Công văn 190/AIDS-ĐT

Công văn 190/AIDS-ĐT năm 2020 về khám và cấp thuốc ARV điều trị người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19 do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 190/AIDS-ĐT 2020 khám và cấp thuốc điều trị người bệnh HIV/AIDS trong dịch COVID-19


BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG
HIV/AIDS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/AIDS-ĐT
V/v: Khám và cấp thuốc ARV điều trị người bệnh HIV/AIDS trong tình hình dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Do tác động của dịch Covid-19 thì một số cơ sở y tế điều trị HIV/AIDS có nguy cơ bị cách ly, ảnh hưởng đến việc khám và cấp thuốc ARV ở người nhiễm HIV. Nhằm đảm bảo người nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV liên tục trong bối cảnh cơ sở điều trị hoặc người bệnh HIV/AIDS bị cách ly, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS và các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Lập kế hoạch xác định các phương án khả thi nhằm duy trì việc khám và cấp thuốc ARV cho người bệnh HIV/AIDS, người điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) trong trường hợp có một hoặc nhiều cơ sở điều trị HIV/AIDS (CSĐT), cơ sở điều trị dự phòng trước phơi nhiễm PrEP (sau đây gọi chung là CSĐT) bị cách ly, giả định các phương án như sau:

- Đối với các tỉnh/thành phố có nhiều CSĐT, trong đó có một hoặc một số CSĐT bị cách ly: Nhân viên y tế của CSĐT bị cách ly thông báo nhanh nhất cho người bệnh HIV/AIDS, người điều trị PrEP đang điều trị về việc không tiếp nhận điều trị, đồng thời tư vấn, hướng dẫn người bệnh về điều trị tiếp tục tại cơ sở điều trị HIV/AIDS phù hợp theo kế hoạch đã lập để giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho người bệnh HIV/AIDS.

- Đối với các tỉnh, thành phố có một CSĐT duy nhất lại bị cách ly: Sở Y tế quyết định cơ sở y tế thay thế trong địa bàn tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm khám, cấp thuốc ARV cho người nhiễm HIV. Trường hợp chuyển người bệnh sang các CSĐT của tỉnh, thành phố giáp ranh báo cáo ngay cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS để phối hợp kịp thời.

- Trong tất cả các phương án, ưu tiên khả năng cấp phát thuốc ARV tại một số Trạm y tế xã/phường phù hợp với người bệnh nhưng cần được đồng thuận của người bệnh và giữ bí mật danh tính cho người bệnh.

- Trường hợp người bệnh đang điều trị thuốc ARV, người điều trị dự phòng PrEP bị cách ly: cơ sở y tế đang theo dõi người bệnh chịu trách nhiệm cấp phát thuốc ARV cho người bệnh thông qua một cán bộ y tế được phân công hỗ trợ cho cơ sở cách ly.

2. Việc điều tiết thuốc ARV được thực hiện như sau:

- Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS có trách nhiệm điều tiết thuốc ARV giữa các cơ sở y tế trong tỉnh (bao gồm cả các cơ sở chưa phải CSĐT nhưng được Sở Y tế giao nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp).

- Trường hợp người bệnh được chuyển đến khám và cấp thuốc ARV tại tỉnh khác, đề nghị khẩn cấp báo cáo về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để hỗ trợ, điều phối.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn CSĐT tiếp nhận người bệnh từ cơ sở y tế khác theo nội dung tại công văn số 1563/BYT-AIDS ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về điều trị và cấp thuốc ARV cho người bệnh HIV trong tình hình dịch Covid-19 và công văn số 178/AIDS-ĐT ngày 27/3/2020/AIDS-ĐT của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về hướng dẫn tạm thời điều trị thuốc ARV cho người nhiễm HIV trong tình hình dịch Covid-19.

Chi tiết giả định các phương án theo phụ lục gửi kèm. Trong trường hợp trên địa bàn tỉnh, thành phố có CSĐT bị cách ly đề nghị báo cáo khẩn cấp về Cục Phòng, chống HIV/AIDS chậm nhất sau 6 tiếng ktừ khi CSĐT bị cách ly theo số điện thoại: 0243 7367851, hoặc TS. Đỗ Thị Nhàn số điện thoại 0914893069 hoặc Thạc sỹ Nguyễn Hữu Hải, số điện thoại 0967223966 để được hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đ
Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục trưởn
g (để báo cáo);
- Cơ quan đ
u mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, Tp thực hiện);
- Ban QLCDA phòn
g, chống HIV/AIDS;
- Các tổ chức quốc tế: WHO, CDC, UNAIDS, PEPFAR, AHF;
- Đăng t
i trên Website ca Cục;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hương

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG ÁN DUY TRÌ ĐIỀU TRỊ THUỐC ARV KHI CSĐT BỊ CÁCH LY DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19
(Ban hành kèm theo công văn số 190/AIDS-ĐT, ngày 31 tháng 3 năm 2020)

#

Tình huống và nguy cơ

Giải pháp

1

Cơ sở bị cách ly do có dịch Covid 19:

- Bệnh nhân không thể đến lĩnh thuốc

- Bác sĩ không thể khám bệnh nhân

Giải pháp:

- Thông báo cho BN về việc dừng tiếp nhận BN

- Hướng dẫn chuyển BN về các cơ sở điều trị phù hợp.

Cách thức thực hiện:

- PAC/CDC/OPC Liệt kê các cơ sở có thể chuyển BN về, bao gồm cả cơ sở ngoại tỉnh. Liên hệ Cục AIDS nếu cần.

- SYT ban hành công văn gửi các CSĐT trên địa bàn hoặc gửi SYT các tỉnh lân cận nếu cần về việc tiếp nhận các BN đang điu trị tại các cơ sở bị cách ly

- Cử cán bộ được bảo hộ đối với Covid 19 dán giấy thông báo tại đường vào của khoa/phòng nơi bị cách ly vviệc dừng tiếp nhận bệnh nhân hoặc cử cán bộ đứng tại chỗ để hướng dẫn BN chuyển sang cơ sở điều trị khác

- Đa dạng các hình thức hỗ trợ từ xa đngười bệnh có thể được nhận thuốc gồm gọi điện thoại, chụp công văn Bộ Y tế, Cục gửi cho người bệnh và dặn BN cn mang theo Sổ Y bạ, công văn của BYT/Cục khi đi khám, gọi điện báo lại khi có vướng mắc.

2

Trường hợp tỉnh, thành phố có một CSĐT duy nhất hoặc phần lớn hoặc toàn bộ CSĐT bị cách ly

(Các bước thực hiện tương tự Mục 1)

Tuy nhiên Sở Y tế:

- Xem xét chỉ định cơ sở y tế thay thế chịu trách nhiệm khám, cấp thuốc ARV cho người bệnh

- Khuyến khích việc cấp phát thuốc ARV tại Trạm y tế xã/phường phù hợp với người bệnh nhưng cần được đồng thuận của người bệnh

- Đảm bảo giữ bí mật danh tính cho NB

- Điều tiết thuốc ARV đến cơ sở chịu trách nhiệm thay thế

3

Trường hợp người bệnh đang điều trị thuốc ARV bị cách ly

CDC/PAC

- Báo cáo BCĐ PC Covid-19 tỉnh

- CSĐT chủ động cung cấp thông tin cho tất cả người bệnh có thể bị dừng thuốc có thể gặp trong quá trình điều trị (CSĐT bị cách ly, Nb bị cách ly)

- Đề nghị người bệnh chủ động liên hệ với CSĐT cung cấp các thông tin khi họ bị cách ly

- CSĐT liên hệ với đơn vị NB đang được cách ly, thực hiện cấp phát thuốc ARV thông qua nhân viên y tế tại các cơ sở cách ly

- Trường hợp người bệnh đang khám và lĩnh thuốc tại CSĐT tỉnh này bị cách ly tại tỉnh khác: CSĐT có NB bị cách ly liên hệ CSĐT của tỉnh nơi NB đang cách ly để NB được cấp thuốc ARV

 

Cơ sở tiếp nhận BN

Cách thức thực hiện:

- Tiếp nhận người bệnh từ cơ sở y tế khác theo nội dung tại công văn số 1563/BYT-AIDS ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về điều trị và cấp thuốc ARV cho người bệnh HIV trong tình hình dịch Covid-19 và công văn số 178/AIDS-ĐT ngày 27/3/2020/AIDS-ĐT của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về hướng dẫn tạm thời điều trị thuốc ARV cho người nhiễm HIV trong tình hình dịch Covid-19

- Trường hợp người bệnh không có giấy chuyển tuyến do tác động của dịch Covid-19, cơ sở điều trị HIV/AIDS căn cứ Sổ Y bạ của người bệnh, quyết định phác đồ thuốc ARV điều trị phù hợp.

- Thông báo cho CSĐT chuyển đến về việc tiếp nhận người bệnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 190/AIDS-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu190/AIDS-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2020
Ngày hiệu lực31/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 190/AIDS-ĐT 2020 khám và cấp thuốc điều trị người bệnh HIV/AIDS trong dịch COVID-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 190/AIDS-ĐT 2020 khám và cấp thuốc điều trị người bệnh HIV/AIDS trong dịch COVID-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu190/AIDS-ĐT
        Cơ quan ban hànhCục Phòng chống HIV/AIDS
        Người kýPhan Thị Thu Hương
        Ngày ban hành31/03/2020
        Ngày hiệu lực31/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 190/AIDS-ĐT 2020 khám và cấp thuốc điều trị người bệnh HIV/AIDS trong dịch COVID-19

              Lịch sử hiệu lực Công văn 190/AIDS-ĐT 2020 khám và cấp thuốc điều trị người bệnh HIV/AIDS trong dịch COVID-19

              • 31/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực