Công văn 1881/BXD-QLN

Công văn 1881/BXD-QLN năm 2015 thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về Chính sách hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1881/BXD-QLN hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 2015


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1881/BXD-QLN
V/v: Triển khai thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 10 tháng 8 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về Chính sách hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Để triển khai thực hiện Quyết định trên theo đúng mục tiêu và nguyên tắc thực hiện hỗ trợ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

1. Thành lập và kiện toàn Ban Điều phối chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015; giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực chỉ đạo thực hiện các quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg.

2. Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, bình xét, lập danh sách số hộ nghèo thuộc diện đi tượng được hỗ trợ nhà ở. Chỉ đạo việc lập và phê duyệt danh sách hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở tự nguyện đăng ký vay vốn làm nhà ở theo quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg (theo Phụ lục số I kèm theo).

3. Lập, phê duyệt và gửi Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo nội dung Đcương hướng dẫn (theo Phụ lục số II kèm theo) về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội và các Bộ, ngành liên quan trước ngày 15/10/2015.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc T
Ư;
- Lưu VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC SỐ I

BẢNG TỔNG HỢP SỐ HỘ THUỘC DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐĂNG KÝ VAY VỐN LÀM NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-TTG
(Kèm theo công văn số 1881/BXD-QLN ngày 24/8/2015)

Đơn vị tính: Hộ gia đình

TT

Họ tên chủ hộ thuộc đơn vị hành chính

Ngày/tháng/ năm được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định 09/2011/QĐ-TTg

Tổng shộ nghèo thuộc din được hỗ trợ nhà ở đăng ký vay vốn làm nhà ở theo quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg

Phân loại đối tượng ưu tiên

Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật)

Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số

Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xy ra thiên tai

Hộ gia đình đang sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Hộ gia đình cư trú tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

Hộ gia đình còn lại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Tổng cộng (Tỉnh, TP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Xã A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.1

Thôn, bản ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trần Th B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2

Xã A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.1

Thôn, bản ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Thị C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trần Văn D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Huyện B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Xã B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1

Thôn, bản ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đối với những hộ có từ hai ưu tiên trlên, chỉ tổng hợp và ghi vào một cột có ưu tiên cao hơn.

 

Người lập biểu
(họ, tên, sđiện thoại liên lạc)

TM. UBND TỈNH, THÀNH PH

 

PHỤ LỤC SỐ II

(Kèm theo công văn số 1881/BXD-QLN 24/8/2015)

ĐỀ CƯƠNG

Xây dựng đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

UBND TỈNH (TP):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính ph)

I. MỞ ĐẦU:

1. Khái quát những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sự ảnh hưởng của vị trí địa lý, khí hậu đi với nhà ở của các hộ nằm trong đối tượng được htrợ nhà ở tại đa phương.

2. Nêu sự cần thiết phải lập Đề án hỗ trợ nhà ở đối với h nghèo theo chun nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

3. Các căn cứ để lập Đề án.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.

1. Nhận xét, đánh giá thực trạng nhà ở của các hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

a) Về số lượng nhà ở;

b) Về chất lượng nhà ở.

2. Đánh giá tác động của các yếu tố khí hậu đối với nhà ở về đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, tố, lốc trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo đã và đang thực hiện tại địa phương:

a) Về ưu điểm;

b) Về các hạn chế, tn tại (phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục).

III. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ THỰC HIỆN HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO

1. Về phương thức huy động nguồn lực.

2. Về quản lý nguồn lực của địa phương trong quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo.

3. Về thực hiện việc qun lý sử dụng, cấp phát, thanh toán nguồn vốn cấp, vay tín dụng ưu đãi cũng như các nguồn vốn huy động khác.

4. Về cách thức hỗ trợ (người dân tự làm hoặc do các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng sau đó bàn giao cho hộ dân,...).

5. Đánh giá chung về việc thực hiện huy động và quản lý nguồn lực của địa phương trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo đã thực hiện trong thời gian qua.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu, nguyên tắc hỗ trợ.

2. Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở.

3. Mức vay để làm nhà ở.

4. Đối tượng được hỗ trợ nhà ở (theo quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg).

5. Phạm vi áp dụng: tại khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (gọi tắt là thôn) trực thuộc phường, thị trấn; xã trực thuộc thị xã, thành phố.

6. Xác định số lượng hộ nghèo cần hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tổng số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới, sửa chữa nâng cấp nhà ở hiện có (tính đến thời điểm Quyết định 33/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành):......hộ. Trong đó số hộ thuộc đối tượng hỗ trợ tự nguyện đăng ký vay vốn làm nhà ở: …..hộ.

- Tổng số hộ thuộc diện đối tượng hỗ trợ đăng ký vay vốn làm nhà ở cư trú tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 (Đi với các tỉnh, thành phố có các huyện nghèo thuộc diện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ): ……..hộ.

7. Phân loại đối tượng ưu tiên:

a) Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn tàn tật)....hộ;

b) Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số …… hộ;­

c) Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai …….. hộ;

d) Hộ gia đình đang sinh sống tại các thôn, bản đc bit khó khăn ……….hộ;

đ) Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn ……… hộ;

e) Hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghquyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ …… hộ;

f) Các hộ gia đình còn lại …….. hộ.

Đối với các hộ thuộc diện từ hai loại đối tượng ưu tiên trở lên thì chọn loại ưu tiên cao nhất.

8. Nguồn vốn thực hiện:

Ngoài các nguồn vốn quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg còn bao gồm các nguồn vốn của tỉnh, thành phố dự kiến huy động được để hỗ trợ.

9. Xác định tổng số vốn thực hiện và phân khai nguồn vốn thực hiện:

Tổng số vốn cần có để thực hiện: ………… tỷ đồng.

- Vốn vay tín dụng ưu đãi: …………..tỷ đồng;

- Dự kiến vn huy động tại địa phương từ quỹ “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và tcác doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vn đng …… tỷ đng;

- Dự kiến vốn huy động của cộng đồng, dòng họ và của chính hộ gia đình được hỗ trợ: ………. tỷ đồng.

- Các nguồn vốn khác (nếu có): ………. tỷ đồng.

10. Cách thức thực hiện:

a) Bình xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015.

b) Cấp vốn vay ưu đãi làm nhà ở.

c) Thực hiện xây dựng nhà ở.

11. Tiến độ thực hiện:

- Năm 2016: Thực hiện hỗ trợ khoảng 10% số đối tượng;

- m 2017: Thc hiện hỗ trợ khoảng 20% số đi tượng;

- Năm 2018: Thực hiện hỗ trợ khoảng 25% số đối tượng;

- Năm 2019: Thực hiện hỗ trợ khoảng 25% số đối tượng;

- Năm 2020: Thực hiện hỗ trợ khoảng 20% số đối tượng.

12. Tiến độ huy động vốn hàng năm:

a) Năm 2016:

Tổng số vốn cần có đthực hiện: …………. tỷ đồng.

- Vốn vay tín dụng ưu đãi: …………… tỷ đồng;

- Vốn huy động khác: …………….. tỷ đồng.

b) Năm 2017: ……………..

c) Năm 2018: …………………

d) Năm 2019: …………………

đ) Năm 2020: ………………….

13. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, bình xét, lập danh sách, phân loại đối tượng ưu tiên theo quy định; lập, phê duyệt Đán và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ nhà đối với hộ nghèo theo chun nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương gửi Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan; củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo các cấp; giao các cơ quan chức năng thiết kế mu nhà ở phù hợp và giới thiệu rộng rãi đnhân dân lựa chọn.

b) Cụ thể hóa các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các địa phương tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg.

c) Phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị

VI. PHỤ LỤC

Bảng thống kê danh sách hỗ trnhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg (theo phụ lục số I kèm theo công văn số…../BXD-QLN ngày..../8/2015).

 

 

……… ngày    tháng    năm 2015.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1881/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1881/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1881/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 1881/BXD-QLN hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1881/BXD-QLN hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1881/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Hồng Hà
        Ngày ban hành24/08/2015
        Ngày hiệu lực24/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1881/BXD-QLN hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1881/BXD-QLN hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 2015

           • 24/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực