Công văn 1832/TCT-TNCN

Công văn 1832/TCT-TNCN năm 2015 về giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1832/TCT-TNCN 2015 giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân


B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/TCT-TNCN
V/v trả lời chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Ông Huỳnh Ngọc Giao
(S nhà 150, đường Nguyễn Trãi, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

Trả lời đơn thư của Ông đề ngày 6/4/2015 về việc giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế như sau:

3. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 Điều này như sau:

d) Người ngoài độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động mà không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này, bao gồm:

- Vợ hoặc chồng của người nộp thuế;

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ nuôi hợp pháp, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của người nộp thuế;

- Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng”.

Tại điểm d4, khoản 1 Điều 9 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì:

“Giảm trừ gia cảnh:

Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

- Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

- Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

- Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật”.

Theo các quy định nêu trên thì cháu ngoại của Ông Huỳnh Ngọc Giao có đủ các điều kiện theo quy định thì được coi là người phụ thuộc và được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của Ông.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Huỳnh Ngọc Giao được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1832/TCT-TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1832/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/05/2015
Ngày hiệu lực 14/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1832/TCT-TNCN 2015 giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1832/TCT-TNCN 2015 giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1832/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 14/05/2015
Ngày hiệu lực 14/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1832/TCT-TNCN 2015 giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

Lịch sử hiệu lực Công văn 1832/TCT-TNCN 2015 giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

  • 14/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực