Công văn 1843TCT/DNK

Công văn số 1843TCT/DNK về việc chi phí tiền lương cho nhân công thi công công trình do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1843TCT/DNK chi phí tiền lương cho nhân công thi công công trình


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1843 TCT/DNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Câu hỏi số 48: DNTN hoạt động thi công XDCB trong năm 2003 có chi phí tiền lương cho nhân công thi công công trình. Chứng từ chi gồm hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận lao động, bảng chấm công, phiếu chi trả có chữ ký người nhận tiền. Số thực chi trả tiền lương, tiền công cao hơn đơn giá tiền công trong dự toán XDCB khi kiểm tra chi phí, cơ quan Thuế không chấp nhận khoản tiền lương, tiền công đã chi cao hơn đơn giá tiền công trong dự toán XDCB như vậy có đúng không?

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần B Thông tư số 30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh trả lương thông qua hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì tiền lương, tiền công được xác định theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. Cơ sở kinh doanh phải đăng ký với cơ quan Thuế kế hoạch tiền lương trong đó nêu rõ: số lao động thực tế năm trước; số lao động dự kiến năm kế hoạch; quỹ lương thực tế năm trước; quỹ lương kế hoạch; quy chế trả lương: mức lương tối thiểu, tối đa, thời gian xác định nâng bậc lương, các quy định khác trong quy chế trả lương. Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký tiền lương với cơ quan Thuế thì việc quyết toán thuế TNDN căn cứ vào mức thu nhập bình quân của từng ngành nghề tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định để xác định chi phí tiền lương, tiền công tối đa được hạch toán vào chi phí hợp lý.

Căn cứ quy định trên, nếu cơ sở kinh doanh trả lương theo hợp đồng lao động và đã đăng ký kế hoạch tiền lương theo quy định với cơ quan Thuế thì tiền lương trả cho người lao động theo hợp đồng lao động được xác định là chi phí hợp lý, trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký kế hoạch lương với cơ quan Thuế thì khi quyết toán thuế TNDN căn cứ để tính chi phí tiền lương là mức thu nhập bình quân của ngành xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp không xây dựng mức thu nhập bình quân thì chi phí tiền lương được xác định căn cứ vào định mức tiền lương trong dự toán XDCB.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết trả lời doanh nghiệp.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1843TCT/DNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1843TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/06/2005
Ngày hiệu lực 14/06/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1843TCT/DNK chi phí tiền lương cho nhân công thi công công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1843TCT/DNK chi phí tiền lương cho nhân công thi công công trình
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1843TCT/DNK
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 14/06/2005
Ngày hiệu lực 14/06/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1843TCT/DNK chi phí tiền lương cho nhân công thi công công trình

Lịch sử hiệu lực Công văn 1843TCT/DNK chi phí tiền lương cho nhân công thi công công trình

  • 14/06/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/06/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực