Công văn 1838/UBND-CNXD

Công văn 1838/UBND-CNXD năm 2017 về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Công văn 1838/UBND-CNXD 2017 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình đô thị Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1838/UBND-CNXD
V/v công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư, các doanh nghiệp xây dựng.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18-6-2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25-3-2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05-4-2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10-3-2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 2542/SXD- PTĐT&HTKT ngày 29-11-2017,

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ đơn giá này thay thế bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng và dịch vụ công ích đô thị công bố tại Văn bản số 1563/UBND-CNXD ngày 08-12-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện kể từ ngày công bố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Kho bạc NN Hòa Bình;
- Điện lực Hòa Bình;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Các CV - VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (Đ.70).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1838/UBND-CNXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1838/UBND-CNXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1838/UBND-CNXD

Lược đồ Công văn 1838/UBND-CNXD 2017 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình đô thị Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1838/UBND-CNXD 2017 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình đô thị Hòa Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1838/UBND-CNXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1838/UBND-CNXD 2017 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình đô thị Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1838/UBND-CNXD 2017 công bố bộ đơn giá xây dựng công trình đô thị Hòa Bình

            • 08/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực