Công văn 191/SXD-XD

Công văn 191/SXD-XD năm 2014 hướng dẫn Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 191/SXD-XD 2014 hướng dẫn nghiệm thu công trình báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng Kon Tum


UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/SXD-XD
V/v Hướng dẫn Kiểm tra công tác NTCT, BC về tình hình CL và công tác quản lý CLCTXD

Kon Tum, ngày 31 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Ủy ban nhân dân các huyện và TP Kon Tum.
- Ban quản lý công trình xây dựng các huyện, TP Kon Tum.

 

Nhằm triển khai Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, trên cơ sở nội dung Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố như sau:

1. Các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng của Sở Xây dựng:

a) Nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên;

b) Nhà chung cư cấp II, cấp III;

c) Công trình công cộng cấp II, cấp III;

d) Công trình hạ tầng kỹ thuật: cấp II, cấp III đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; riêng các công trình xử lý chất thải rắn độc hại không phân biệt cấp (trừ cấp I và đặc biệt);

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Đối với các công trình xây dựng quy định tại mục 1 nêu trên, sau khi khởi công công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo gửi Sở Xây dựng nội dung các thông tin theo Phụ lục số 1a (kèm theo hướng dẫn này) để Sở Xây dựng lập kế hoạch kiểm tra đối với công trình.

- Trước 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và 15 ngày làm việc đối với công trình cấp III so với ngày dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình hoặc hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi cho Sở Xây dựng báo cáo hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình cùng danh mục hồ sơ hoàn thành về Sở Xây dựng để kiểm tra lần cuối.

3. Thực hiện công tác kiểm tra hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình:

a) Kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng:

Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Chủ đầu tư gửi báo cáo về Sở Xây dựng theo nội dung phụ lục số 1a được gửi kèm theo công văn này.

Trách nhiệm của Sở Xây dưng:

- Thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra và nội dung kiểm tra.

- Thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra cho chủ đầu tư.

b) Kiểm tra công trình lần cuối:

Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình (01 bản chính) theo Phụ lục 3 (kèm theo hướng dẫn này).

- Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng lập theo Phụ lục 5 kèm theo hướng dẫn này).(Hồ sơ gồm: 01 bản chính đối với các bản vẽ, 01 bản sao đối với các hồ sơ còn lại).

Trách nhiệm của Sở Xây dưng:

- Thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch và nội dung kiểm tra lần cuối.

- Thực hiện công tác kiểm tra, lập biên bản kiểm tra và thông báo cho chủ đầu tư kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

4. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, thời hạn giải quyết hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng

- Địa điểm nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng, địa chỉ số 345, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum.

- Thời hạn giải quyết: Kể từ khi tiếp nhận báo cáo hoàn thành thi công công trình xây dựng của Chủ đầu tư :

+ Thời gian 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II;

+ Thời gian 15 ngày làm việc đối với công trình cấp III;

5. Nội dung và phương pháp kiểm tra:

- Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra, đối chiếu các số liệu quan trắc, đo đạc so với yêu cầu của thiết kế.

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của thiết kế dựa trên hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục 2 (kèm theo hướng dẫn này).

- Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của thiết kế hoặc yêu cầu đơn vị quản lý sử dụng phối hợp khảo sát chất lượng thi công thực tế.

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ phát hiện thấy tổ chức thí nghiệm không đủ điều kiện năng lực theo quy định, số liệu kết quả thí nghiệm không đủ độ tin cậy; kiểm tra hiện trạng bằng trực quan, các số liệu quan trắc, đo đạc cho thấy công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế (nghiêng, lún, nứt, thấm ... vượt quy định cho phép) thì Sở Xây dựng sẽ yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

6. Chi phí kiểm tra:

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được lập dự toán và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

a) Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm: chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, ở, ... được tính theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

b) Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điểm 3.5 Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng; giá trị căn cứ vào khối lượng công việc thực hiện được tính theo quy định tại Phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

c) Đối với công trình đã được phê duyệt Tổng mức đầu tư xây dựng nhưng chưa có chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng thì Sở Xây dựng lập dự toán chi phí và gửi chủ đầu tư xác nhận thực hiện.

d) Đối với dự án chưa được phê duyệt, yêu cầu chủ đầu tư đưa chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng vào tổng mức đầu tư để làm cơ sở thực hiện.

7. Thông báo kết quả kiểm tra:

- Kết thúc từng đợt kiểm tra, Sở Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra, nêu rõ các vấn đề tồn tại (nếu có) để chủ đầu tư khắc phục.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra công trình lần cuối, nếu hiện trạng chất lượng công trình và hồ sơ hoàn thành công trình đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện khai thác và sử dụng công trình thì Sở Xây dựng ban hành văn bản thông báo chấp thuận cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Trường hợp công trình có biểu hiện không đảm bảo an toàn vận hành, khai thác và sử dụng (an toàn chịu lực, an toàn phòng cháy và chữa cháy, an toàn môi trường và các an toàn khác theo quy định của pháp luật có liên quan); vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình thì Sở Xây dựng sẽ không chấp thuận cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Việc tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng chỉ được thực hiện nếu các bên có liên quan khắc phục, giải quyết được các tồn tại và vi phạm.

8. Quy định áp dụng

- Đối với công trình được nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trước ngày 15/4/2013, việc nghiệm thu công trình được thực hiện theo quy định tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Đối với công trình được nghiệm thu hoàn thành sau ngày 15/4/2013, việc nghiệm thu công trình phải thực hiện theo hướng dẫn nêu ở trên.

Riêng đối với dự án thực hiện công tác quản lý chất lượng theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP mà được nghiệm thu hoàn thành sau ngày 15/4/2013 thì vẫn thực hiện công tác quản lý chất lượng theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP nhưng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình vào sử dụng phải thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo hoặc kiến nghị gửi về Sở Xây dựng để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay B/cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở XD;
- Lưu VT, ltbinh.

GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Liên Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 191/SXD-XD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 191/SXD-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/03/2014
Ngày hiệu lực 31/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 191/SXD-XD

Lược đồ Công văn 191/SXD-XD 2014 hướng dẫn nghiệm thu công trình báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 191/SXD-XD 2014 hướng dẫn nghiệm thu công trình báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng Kon Tum
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 191/SXD-XD
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Đỗ Hoàng Liên Sơn
Ngày ban hành 31/03/2014
Ngày hiệu lực 31/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 191/SXD-XD 2014 hướng dẫn nghiệm thu công trình báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Công văn 191/SXD-XD 2014 hướng dẫn nghiệm thu công trình báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng Kon Tum

  • 31/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực