Công văn 1844/TTCP-CLKHTT

Công văn 1844/TTCP-CLKHTT năm 2019 về cung cấp thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp nhà nước do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1844/TTCP-CLKHTT 2019 hoạt động giám sát thanh tra kiểm toán doanh nghiệp nhà nước


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1844/TTCP-CLKHTT
V/v cung cp thông tin v hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kim toán DNNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 97-NQ/CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tại văn bn này, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Đ án Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kim tra, kim toán, giám sát của cơ quan nhà nước đi với doanh nghiệp nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN) (sau đây gọi tắt là Đ án) vào năm 2020.

Để có thông tin thực tiễn phục vụ việc xây dựng Đề án, Thanh tra Chính phủ đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin bằng văn bản về kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với DNNN theo đề cương báo cáo đính kèm công văn. File mềm đề cương báo cáo được đăng tải trên trang web của Thanh tra Chính phủ (www.thanhtra.gov.vn) và trang web của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (www.issi.gov.vn).

Đề nghị Quý cơ quan gửi Báo cáo về Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 để tổng hp. File mềm báo cáo đề nghị gi về địa ch email: nguy[email protected]. Thông tin chi tiết xin liên hệ Đ/c Nguyễn Sỹ Giao - Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, số điện thoại: 024.37475735 hoặc 0936.931.345.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng TTCP (đ
b/c);
- Lưu: VT, CLKHTT(2).

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG
THANH TRA
Trn Văn Minh

 

PHỤ LỤC 01

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA BỘ VÀ UBND TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA, THANH TRA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
(từ 01/01/2015 đến 31/12/2018)

Tên cơ quan lập báo cáo: ……………Email: …………………… Số điện thoại liên hệ: ………….

I. Tổng quan về doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước (NN)

1. Số DN có vốn NN đang hoạt động đến 31/12/2018 do Bộ/UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, trong đó, đề nghị phân tích: số DN do NN sở hữu 100% vốn điều lệ; số DN do NN sở hữu trên 50% vốn điều lệ; số DN do NN sở hữu dưới 50% vốn điều lệ.

2. Các lĩnh vực hoạt động của DN do NN sở hữu 100% vốn điều lệ; DN do NN sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

3. Khái quát tổ chức, hoạt động của DN do NN sở hữu 100% vốn điều lệ; DN do NN sở hữu trên 50% vốn điều lệ - bao gồm tổ chức, hoạt động của tổ chức Đảng tại DN; nêu rõ thuận lợi, khó khăn về thể chế, chính sách, quản lý điều hành.

4. Đánh giá: vai trò của DN có vốn NN trong đóng góp ngân sách và giải quyết các vấn đề xã hội; xu hướng thay đổi về tổ chức, hoạt động của DN có vốn nhà nước.

II. Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát DN có trên 50% vốn NN

1. Tình hình hoạt động kiểm soát DNNN, bao gm: (i) số cuộc giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; (ii) số cuộc kiểm tra theo kế hoạch; số cuộc kiểm tra đột xuất; số cuộc kiểm tra liên ngành; (iii) scuộc thanh tra theo kế hoạch; số cuộc thanh tra đột xuất; số cuộc thanh tra liên ngành; (iv) số cuộc thanh tra/kiểm tra bị chồng chéo trong hệ thống thanh tra/kiểm tra trên thực tế; (v) số cuộc thanh tra/kiểm tra bị chồng chéo với các cuộc kiểm toán trên thực tế; (vi) số cuộc thanh tra/kiểm tra có sử dụng/kế thừa kết quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

2. Vi phạm phát hiện qua giám sát; kiểm tra, thanh tra, bao gồm: (i) Số vụ việc sai phạm, phân tích trên các lĩnh vực: quản lý và sử dụng đất đai; cổ phn hóa DN; quản lý và sử dụng vốn, tài sản công; quản lý, sử dụng lao động; thực hiện chế độ chính sách đối với lao động; hoạt động sản xuất, kinh doanh; thuế; hải quan; môi trường... (ii) số người sai phạm; số tổ chức sai phạm; số tiền/tài sản sai phạm; số người bị đề nghị xử lý hình sự; số người, DN bị đề nghị xử lý hành chính; số cán bộ, viên chức, đảng viên bị đề nghị xử lý kỷ luật; số đất đai, tiền, tài sản, tiền được/đề nghị thu hi, xuất toán.

3. Nội dung chính sách được kiến nghị sửa đi qua hoạt động kiểm soát DNNN.

III. Hạn chế, bất cập trong kiểm soát DN có vốn NN và kiến nghị

1. Về chính sách, pháp luật về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;

2. Về chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực QLNN (tài chính - ngân sách; đất đai; môi trường; xây dựng; lao động; thuế; hải quan...)

3. Về chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán;

4. Sự phối hợp giữa các cơ quan NN trong kiểm soát DNNN;

5. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật có liên quan.

Ghi chú: Báo cáo có độ dài tối thiểu 06 trang A4, font Times New Roman, cỡ chữ 14;

THANH TRA CHÍNH PHỦ

Thuộc tính Công văn 1844/TTCP-CLKHTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1844/TTCP-CLKHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2019
Ngày hiệu lực16/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1844/TTCP-CLKHTT 2019 hoạt động giám sát thanh tra kiểm toán doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1844/TTCP-CLKHTT 2019 hoạt động giám sát thanh tra kiểm toán doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1844/TTCP-CLKHTT
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành16/10/2019
        Ngày hiệu lực16/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (21/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1844/TTCP-CLKHTT 2019 hoạt động giám sát thanh tra kiểm toán doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1844/TTCP-CLKHTT 2019 hoạt động giám sát thanh tra kiểm toán doanh nghiệp nhà nước

             • 16/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực