Công văn 1840-CV/VPTW/nb

Công văn 1840-CV/VPTW/nb năm 2009 quy định, hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1840-CV/VPTW/nb 2009 chi đại hội đảng các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 1840-CV/VPTW/nb
V/v quy định, hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy trực thuộc Trung ương,

 

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 21-8-2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của văn phòng Trung ương Đảng;

- Căn cứ Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

- Căn cứ Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 1-10-2008 của Ban Bí thư Trung ương về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp; Thông tư liên tịch số 216/2004/TTLT/BTCQTTW-BTC, ngày 29-3-2004 của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính đảng;

Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính, Văn phòng Trung ương Đảng quy định, hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng như sau.

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy định này áp dụng đối với đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở; các cấp trên cơ sở và tương đương.

2. Các cấp uỷ đảng chỉ đạo chặt chẽ việc sử dụng tài chính, tài sản phục vụ đại hội theo tinh thần thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tận dụng tối đa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện hiện có của cơ quan đảng, chính quyền để phục vụ đại hội; không vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, vật tư, hàng hoá để phục vụ đại hội.

3. Thời gian đại hội, số lượng đại biểu dự đại hội đảng các cấp thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Chi xây dựng văn kiện (bao gồm công tác biên tập, các báo cáo, hội thảo, tổng hợp ý kiến...; chuẩn bị phương án nhân sự trình đại hội mức chi như sau:

1.1. Đại hội chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở

- Chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn mức chi tối đa 2 triệu đồng.

- Đảng bộ xã, phường, thị trấn mức chi tối đa 5 triệu đồng.

- Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở trong các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang mức chi tối đa 1.5 triệu đồng.

1.2. Đại hội đảng bộ huyện, quận, thị, thành trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương

- Đảng bộ huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh, mức chi tối đa 80 triệu đồng.

- Đảng bộ tương đương cấp huyện, mức chi tối đa 25 triệu đồng.

1.3. Đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đảng bộ trực thuộc Trung ương

- Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mức chi tối đa 200 triệu đồng. Đối với Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Nghệ An, Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Công an Trung ương định mức chi tối đa 300 triệu đồng.

- Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, mức chi tối đa 100 triệu đồng.

2. Chi in ấn dự thảo văn kiện và các tài liệu phục vụ Đại hội, thanh toán theo thực tế.

3. Chi thuê phòng nghỉ của đại biểu và khách mời (nếu có), thanh toán theo thực tế.

4. Tiền ăn của đại biểu và khách mời dự đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương, mức chi 150.000đồng/người/ngày.

- Đảng bộ quận, huyện, thị xã, thành phố và cấp tương đương mức chi 100.000 đồng/người/ngày.

Đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và cấp tương đương, mức chi 70.000 đồng/người/ngày.

- Chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và cấp tương đương, mức chi 50.000 đồng/người/ngày.

Đại biểu ở xa về dự đại hội được chi tiền ăn theo chế độ đại hội một ngày trước và một ngày sau đại hội; đại biểu dự đại hội không ăn được thanh toán tiền ăn theo các mức quy định.

Chi buổi gặp mặt tổng kết đại hội bằng mức chi tiền ăn một ngày của đại biểu.

5. Nước uống và giải khát giữa giờ tại hội trường và các điểm thảo luận tổ trong thời gian đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương, mức chi 15.000 đồng/người/buổi.

- Đảng bộ quận, huyện, thị xã, thành phố và cấp tương đương, mức chi 10.000đồng/người/buổi.

- Chi bộ cơ sở, đảng bộ xã, phường, thị trấn và cấp tương đương, mức chi 5.000đồng/người/buổi.

6. Chi bồi dưỡng trực tiếp phục vụ, bảo vệ đại hội cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đơn vị được Ban tổ chức đại hội huy động trực tiếp phục vụ trong suốt quá trình đại hội như văn thư, lái xe, bảo vệ, y tế, trực điện, nước, thông tin liên lạc,… tại hội trường, phòng họp, nơi ăn nghỉ của đại biểu và các điểm phải trực bảo vệ,... (không bao gồm cán bộ, công nhân viên các đơn vị phục vụ hội trường, phòng họp, nơi ăn nghỉ của đại biểu và khách mời mà Ban tổ chức đại hội ký hợp đồng thuê) được quy định như sau:

- Mức chi bồi dưỡng phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương tối đa bằng 40% tổng mức chi tiền ăn của đại biểu và khách mời dự đại hội.

- Mức chi bồi dưỡng phục vụ đại hội đảng bộ quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tối đa bằng 30% tổng mức chi tiền ăn của đại biểu và khách mời dự đại hội.

- Mức chi bồi dưỡng phục vụ đại hội đảng bộ tương đương cấp huyện tối đa bằng 20% tổng mức chi tiền ăn của đại biểu và khách mời dự đại hội.

Ban Tổ chức đại hội đảng các cấp quy định cụ thể số lượng người phục vụ và mức chi cụ thể cho từng đối tượng.

7. Các khoản chi khác

- Thuê và trang trí hội trường, xe đưa đón đại biểu, khách mời; chi thuốc chữa bệnh thông thường cho đại biểu, khách mời và các chi phí khác phục vụ đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở, chi theo thực tế.

- Tài liệu phục vụ đại hội, trang trí hội trường (bao gồm cả chi bồi dưỡng phục vụ đại hội) chi bộ cơ sở; đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và cấp tương đương, khoán chi thanh toán không quá 15% tổng mức chi tiền ăn của đại biểu và khách mời dự đại hội.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi cho công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự, chương trình đại hội; chi in ấn văn kiện, nghị quyết của đại hội đảng bộ... phát sinh vào niên độ kế toán năm nào thì được quyết toán vào kinh phí chi thường xuyên của năm ngân sách đó.

2. Nguồn kinh phí tổ chức đại hội

Cấp ngân sách, cơ quan, tổ chức nào bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của đảng bộ thì bảo đảm kinh phí tổ chức đại hội của đảng bộ đó theo quy định tại Thông tư liên tích số 216-TTLT/BTCQTTW-BTC, ngày 29-3-2004 của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính; Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 1-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương.

Riêng đối với các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong các tổ chức kinh tế ngoài thành phần kinh tế nhà nước, doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty cổ phần nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối, kinh phí tổ chức đại hội do ngân sách cấp uỷ cấp trên trực tiếp bảo đảm.

Đảng uỷ Quản sự Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương căn cứ quy định này hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Quân đội, Công an.

3. Hạch toán chi đại hội

- Đảng bộ tỉnh, thành phố, huyện, quận, Đảng bộ Khối Cơ quan Trung ương, Khối Doanh nghiệp Trung ương hạch toán vào mục 6650 Hội nghị.

- Các tổ chức đảng khác hạch toán vào mục 7850 Chi cho công tác đảng ở tổ chức đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở'', tiểu mục 7852 ''Chi tổ chức đại hội đảng'' mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

- Các doanh nghiệp nhà nước; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; doanh nghiệp liên doanh và các công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối chi phí đại hội hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

 

 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Huy Cường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1840-CV/VPTW/nb

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1840-CV/VPTW/nb
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2009
Ngày hiệu lực29/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1840-CV/VPTW/nb

Lược đồ Công văn 1840-CV/VPTW/nb 2009 chi đại hội đảng các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1840-CV/VPTW/nb 2009 chi đại hội đảng các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1840-CV/VPTW/nb
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýNguyễn Huy Cường
        Ngày ban hành29/09/2009
        Ngày hiệu lực29/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1840-CV/VPTW/nb 2009 chi đại hội đảng các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1840-CV/VPTW/nb 2009 chi đại hội đảng các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng

            • 29/09/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực