Công văn 1888/BHXH-BC

Công văn 1888/BHXH-BC báo cáo thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1888/BHXH-BC báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1888/BHXH-BC
V/v báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung; Thông tư số 179/2007/QĐ-TTg">22/2008/TT-BTC ngày 10/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg và Công văn số 18029/BTC-QLCS ngày 23/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1090/QĐ-BHXH ngày 29/7/2010 ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung trong ngành BHXH Việt Nam.

Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện mua sắm tài sản hàng hóa theo phương thức tập trung, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung theo Đề cương đính kèm, gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (đồng thời gửi file mềm về hộp thư [email protected]) trước ngày 28/5/2012.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu: VT, BC (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN CHI
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MUA SẮM TÀI SẢN, HÀNG HÓA TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG

I. Tình hình ban hành văn bản hướng dẫn của đơn vị về mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung:

1. Thống kê các văn bản do Bộ, ngành, địa phương ban hành để triển khai việc tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

2. Việc xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp trong mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo hướng dẫn tại văn bản số 18029/BTC-QLCS ngày 23/12/2009 về việc hướng dẫn một số nội dung về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (gửi kèm Quy chế nếu có).

II. Tình hình thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung tại đơn vị:

1. Danh mục tài sản, hàng hóa được mua sắm theo phương thức tập trung;

2. Đơn vị được giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

3. Tóm tắt Quy trình thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

4. Công tác lập, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

5. Công tác đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

6. Công tác tư vấn, hỗ trợ mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

7. Công tác kiểm tra, giám sát và công khai việc mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

8. Các khoản thu, chi của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung;

9. Tình hình thực hiện bàn giao tài sản cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ bảo hành, bảo trì sản phẩm;

10. Báo cáo kết quả thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung từ năm 2008 đến nay (Biểu mẫu đính kèm Đề cương này);

III. Nhận xét, đánh giá:

1. Sự cần thiết và hiệu quả của việc áp dụng phương thức mua sắm tài sản, hàng hóa tập trung;

2. Đánh giá về chính sách mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung;

3. Đánh giá về mô hình đơn vị thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung;

4. Đánh giá về hiệu quả, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung;

5. Đánh giá về nguồn tiền mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung;

6. Những khó khăn, vướng mắc (nếu có) phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung.

IV. Đề xuất, kiến nghị:

1- Về chính sách đấu thầu;

2- Về chính sách mua sắm tập trung;

3- Về tổ chức bộ máy thực hiện mua sắm tập trung;

4- Các đề xuất khác (nếu có).

 

BỘ/TỈNH: ………………………

BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

ĐƠN VỊ MUA SẮM

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG

TÊN TÀI SẢN

SỐ LƯỢNG

GIÁ TRỊ

HÌNH THỨC MUA SẮM

GHI CHÚ

Theo dự toán

Theo thực tế

Chênh lệch

1

2

3

4

6

7

8

9=7-8

10

11

I

1

2

Năm 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

I

1

2

Năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Hình thức mua sắm ghi rõ đấu thầu rộng rãi; chào hàng cạnh tranh, đấu thầu hạn chế

 

 

………….., ngày        tháng        năm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1888/BHXH-BC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1888/BHXH-BC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/05/2012
Ngày hiệu lực 22/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1888/BHXH-BC báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1888/BHXH-BC báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1888/BHXH-BC
Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký Nguyễn Thị Thanh Xuân
Ngày ban hành 22/05/2012
Ngày hiệu lực 22/05/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1888/BHXH-BC báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo

Lịch sử hiệu lực Công văn 1888/BHXH-BC báo cáo tình hình thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa theo

  • 22/05/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/05/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực