Công văn 191/GD-ĐT-TC

Công văn số 191/GD-ĐT-TC về việc hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên bậc trung học công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 191/GD-ĐT-TC hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên bậc trung học công lập


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 191/GD–ĐT-TC
V/v Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên bậc trung học công lập

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2006

 

Kính gửi :

- Hiệu trưởng trường THPT.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
- Trưởng phòng GD Quận - Huyện.

 

Căn cứ quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập của Bộ Nội vụ và Văn bản số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số điều trong Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên trung học cơ sở như sau :

I/ CÁC CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN BẬC TRUNG HỌC :

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo được quy định tại Điều 70, 72, 77 Luật giáo dục sử đổi ngày 14 tháng 6 năm 2005.

2. Nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại các Điều 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000, 2005.

3. Văn bản số 10227/PTTH ngày 11/9/2001 của BGD&ĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy ở bậc trung học.

4. Thông tư số 07/2004/TT-BGD&ĐT ngày 30/3/2004 hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông.

5. Chức trách, nhiệm vụ của giáo viên được phân công; những quy định về giáo viên trong Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường hiện hành và điều kiện thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đánh giá, xếp loại giáo viên.

6. Kết quả rèn luyện và giảng dạy của giáo viên trong năm học được đánh giá.

II/ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN BẬC TRUNG HỌC :

Theo Điều 5 của Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập và văn bản số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 tại khoản 3, phần IV, trang 5, 6.

Kết quả đánh giá tiết dạy của giáo viên được chia thành 4 loại : Tốt, Khá, Trung bình (đạt yêu cầu), Kém (chưa đạt yêu cầu). Trường hoặc thanh tra dự giờ ít nhất 2 tiết, trong trường hợp vẫn chưa quyết định được việc xếp loại thì dự tiết thứ 3 để đánh giá xếp loại theo Thông tư số 07/2004/TT-GD&ĐT ngày 30/3/2004 và văn bản hướng dẫn số 10227/THPT ngày 11/9/2001 của BGD&ĐT.

III/ TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI :

Xem phần phụ lục chi tiết đánh giá, xếp loại đính kèm.

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống : Tốt, Khá, Trung bình, Kém.

2. Chuyên môn nghiệp vụ : Giỏi, Khá, Trung bình, Kém.

3. Kết quả xếp loại chung được chia thành 4 mức : Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.

Đánh giá xếp loại chung :

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Chuyên môn nghiệp vụ

Xếp loại chung

Tốt

Giỏi

Xuất săc

Khá

Giỏi

Khá

Trung bình

Giỏi

Trung bình

Kém

Giỏi

Kém

Tốt

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Trung bình

Khá

Trung bình

Kém

Khá

Kém

Khá

Trung bình

Khá

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Khá

Trung bình

Trung bình

Khá

Kém

Trung bình

Trung bình

Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

4/ Tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên :

- Cá nhân viết bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo nội dung đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại quy định tại Điều 5, 6 của Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập. (theo mẫu)

- Họp tổ chuyên môn nơi giáo viên làm việc tham gia góp ý và ghi ý kiến nhận xét của tổ chuyên môn vào bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân.

- Hiệu trưởng trực tiếp đánh giá xếp loại giáo viên theo từng nội dung quy định trong Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập. Sau khi tham khảo ý kiến nhận xét của tổ chuyên môn theo 4 mức độ : Giỏi, Khá, Trung bình, Kém và công bố công khai kết quả phân loại giáo viên trước phiên họp Hội đồng nhà trường và báo cáo bằng văn bản về Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 6 hàng năm.

- Giáo viên có quyền trình bày ý kiến của mình, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định.

- Hiệu trưởng ghi rỏ kết quả đánh giá, xếp loại vào bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại của giáo viên và lưu giữ hàng năm vào hồ sơ cán bộ, giáo viên.

Đề nghị Trưởng phòng giáo dục các Quận – Huyện, Hiệu trưởng các trường THPT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc cần trao đổi trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận :
Như trên.
Lưu.

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Công Minh


TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC

Tốt

Khá

Trung Bình

Kém

- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

- Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa cụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;

 

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;

- Sống mẫu mực, trong sáng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; có ảnh hưởng tốt trong nhà trường và ngoài xã hội.

- Chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước;

 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường;

 

 

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;

- Có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân

- Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước;

 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;

 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

- Còn thiếu sót trong kỷ luật lao động, nề nếp chuyên môn và lối sống, có khuyết điểm nhưng chưa có mức độ kỷ luật khiển trách;

 

- Uy tín trong đồng nghiệp và học sinh chưa cao.

- Không chấp hành đầy đủ chính sách pháp luật của Nhà nước;

 

- Có thiếu sót về đạo đức và lối sống;

 

 

- Không hoàn thành các nhiệm vụ được giao;

- Bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

 

 

 

- Không còn tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.


 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC

Giỏi

Khá

Trung bình

Kém

Hoàn thành tốt các tiêu chí sau :

- Đạt trình độ đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ trở lên.

- Đảm bảo dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học. Chuẩn bị bài lên lớp, đánh giá học sinh theo đúng qui định. Kết quả học tập của học sinh có tiến bộ rõ rệt. Hoàn thành xuất sắc công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác. Thường xuyên tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức cho học sinh lĩnh hội vững chắc các kiến thức cơ bản, rèn luyện được những kỹ năng chủ yếu, giáo dục tình cảm tốt. Sử dụng hợp lý phương pháp dạy học làm cho tiết học tự nhiên nhẹ nhàng và hiệu quả.

- Kết quả 3 tiết dạy được khảo sát tối thiểu phải có 2 tiết đạt loại tốt, 1 tiết đạt loại khá

* Hoàn thành đầy đủ các tiêu chí sau:

- Đạt trình độ đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ trở lên.

- Đảm bảo đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học. Chuẩn bị bài, lên lớp, đánh giá học sinh đúng qui định. Kết quả học tập của học sinh có tiến bộ. Hoàn thành công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác. Có ý thức tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức cho học sinhlĩnh hội các kiến thức cơ bản chính xác, rèn luyện được những kỹ năng chủ yếu, có ý thức về gáio dục tình cảm cho học sinh. Phương pháp dạy học phù hợp với nội dung tiết học.

- Kết quả 3 tiết dạy được khảo sát tối thiểu phải có 2 kết quả tiết đạt loại khá, 1 tiết đạt loại trung bình

* Hoàn thành tương đối đầy đủ các tiêu chí sau :

- Đảm bảo đúng nội dung chương trình và kế hạoch dạy học. Chuẩn bị bài, lên lớp, đánh giá học sinh đúng qui định. Hoàn thành công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác ở mức độ trung bình. Có ý thức tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghịêp vụ nhưng chưa thật cao.

 

 

- Việc tổ chức cho học sinh lĩnh hội các kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng còn những sai sót nhỏ. Có ý thức vận dụng các phương pháp dạy học song chưa nhuần nhuyễn.

 


- Kết quả 3 tiết dạy được khảo sát tối thiểu phải có 2 tiết đạt loại trung bình trở lên

- Hoàn thành chưa đầy đủ hai tiêu chí nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và kết quả đánh giá các tiết dạy. Không được xếp vào các loại từ trung bình trở lên.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 191/GD-ĐT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu191/GD-ĐT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2006
Ngày hiệu lực16/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 191/GD-ĐT-TC

Lược đồ Công văn 191/GD-ĐT-TC hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên bậc trung học công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 191/GD-ĐT-TC hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên bậc trung học công lập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu191/GD-ĐT-TC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Công Minh
        Ngày ban hành16/05/2006
        Ngày hiệu lực16/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 191/GD-ĐT-TC hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên bậc trung học công lập

            Lịch sử hiệu lực Công văn 191/GD-ĐT-TC hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên bậc trung học công lập

            • 16/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực