Công văn 1850/BHXH-TCCB

Công văn 1850/BHXH-TCCB năm 2014 hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 1850/BHXH-TCCB 2014 bổ sung chính sách viên chức công tác vùng đặc biệt khó khăn đã được thay thế bởi Công văn 2284/BHXH-TCCB 2020 thực hiện chế độ phụ cấp trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng khó khăn và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2020.

Nội dung toàn văn Công văn 1850/BHXH-TCCB 2014 bổ sung chính sách viên chức công tác vùng đặc biệt khó khăn


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1850/BHXH-TCCB
V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29/3/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1161/BHXH-TCCB hướng dẫn thực hiện phụ cấp, trợ cấp đối với công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi tắt là Công văn số 1161/BHXH-TCCB) Sau hơn 01 năm triển khai đã được Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tiễn về quy trình, thủ tục và trách nhiệm của địa phương, đơn vị chưa được quy định cụ thể, dẫn tới khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Để khắc phục bất cập nêu trên, đồng thời tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bổ sung về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các địa phương, đơn vị trong thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là viên chức) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

1. Về trình tự, thủ tục thực hiện

a) Hằng năm, cùng với thời gian lập dự toán chi quản lý bộ máy, Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) lập hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức thuộc đơn vị mình gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh. Hồ sơ đề nghị gồm có:

- Văn bản đề nghị của Bảo hiểm xã hội huyện;

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Biểu số 01 kèm theo Công văn này);

- Bản xác nhận của chính quyền địa phương về Bảo hiểm xã hội huyện có trụ sở đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đính kèm bản sao các văn bản, giấy tờ, tài liệu của cơ quan có thẩm quyền (quy định, quyết định...) để chứng minh địa bàn mà Bảo hiểm xã hội huyện có trụ sở trú đóng thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí phân công công tác, điều động, thuyên chuyển... của viên chức đến làm việc tại Bảo hiểm xã hội huyện;

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh thẩm định, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn toàn tỉnh và tổng hợp vào dự toán chi quản lý bộ máy hằng năm của Bảo hiểm xã hội tỉnh, gửi hồ sơ đề nghị về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tài chính - Kế toán). Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn toàn tỉnh (theo Biểu số 02 kèm theo Công văn này).

- Bản sao xác nhận của chính quyền địa phương về việc Bảo hiểm xã hội huyện có trụ sở đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đính kèm bản sao các văn bản, giấy tờ, tài liệu của cơ quan có thẩm quyền (quy định, quyết định...) để chứng minh địa bàn mà Bảo hiểm xã hội huyện có trụ sở trú đóng thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Cùng với việc gửi hồ sơ theo đường công văn, Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi đồng thời Biểu số 02 và dự toán chi quản lý bộ máy hằng năm của Bảo hiểm xã hội tỉnh bằng file dữ liệu về địa chỉ Email: banchi@vss.gov.vn;

c) Ban Tài chính - Kế toán thẩm định, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của Bảo hiểm xã hội các tỉnh vào dự toán kinh phí chi quản lý bộ máy hằng năm của toàn Ngành trình Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt;

d) Bảo hiểm xã hội huyện trực tiếp chi trả phụ cấp, trợ cấp cho viên chức. Cách thức, phương pháp chi trả, thời điểm chi trả thực hiện theo Khoản 3, Mục III Công văn số 1161/BHXH-TCCB.

2. Mức hưởng phụ cấp, trợ cấp

Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định tại Công văn số 1161/BHXH-TCCB chỉ được chi theo mức lương cơ bản do Nhà nước quy định (1 lần lương) mà không được chi theo mức lương 1,8 lần và tiền lương tăng thêm, không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

3. Trách nhiệm trong tổ chức thực hiện

3.1. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Khoản b Mục 1 Công văn này; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Thường xuyên rà soát và kịp thời cho thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Công văn số 1161/BHXH-TCCB đối với viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội huyện có trụ sở đóng trên địa bàn thuộc xã, thôn, buôn,... mà được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định không còn nằm trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và pháp luật về việc thực hiện chính sách của Nhà nước đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

d) Định kỳ, vào tháng 12 hằng năm, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) về tình hình và kết quả thực hiện phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3.2. Trách nhiệm của Ban chuyên môn nghiệp vụ:

a) Trách nhiệm của Ban Tài chính - Kế toán:

- Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh lập dự toán chi tiết về nhu cầu kinh phí; thẩm định dự toán, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của Bảo hiểm xã hội tỉnh, trình Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt;

- Phân bổ dự toán, thẩm định quyết toán kinh phí chi chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vào dự toán chi quản lý bộ máy hằng năm của toàn Ngành, báo cáo Bộ Tài chính.

b) Trách nhiệm của Ban Tổ chức cán bộ:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thực hiện chính sách phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Định kỳ hằng năm, tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc tình hình và kết quả thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong toàn hệ thống.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiêm túc thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức của Ngành công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn tại Công văn số 1161/BHXH-TCCB và Công văn này. Bãi bỏ Biểu số 01, 02, 03 ban hành kèm theo Công văn số 1161/BHXH-TCCB và Công văn số 4255/BHXH-TCCB ngày 28/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về báo cáo tình hình thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức và người lao động.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban TCKT;
- Lưu: VT, TCCB (8).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH….
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN….

Biểu số 01

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

NĂM……………….

STT

Họ và tên

Thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Tổng hệ số lương được hưởng

Mức lương tối thiểu chung theo quy định

Phụ cấp thu hút

Phụ cấp công tác lâu năm

Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch

Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn và khi nghỉ hưu

Thanh toán tiền tàu xe (Không quá 3 lần/năm)

Trợ cấp thăm quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Tổng phụ cấp và các khoản trợ cấp

Tổng cộng

Hệ số Iương ngạch bậc

Phụ cấp chức vụ

Phụ cấp thâm niên vượt khung

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Tổng cộng

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Tổng số tiền

Mức phụ cấp được hưởng (0,5/0,7/ 1,0)

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Tổng số tiền

Trợ cấp lần đầu

Trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình

Tổng số tiền

Định mức tiêu chuẩn (6m3/ người/ tháng)

Số tháng thiếu nước ngọt và sạch trong năm

Chi phí mua và vận chuyển 1 m3 nước ngọt và sạch

Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương

Mức lương tối thiểu tại thời điểm chuyển công tác hoặc nghỉ hưu

Tổng số tiền

Tổng số tiền

Tiền mua tài liệu

Tiền học phí

Chi phí đi lại

Tiền thuê chỗ ngủ

Phụ cấp lưu trú

Tự học chữ viết và tiếng dân tộc ít người

A

B

1

2=3+4 +5

3

4

5

6

7

8

9=70%x2 x6xSố tháng làm việc trong giai đoạn này

10=70%x 2x7xSố tháng làm việc trong giai đoạn này

11=13+14

12

13=12x6x Số tháng làm việc trong giai đoạn

14=12x7 xSố tháng làm việc trong giai đoạn

15=16+17 +18

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27=28+... 33

28

29

30

31

32

33

34=8+11+15+ 19+26+27

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Văn C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lập chi tiết theo từng năm tài chính

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH….

Biểu số 02

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

NĂM……………….

STT

Họ và tên

Thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Tổng hệ số lương được hưởng

Mức lương tối thiểu chung theo quy định

Phụ cấp thu hút

Phụ cấp công tác lâu năm

Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch

Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn và khi nghỉ hưu

Thanh toán tiền tàu xe (Không quá 3 lần/năm)

Trợ cấp thăm quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Tổng phụ cấp và các khoản trợ cấp

Tổng cộng

Hệ số Iương ngạch bậc

Phụ cấp chức vụ

Phụ cấp thâm niên vượt khung

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Tổng cộng

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Tổng số tiền

Mức phụ cấp được hưởng (0,5/0,7/ 1,0)

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Giai đoạn từ tháng .../… đến tháng …/…

Tổng số tiền

Trợ cấp lần đầu

Trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình

Tổng số tiền

Định mức tiêu chuẩn (6m3/ người/ tháng)

Số tháng thiếu nước ngọt và sạch trong năm

Chi phí mua và vận chuyển 1 m3 nước ngọt và sạch

Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương

Mức lương tối thiểu tại thời điểm chuyển công tác hoặc nghỉ hưu

Tổng số tiền

Tổng số tiền

Tiền mua tài liệu

Tiền học phí

Chi phí đi lại

Tiền thuê chỗ ngủ

Phụ cấp lưu trú

Tự học chữ viết và tiếng dân tộc ít người

A

B

1

2=3+4 +5

3

4

5

6

7

8

9=70%x2 x6xSố tháng làm việc trong giai đoạn này

10=70%x 2x7xSố tháng làm việc trong giai đoạn này

11=13+14

12

13=12x6x Số tháng làm việc trong giai đoạn

14=12x7 xSố tháng làm việc trong giai đoạn

15=16+17 +18

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27=28+... 33

28

29

30

31

32

33

34=8+11+15+ 19+26+27

 

Tổng cộng (I+II+...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Huyện...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Lập chi tiết theo từng năm tài chính

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

TRƯỞNG PHÒNG KHTC

GIÁM ĐỐC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1850/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1850/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2014
Ngày hiệu lực30/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1850/BHXH-TCCB 2014 bổ sung chính sách viên chức công tác vùng đặc biệt khó khăn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Công văn 1850/BHXH-TCCB 2014 bổ sung chính sách viên chức công tác vùng đặc biệt khó khăn
      Loại văn bảnCông văn
      Số hiệu1850/BHXH-TCCB
      Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
      Người kýNguyễn Thị Minh
      Ngày ban hành30/05/2014
      Ngày hiệu lực30/05/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bảo hiểm
      Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
      Cập nhật8 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1850/BHXH-TCCB 2014 bổ sung chính sách viên chức công tác vùng đặc biệt khó khăn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1850/BHXH-TCCB 2014 bổ sung chính sách viên chức công tác vùng đặc biệt khó khăn