Công văn 1907/BNN-TY

Công văn 1907/BNN-TY năm 2018 xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm bằng nguồn ngân sách địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1907/BNN-TY 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng ngân sách địa phương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1907/BNN-TY

V/v xây dựng Kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm bằng nguồn ngân sách địa phương

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm gần đây, nhiều địa phương đã xây dựng Kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và bố trí ngân sách địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh (PCDB) nên nhìn chung tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đã được kiểm soát tốt hơn, hạn chế được trường hợp dịch lây lan trên diện rộng, góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sản xuất và phát triển chăn nuôi bền vững. Theo báo cáo của Cục Thú y, đến nay đã có 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch chủ động PCDB gia súc, gia cầm (bao gồm cả phòng, chống bệnh Dại động vật), trong đó có 51 địa phương đã được phê duyệt Kế hoạch với tổng kinh phí gần 630 tỷ đồng. Danh sách các địa phương đã xây dựng Kế hoạch theo phụ lục đính kèm.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được và tạo thế chủ động trong công tác PCDB gia súc, gia cầm (bao gồm cả phòng, chống bệnh Dại động vật) tại địa phương và trong cả nước năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành triển khai một số nội dung như sau:

1. Đối với địa phương chưa xây dựng Kế hoạch: Khẩn trương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch PCDB gia súc, gia cầm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch cần xác định vùng có nguy cơ cao thường xuyên xảy ra dịch tại địa phương, xây dựng các phương án cụ thể về kinh phí, nhân lực, vắc xin, hóa chất khử trùng,... để phục vụ công tác phòng chống dịch; kế hoạch dự trữ vắc xin Lở mồm long móng, Tai xanh, Cúm gia cầm để tiêm phòng bao vây khẩn cấp các ổ dịch trên địa bàn. Căn cứ số lượng gia súc, gia cầm và tình hình dịch bệnh của địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định về chủng loại, số lượng vắc xin dự trữ phục vụ chống dịch khẩn cấp.

2. Đối với địa phương đã xây dựng Kế hoạch nhưng chưa được cấp tỉnh phê duyệt: Đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt, đặc biệt cần có dự trữ vắc xin Lở mồm long móng, Tai xanh, Cúm gia cầm để tiêm phòng bao vây khẩn cấp các ổ dịch.

3. Đối với địa phương đã được phê duyệt Kế hoạch: Nếu trong Kế hoạch chưa có dự trữ vắc xin Lở mồm long móng, Tai xanh, Cúm gia cầm để tiêm phòng bao vây khẩn cấp các ổ dịch, đề nghị xem xét, phê duyệt bổ sung.

4. Các địa phương chủ động rà soát, xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn theo các nội dung của "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại, giai đoạn 2017-2021" ban hành theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Đối với địa phương có bệnh Nhiệt thán và một số bệnh lây truyền từ động vật sang người xuất hiện trong những năm gần đây hoặc có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh, đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan thú y địa phương tham mưu, xây dựng bổ sung kế hoạch chủ động phòng, chống dịch để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, xem xét, chỉ đạo các Sở, ban, ngành thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Sở NN&PTNT, CCTY/CCCNTY các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ VÀ ĐANG TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2018
(Ban hành kèm theo công văn số 1907/BNN-TY ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Các tỉnh/thành phố thuộc Chi cục Thú y Vùng I quản lý (10/12 tỉnh, thành phố có báo cáo):

1. Tỉnh Lào Cai: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 29/11/2017 về chủ động PCDB nguy hiểm ở gia súc, gia cầm năm 2018, theo đó tổng kinh phí khái toán là 24.755.490.000 đồng (trong đó, ngân sách trung ương: 3.593.281.000 đồng; ngân sách tỉnh: 13.453.409.000 đồng; ngân sách huyện, thành phố: 5.501.800.000 đồng; người chăn nuôi đóng góp: 2.207.000.000 đồng). Địa phương cũng đã phê duyệt Kế hoạch phòng chống bệnh Dại năm 2018.

2. Tỉnh Sơn La: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB động vật trên địa bàn tỉnh năm 2018, với tổng kinh phí thực hiện tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng và lấy mẫu giám sát là 51.725.322.000 đồng. Địa phương cũng đã phê duyệt Kế hoạch phòng chống bệnh Dại năm 2018.

3. Tỉnh Lai Châu: UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ban hành Quyết định số 467/QĐ-SNN ngày 15/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB cho động vật, thủy sản và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2018. Tuy nhiên trong Kế hoạch chưa đề cập đến kinh phí thực hiện.

4. Tỉnh Yên Bái: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB cho đàn vật nuôi năm 2018. UBND tỉnh Yên Bái sẽ có Quyết định riêng về kinh phí thực hiện.

5. Tỉnh Điện Biên: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018, theo đó kinh phí cho PCDB gia súc, gia cầm (bao gồm cả kinh phí PCDB Dại động vật) là 26.669.932.000 đồng.

6. Tỉnh Vĩnh Phúc: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10156/KH-UBND ngày 20/12/2017 về Kế hoạch PCDB gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018, theo đó kinh phí PCDB truyền nhiễm trên gia súc, gia cầm khi chưa có dịch xảy ra được thực hiện theo Quyết định số 3051/QĐ-CT ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 1852 /KH-BCĐ ngày 31/3/2015 của BCĐ tỉnh về kinh phí PCDB Dại ở động vật giai đoạn 2016-2020. Khi dịch bệnh xảy ra, giao Sở NN&PTNT đề xuất kinh phí bổ sung.

7. Tỉnh Phú Thọ: Chi cục Thú y Phú Thọ đã tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2018 trên địa bàn tỉnh và đã có văn bản số 602/CCTy-DT ngày 26/12/2017 báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT. Tuy nhiên, đến nay dự thảo Kế hoạch vẫn chưa được trình UBND tỉnh và chưa được UBND tỉnh phê duyệt.

8. Tỉnh Hòa Bình: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 08/12/2017 về triển khai công tác PCDB gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2018 với tổng kinh phí là 11.088.550.000 đồng, trong đó ngân sách tỉnh cấp là 4.889.360.000 đồng và ngân sách huyện cấp là 6.199.190.000 đồng.

9. Thành phố Hà Nội: Sở NN&PTNT thành phố đã có văn bản số 3251/SNN-CN ngày 15/12/2017 báo cáo về nguồn kinh phí phục vụ công tác PCDB động vật năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội tại Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017, với tổng kinh phí là 106.700.000.000 đồng; Ngày 26/01/2018, UBND thành phố Hà nội cũng đã phê duyệt Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2018-2021 (hỗ trợ 100% kinh phí tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo tại các huyện, thị xã và hỗ trợ 100% kinh phí tiêm vắc xin điều trị dự phòng cho người nghèo ở khu vực có nguy cơ cao).

10. Tỉnh Ninh Bình: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2018 với tổng kinh phí là 4.500.000.000 đồng.

Các tỉnh/thành phố thuộc Chi cục Thú y Vùng II quản lý (13/13 tỉnh, thành phố có báo cáo):

11. Tỉnh Cao Bằng: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4050/KH-UBND ngày 21/12/2017 về PCDB gia súc, gia cầm năm 2018 trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí là 11.548.135.000 đồng, trong đó có bao gồm kinh phí mua và tiêm phòng vắc xin Dại cho chó (với tổng số liều vắc xin Dại là 25.000 liều).

12. Tỉnh Bắc Kạn: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh CGC, LMLM, Tai xanh trên lợn và Dại động vật trên địa bàn tỉnh năm 2018, theo đó nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn được lấy từ nguồn kinh phí được giao theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

13. Tỉnh Lạng Sơn: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 21/12/2017 về chủ động PCDB động vật năm 2018 với tổng kinh phí là 9.600.000.000 đồng, trong đó có bao gồm kinh phí phục vụ công tác phòng chống bệnh Dại năm 2018.

14. Tỉnh Hà Giang: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12/01/2018 về Chủ động PCDB động vật năm 2018 trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 25.972.063.000 đồng, trong đó bao gồm cả kinh phí phòng chống bệnh Dại (mục tiêu tỷ lệ tiêm phòng bệnh Dại cho tổng đàn chó, mèo năm 2018 là 100%).

15. Tỉnh Tuyên Quang: UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 28/11/2017 về PCDB động vật, thủy sản năm 2018. Ngày 31/12/2017, Sở NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-SNN về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho Chi cục CNTY Tuyên Quang với tổng kinh phí là 12.145.000.000 đồng, trong đó bao gồm kinh phí mua hóa chất khử trùng; kinh phí mua, bảo quản, vận chuyển vắc xin và lấy mẫu giám sát xét nghiệm dịch bệnh là 5.317.000.000 đồng.

16. Tỉnh Thái Nguyên: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc PCDB trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2018 với tổng kinh phí là 14.676.151.400 đồng.

17. Tỉnh Hưng Yên: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2018 và sau khi tiết kiệm chi, kinh phí UBND tỉnh đầu tư cho công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018 là 25,56 tỷ đồng.

18. Tỉnh Bắc Giang: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 519/KH- UBND ngày 12/02/2018 về việc PCDB cho đàn gia súc, gia cầm năm 2018 với tổng kinh phí là 4.587.000.000 đồng. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt Kế hoạch phòng chống bệnh Dại năm 2018 với tổng kinh phí là 2.776.000.000 đồng.

19. Tỉnh Bắc Ninh: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018 với tổng kinh phí triển khai Kế hoạch là 20.972.341.200 đồng.

20. Tỉnh Hải Dương: UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng Kế hoạch số 56/KH-NN-TY về việc ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên cạn với kinh phí thực hiện là 10.200.000.000 đồng (theo Quyết định 4139/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018).

21. Tỉnh Thái Bình: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 22/12/2017 về PCDB động vật trên cạn năm 2018, theo đó tổng kinh phí dự kiến là 17.53 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả kinh phí phòng chống bệnh Dại.

22. Thành phố Hải Phòng: Ngày 09/01/2018, Sở NN&PTNT thành phố đã có Tờ trình số 06/TTr-SNN đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn thành phố năm 2018 với tổng kinh phí dự kiến là 43.433.948.410 đồng, nhưng cho đến nay UBND thành phố vẫn chưa được phê duyệt.

23. Tỉnh Quảng Ninh: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 8/12/2017 về PCDB trên gia súc, gia cầm năm 2018 (bao gồm cả Kế hoạch phòng chống bệnh Dại) theo đó giao Sở NN&PTNT lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Các tỉnh thuộc Chi cục Thú y Vùng III quản lý (06/06 tỉnh, thành phố có báo cáo):

24. Tỉnh Thanh Hóa: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2018, trong đó bao gồm kế hoạch tiêm phòng 2 đợt vắc xin Dại cho đàn chó mèo.

25. Tỉnh Thừa Thiên Huế: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 về việc phê duyệt Chương trình PCDB truyền nhiễm gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020, trong đó, đã xây dựng dự toán và bố trí kinh phí cho công tác PCDB động vật năm 2018 là 12.751.000.000 đồng (bao gồm: ngân sách tỉnh 2.488 triệu; ngân sách huyện, thị xã 1.826 triệu; nhân dân đóng góp 8.437 triệu).

26. Tỉnh Nghệ An: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 19/1/2018 về việc phê duyệt Chương trình PCDB gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018.

27. Tỉnh Hà Tĩnh: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2018 về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018 với tổng kinh phí là 77.022.250.000 đồng, trong đó bao gồm cả kinh phí chủ động phòng chống bệnh Dại (mục tiêu tỷ lệ tiêm phòng trên tổng đàn chó của tỉnh năm 2018 đạt trên 85%).

28. Tỉnh Quảng Trị: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 phê duyệt Kế hoạch PCDB gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2018, với tổng kinh phí là 8.596.251.000 đồng. Trong Quyết định không nêu kinh phí chủ động phục vụ công tác phòng chống bệnh Dại.

29. Tỉnh Quảng Bình: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2439/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc chủ động PCDB động vật năm 2018 với tổng kinh phí là 19.042.000.000 đồng.

Các tỉnh/thành phố thuộc Chi cục Thú y Vùng IV quản lý (06/06 tỉnh, thành phố có báo cáo):

30. Tỉnh Quảng Nam: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch PCDB động vật trên địa bàn tỉnh năm 2018 với tổng kinh phí là 17.395.164.970, trong đó bao gồm cả kinh phí giám sát bệnh Dại.

31. Tỉnh Quảng Ngãi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 248/KH-SNNPTNT ngày 26/01/2018 về việc PCDB gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2018. Theo đó, tổng kinh phí cho PCDB gia súc và gia cầm là 32.715.335.000 đồng, trong đó có 2.078.780.000 đồng phục vụ các hoạt động phòng chống bệnh Dại.

32. Tỉnh Phú Yên: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 01/12/2017 về việc PCDB Tụ huyết trùng trâu bò năm 2018, với tổng kinh phí 168.200.000 đồng.

33. Tỉnh Khánh Hòa: UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các Quyết định phê duyệt Kế hoạch PCDB đối với từng bệnh, cụ thể như sau: Đối với Kế hoạch PCDB LMLM: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia PC bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020, theo đó kinh phí được phê duyệt đối với bệnh LMLM là 2.155.375.100 đồng; Đối với Kế hoạch PCDB CGC chủng độc lực cao, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 phê duyệt Kế hoạch PCDB CGC giai đoạn 2015-2018, theo đó năm 2018 kinh phí được phê duyệt là 3.268.621.400 đồng; Đối với Kế hoạch PCDB Dại động vật, Sở NN&PTNT đã trình UBND tỉnh Kế hoạch phòng chống bệnh Dại động vật năm 2018 tại văn bản số 3318/SNN-NVTY ngày 18/12/2017 với tổng kinh phí dự kiến là 1.985.506.600 đồng.

34. Thành phố Đà Nẵng: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 về việc Phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin LMLM và CGC trên địa bàn thành phố năm 2018, trong đó có phê duyệt Kế hoạch phòng chống bệnh Dại (kinh phí mua vắc xin và chi phí tiêm phòng).

35. Tỉnh Bình Định: UBND tỉnh đã ban hành công văn số 6758/UBND-KT ngày 11/12/2017 về việc bố trí ngân sách địa phương đối ứng mua vắc xin tiêm phòng các loại để PCDB động vật năm 2018 với tổng kinh phí là 5.069.846.000 đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 4878/KH-SNN ngày 21/12/2017 về việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2018, nhưng không xây dựng Kế hoạch PCDB động vật năm 2018.

Các tỉnh thuộc Chi cục Thú y Vùng V quản lý (05/05 tỉnh, thành phố có báo cáo):

36. Tỉnh Kon Tum: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3240/KH-UBND ngày 01/12/2017 về Kế hoạch PCDB động vật trên cạn trên địa bàn tỉnh năm 2018. Trong Kế hoạch không nêu rõ tổng kinh phí phục vụ PCDB động vật, với tổng kinh phí là 3.102.052.200 đồng.

37. Tỉnh Đắk Nông: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch PCDB động vật năm 2018 với tổng số kinh phí là 7.118.142.000 đồng.

38. Tỉnh Đắk Lắk: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB động vật năm 2018 với tổng số kinh phí là 13.069.601.450 đồng.

39. Tỉnh Lâm Đồng: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB động vật năm 2018 với tổng kinh phí được giao là 15.881.039.800 đồng

40. Tỉnh Gia Lai: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB động vật và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018 với tổng số kinh phí là 12.973.312.000 đồng và số vắc xin LMLM type O còn tồn năm 2016 và 2017 được Trung ương cấp bằng hiện vật cho tỉnh là 456.960 liều.

Các tỉnh, thành phố thuộc Chi cục Thú y Vùng VI quản lý (11/11 tỉnh, thành phố có báo cáo):

41. Tỉnh Bình Phước: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 24/11/2017 về PCDB động vật trên địa bàn tỉnh năm 2018, bao gồm cả Kế hoạch phòng chống bệnh Dại. Trong Kế hoạch không nêu rõ tổng kinh phí phục vụ PCDB động vật.

42. Tỉnh Bình Thuận: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã xây dựng Kế hoạch chủ động PCDB gia súc, gia cầm năm 2018, đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

43. Tỉnh Ninh Thuận: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5408/KH-UBND ngày 26/12/2017 về PCDB trên gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018, với tổng kinh phí là 10.552.500.000 đồng, bao gồm cả kinh phí phục vụ công tác phòng chống bệnh Dại.

44. Tỉnh Bình Dương: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 11/01/2018 về PCDB gia súc, gia cầm năm 2018, với tổng kinh phí dự toán là 19.664.458.000 đồng. UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 11/01/2018 về Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2021”, nhưng trong Kế hoạch không nêu kinh phí cụ thể.

45. Tỉnh Tiền Giang: UBND tỉnh đã có văn bản số 6119/UBND-KT ngày 21/12/2017 về việc phê duyệt kinh phí thực hiện phòng chống dịch trên cây trồng và vật nuôi năm 2018, theo đó tổng kinh phí phục vụ PCDB động vật trên cạn là 9.374.817.000 đồng, bao gồm cả kinh phí phục vụ công tác phòng chống bệnh Dại.

46. Tỉnh Bến Tre: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3296/KH-SNN ngày 14/12/2017 về PCDB động vật trên cạn năm 2018 với tổng dự toán kinh phí là 5.594.184.290 đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 3295/KH-SNN ngày 14/12/2017 về Kế hoạch PCDB Dại cho chó, mèo năm 2018 với tổng dự toán kinh phí là 825.546.167 đồng.

47. Tỉnh Tây Ninh: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2018 với tổng kinh phí thực hiện cho PCDB gia súc, gia cầm là 4.393.200.000 đồng. Trong đó kinh khí xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gà hướng tới xuất khẩu là 2.065.000.000 đồng; và kinh phí phòng bệnh LMLM và bệnh Tai xanh lợn với 2.328.200.000 đồng.

48. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đã xây dựng kế hoạch chủ động PCDB năm 2018 và đang đợi UBND tỉnh phê duyệt kinh phí.

49. Tỉnh Đồng Nai: Đã xây dựng kế hoạch chủ động PCDB năm 2018 và đang đợi UBND tỉnh phê duyệt kinh phí.

50. Tỉnh Long An: Đã xây dựng kế hoạch chủ động PCDB năm 2018 và đang đợi UBND tỉnh phê duyệt kinh phí.

51. Thành phố Hồ Chí Minh: Đã xây dựng kế hoạch chủ động PCDB năm 2018 và đang đợi UBND thành phố phê duyệt kinh phí.

Các tỉnh thuộc Chi cục Thú y Vùng VII quản lý (09/10 tỉnh, thành phố có báo cáo):

52. Tỉnh Bạc Liêu: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 23/01/2018 về việc PCDB đối với thủy sản và gia súc, gia cầm năm 2018. Theo đó, nguồn kinh phí PCDB gia súc, gia cầm năm 2018 do ngân sách tỉnh đảm bảo là 3.098.142.000 đồng.

53. Tỉnh Vĩnh Long: Chi cục CN&TY tỉnh đã xây dựng Kế hoạch PCDB động vật năm 2018 tại văn bản số 98/KH-CCCNTY ngày 04/12/2017, theo đó tổng kinh phí dự kiến cho PCDB động vật trên cạn là 5.200.000.000 đồng. Kinh phí dành cho Kế hoạch phòng chống bệnh Dại là 500.000.000 đồng.

54. Tỉnh An Giang: UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch PCDB gia súc, gia cầm giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, theo đó tổng kinh phí năm 2018 là 12.453.296.880 đồng, bao gồm cả kinh phí phục vụ công tác phòng chống bệnh Dại.

55. Thành phố Cần Thơ: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2015 về việc chủ động PCDB gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng kinh phí là 11.968.018.356 đồng, trong đó bao gồm kinh phí cho phòng chống bệnh Dại là 294.250.000 đồng.

56. Tỉnh Hậu Giang: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 145/KH- UBND ngày 19/12/2017 về chủ động PCDB gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018 nhưng không đưa kinh phí cụ thể.

57. Tỉnh Trà Vinh: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2459/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt số 878/KH-SNN-CNTY ngày 21/12/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có kế hoạch kinh phí phục vụ công tác phòng chống bệnh Dại.

58. Tỉnh Đồng Tháp: UBND tỉnh đã ban hành công văn số 55/UBND-KTTH ngày 25/01/2018 về việc giao kinh phí thực hiện Kế hoạch PCDB trên gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2018 với tổng số tiền là 27.525.536.000 đồng, trong đó có bao gồm kinh phí phòng chống bệnh Dại động vật.

59. Tỉnh Kiên Giang: Chi cục CN&TY tỉnh đã có văn bản báo cáo số 868/CV-CCCNTY ngày 07/12/2017 về việc bố trí kinh phí PCDB động vật năm 2018, theo đó tổng kinh phí được xây dựng trong Kế hoạch cho PCDB động vật trên cạn là 12.389.637.000 đồng. Kinh phí dành cho Kế hoạch phòng chống bệnh Dại là 384.000 đồng.

60. Tỉnh Cà Mau: UBND tỉnh có văn bản số 9877/UBND-NNTN ngày 15/12/2017 giao Sở NN&PTNT tỉnh chủ trì xây dựng Kế hoạch chủ động PCDB gia súc, gia cầm năm 2018 và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1907/BNN-TY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1907/BNN-TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2018
Ngày hiệu lực08/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1907/BNN-TY 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng ngân sách địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1907/BNN-TY 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng ngân sách địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1907/BNN-TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành08/03/2018
        Ngày hiệu lực08/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1907/BNN-TY 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng ngân sách địa phương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1907/BNN-TY 2018 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm bằng ngân sách địa phương

             • 08/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực