Công văn 1841/BHXH-P5

Công văn 1841/BHXH-P5 năm 2018 về thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế đối với cán bộ công an nhân dân xuất ngũ do Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1841/BHXH-P5 2018 thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế đối với cán bộ công an nhân dân xuất ngũ


BỘ CÔNG AN
BẢO HIỂM XÃ HỘI CAND

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1841/BHXH-P5
V/v thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế đối với cán bộ CAND xuất ngũ

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuc Trung ương

Căn cứ nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác Cơ yếu; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân đã cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với 30 trường hp thuộc Cục đối ngoại, Tổng cục An ninh, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Khánh Hòa, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

Theo báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương thì 30 trường hợp trên đã ra khỏi biên chế của lực lượng Công an nhân dân nhưng chưa thu hồi được thẻ bảo hiểm y tế đã cấp. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thông báo: thẻ bảo hiểm y tế của 30 trường hợp trên đã hết hiệu lực thời hạn sử dụng kể từ ngày xuất ngũ.

Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giúp đỡ, thu hồi các thẻ bảo hiểm y tế trên và chuyển về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Giám đốc (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Lưu: VT, BHXH-P5.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đại tá Nguyễn Văn Phương

 

DANH SÁCH

THU HỒI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2018
(Kèm theo Công văn số 1841/BHXH P5 ngày 12 tháng 2 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị

Số thẻ BHYT

Nơi đăng kí KCB ban đầu

Thời hạn sử dụng thẻ

Tháng xuất ngũ

Tên cơ s KCB

Từ tháng

Đến tháng

1

Lê Anh Tuấn

14/03/1984

Cục Đối ngoại - Bộ Công an

CA5987708640522

Bệnh viện 19/8

01-043

01/01/2017

31/12/2021

Tháng 12/2017

2

Cao Đức Anh

06/04/1983

Tổng cục An ninh

CA5989814012554

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

01-003

01/03/2017

31/12/2021

Tháng 12/2017

3

Bùi Ngọc Kiên

04/06/1990

Công an TP Hòa Bình - Hòa Bình

CA5989810322228

Bệnh viện ĐKTP. Hòa Bình

17-003

01/01/2017

31/12/2021

Tháng 12/2017

4

Nguyễn Huy Hoàng

10/04/1983

Công an tỉnh TT Huế

CA5987705330134

Bệnh xá Công an tỉnh TT Huế

46-209

01/02/2017

31/12/2021

Tháng 06/2017

5

Hoàng Anh Tuấn

02/11/1983

Công an huyện Quảng Điền - TT Huế

CA5989813248557

Bệnh xá Công an tỉnh TT Huế

46-209

01/02/2017

31/12/2021

Tháng 12/2017

6

Trương Ngọc Cường

15/08/1983

Công an TP Huế - TT Huế

CA5987705330014

Bệnh xá Công an tỉnh TT Huế

46-209

01/02/2017

31/12/2021

Tháng 10/2017

7

Lê Chí Nghĩa

06/08/1989

Công an huyện Phú Vang - TT Huế

CA5989811249660

Bệnh xá Công an tỉnh TT Huế

46-209

01/02/2017

31/12/2021

Tháng 07/2017

8

Phan Công Chung

13/11/1989

Công an huyện Phú Vang - TT Huế

CA5989813249418

Bệnh xá Công an tỉnh TT Huế

46-209

01/02/2017

31/12/2021

Tháng 07/2017

9

Trần Công Hải

08/06/1987

Công an huyện Phú Vang - TT Huế

CA5989890506804

Bệnh xá Công an tỉnh TT Huế

46-209

01/02/2017

31/12/2021

Tháng 08/2017

10

Nguyễn Đức Anh

16/05/1994

Công an tỉnh Quảng Ninh

CA5989891145612

Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Ninh

22-001

01/01/2017

28/02/2019

Tháng 09/2017

11

Phạm Duy Hùng

14/04/1976

Công an tỉnh Quảng Ninh

CA5987700200017

Bệnh viện Bãi Cháy

22-002

01/01/2017

31/12/2021

Tháng 01/2018

12

Nguyễn Trọng Thiên

08/04/1992

Công an tỉnh Khánh Hòa

CA5989815378563

Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang

56-183

01/07/2017

30/06/2021

Tháng 01/2018

13

Nguyễn Hữu Trung

23/07/1982

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5987708020034

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

79-013

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 10/2017

14

Hoàng Minh Hùng

26/07/1980

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5987702022204

PKĐK CTy TNHH TTYK Phước An

79-066

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 10/2017

15

Nguyễn Minh Vũ

05/10/1982

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5987708020251

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

79-040

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 11/2017

16

Đặng Quốc Thành

15/02/1977

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5987704020356

Bệnh viện Quận Bình Thạnh

79-031

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 11/2017

17

Trần Trường Khánh

26/03/1997

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989896374811

Bệnh viện An Bình

79-012

01/07/2017

31/01/2019

Tháng 10/2017

18

Trần Quang Vinh

24/10/1995

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989881245230

Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An

79-058

01/07/2017

31/01/2019

Tháng 11/2017

19

Võ Huỳnh Anh Vũ

19/05/1996

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989879487321

Bệnh viện huyện Bình Chánh

79-038

01/10/2017

31/01/2020

Tháng 09/2017

20

Dương Nguyễn Minh Quân

25/11/1994

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989838097979

Bệnh viện 30/4

79-011

01/07/2017

31/01/2019

Tháng 09/2017

21

Nguyễn Văn Dũng

13/03/1982

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989812319163

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - CSII

79-044

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 12/2017

22

Đoàn Trung Tín

08/02/1986

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989813107486

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á

79-488

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 12/2017

23

Phạm Xuân Loan

11/12/1992

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989813108533

Bệnh viện 30/4

79-011

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 12/2017

24

Trương Văn Tuyên

03/02/1985

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989881842930

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông

79-057

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 12/2017

25

Nguyễn Hàng Vũ Anh

25/11/1985

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989812319539

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

79-040

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 12/2017

26

Nguyễn Đức Duy

07/12/1990

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989813319924

Bệnh viện Quận Thủ Đc

79-037

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 12/2017

27

Nguyễn Tiến Dũng

29/12/1987

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989813319620

Bệnh viện Quận Bình Tân

79-055

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 12/2017

28

Phạm Minh Quân

29/10/1989

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5989813107382

Bnh viện Quận 7

79-019

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 12/2017

29

Lê Quốc Hải

01/04/1980

Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh

CA5987708020269

Bệnh viện Quận Bình Thạnh

79-031

01/07/2017

30/06/2022

Tháng 12/2017

30

Nguyễn Văn Bảo Huy

15/03/1997

Cảnh sát PC&CC TP. H Chí Minh

CA5989817471476

Bệnh viện 30/4

79-011

01/07/2017

31/08/2018

Tháng 12/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1841/BHXH-P5

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1841/BHXH-P5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2018
Ngày hiệu lực12/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1841/BHXH-P5

Lược đồ Công văn 1841/BHXH-P5 2018 thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế đối với cán bộ công an nhân dân xuất ngũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1841/BHXH-P5 2018 thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế đối với cán bộ công an nhân dân xuất ngũ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1841/BHXH-P5
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành12/02/2018
        Ngày hiệu lực12/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1841/BHXH-P5 2018 thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế đối với cán bộ công an nhân dân xuất ngũ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1841/BHXH-P5 2018 thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế đối với cán bộ công an nhân dân xuất ngũ

            • 12/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực