0 tấn, kinh phí hỗ trợ 42,7 tỷ đồng; Tỉnh Thừa Thiên Huế 143,1 tấn, kinh phí hỗ trợ 1,2 t đồng.

- Hàng hải sản tồn đọng được hỗ trợ phải đáp ứng các tiêu chí như nêu tại điểm b khoản 1 Mục I Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể như sau: Phải được kiểm tra và xác nhận là có thật trong kho đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền kiểm kê kho hàng (có biên bản kiểm kê của cơ quan có thẩm quyền); có hóa đơn chứng từ hoặc bng chứng xác thực khác chứng minh được thu mua trên địa bàn trong giai đoạn xảy ra sự cố môi trường biển, không tiêu thụ được, hoặc trường hp không có hóa đơn, chứng từ hay bằng chứng chứng minh nêu trên thì phải có xác nhận của đại diện cộng đồng dân cư khu vực (lưu ý đại diện cộng đồng dân cư khu vực, ít nhất phải gồm có đại diện các thành phần: Mặt trận tổ quốc, Chi bộ, Tổ dân phố, Các đoàn thể như phụ nữ, cựu chiến binh.,..) để làm căn cứ hỗ trợ.

b) Đối với các đối tượng tồn đọng khác:

- Tổng mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 341,3 tỷ đồng, cụ thể: tỉnh Hà Tĩnh 121,8 tỷ đồng (hỗ trợ 4.244 lao động vùng cửa sông, ven cửa sông, 2.954 chủ và người lao động tại các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá); tỉnh Quảng Bình 214,4 tỷ đồng (hỗ trợ 15.022 lao động thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản; dịch vụ hậu cần nghề cá, thu mua tạm trữ thủy sản; người lao động thưng xuyên thuộc địa bàn các xã/phường/thị trấn ven cửa sông); tỉnh Quảng Trị 0,32 tỷ đồng (hỗ trợ Trung tâm giống thủy sản bị thiệt hại 3,6 triệu con giống); tỉnh Thừa Thiên Huế 4,73 ty đng (lưu ý không htrợ đối tượng là chủ và người lao động trong các cửa hàng ăn uống ở trong các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển và bán quán, dịch vụ khách du lịch ven quốc lộ 1 ở thị trấn Lăng Cô).

- Định mức hỗ trợ: Áp dụng định mức chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng đã được quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016 và Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại điểm 3 khoản 1 mục II phần D Điều 1 của Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Các số liệu nêu tại các mục a và b trên đây là số liệu cuối cùng để giải quyết vấn đề tồn đọng (sau này không giải quyết phát sinh thêm nữa).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 04 tỉnh thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 506/TB-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017, bảo đảm xử lý chặt chẽ, không có khiếu kiện, khiếu nại. Trường hợp tỉnh nào phát sinh thêm số lượng, tỉnh đó có trách nhiệm thu xếp kinh phí của tỉnh chi trả.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hỗ trợ theo đúng nội dung quy định tại mục 1 của văn bản này, quyết định chi trả tin h trợ cho từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định, đúng tiêu chí, đúng đi tượng, đảm bảo công tác chi trả phải công khai, minh bạch; và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

3. Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về việc chuyển kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá đã được giao tại Quyết định số 12/QĐ-TTg sang thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tng dịch vụ hậu cần nghề cá (tập trung vào cảng cá, bến cá), đồng ý phân bổ cho mỗi địa phương 400 tỷ đồng để đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 04 tỉnh chủ động đề xuất các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại địa phương đảm bảo hiệu quả, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tổng hợp, cân đối trên cơ sở đảm bảo phù hợp với phương án phân bổ kinh phí đã được phê duyệt và nhu cầu của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc hỗ trợ theo quy định tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ban Dân vận TW;
- UBTW MTTQ VN;
- Thành viên BC
Đ v các giải pháp ổn định đời sng và sản xut, kinh doanh cho nhân dân 04 min Trung bị ảnh hưởng bởi sự c môi trường;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, NC, QHĐP, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03), VLA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG




Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1826/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1826/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2017
Ngày hiệu lực29/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1826/TTg-NN

Lược đồ Công văn 1826/TTg-NN 2017 xử lý hàng hải sản tồn đọng tại địa bàn 04 tỉnh sự cố môi trường biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1826/TTg-NN 2017 xử lý hàng hải sản tồn đọng tại địa bàn 04 tỉnh sự cố môi trường biển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1826/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành29/11/2017
        Ngày hiệu lực29/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1826/TTg-NN 2017 xử lý hàng hải sản tồn đọng tại địa bàn 04 tỉnh sự cố môi trường biển

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1826/TTg-NN 2017 xử lý hàng hải sản tồn đọng tại địa bàn 04 tỉnh sự cố môi trường biển

           • 29/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực