Công văn 1857/BXD-XL

Công văn số 1857/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện dự án KĐTM

Nội dung toàn văn Công văn 1857/BXD-XL hướng dẫn thực hiện dự án KĐTM


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1857/BXD-XL 
V/v: Hướng dẫn thực hiện khu đô thị mới

Hà nội, ngày 07 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1641/KHDA ngày 20/7/2006 của Tổng công ty XDCTGT 5 đề nghị hướng dẫn thực hiện Khu đô thị mới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 15 của Quy chế Khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ thì thẩm quyền cho phép đầu tư  dự án khu đô thị mới căn cứ theo diện tích chiếm đất của dự án mà không phụ thuộc vào tổng mức đầu tư của dự án. Trường hợp dự án khu đô thị mới do Tổng công ty làm chủ đầu tư có quy mô sử dụng đất là 189 ha thì thẩm quyền cho phép đầu tư  dự án này là UBND cấp tỉnh nơi có dự án khu đô thị mới .

2. Để được cho phép đầu tư dự án này, Tổng công ty phải lập dự án trình UBND cấp tỉnh nơi có dự án tổ chức thẩm định. Việc lập, thẩm định và quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới được thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 của Nghị định 02/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại mục III, mục IV, mục V của Thông tư số 02/2006/NĐ-CP">04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty  nghiên cứu triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP,XL (NTH-4)
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 


 Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1857/BXD-XL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1857/BXD-XL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/09/2006
Ngày hiệu lực 07/09/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1857/BXD-XL

Lược đồ Công văn 1857/BXD-XL hướng dẫn thực hiện dự án KĐTM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1857/BXD-XL hướng dẫn thực hiện dự án KĐTM
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1857/BXD-XL
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành 07/09/2006
Ngày hiệu lực 07/09/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1857/BXD-XL hướng dẫn thực hiện dự án KĐTM

Lịch sử hiệu lực Công văn 1857/BXD-XL hướng dẫn thực hiện dự án KĐTM

  • 07/09/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/09/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực