Công văn 1911/CHK

Công văn 1911/CHK triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1911/CHK Triển khai thực hiện thông tư 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA


CỤC HÀNG KHÔNG
DÂN DỤNG VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1911/CHK
V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/1999/NĐ-CP luật khuyến khích sửa đổi">10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

Hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2000

 

Kính gửi:

- Tổng công ty hàng không Việt Nam
- Công ty hàng không cổ phần Pacific Airlines

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/1999/NĐ-CP luật khuyến khích sửa đổi">10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15/8/2000 v/v hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10), Cục Hàng không dân dụng Việt Nam hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Mục 10.2 Khoản 10 Chương 2 của Thông tư liên tịch số 10, Nhà đầu tư là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam có dự án đầu tư theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 1 Nghị định 51 cùng với thân nhân của mình ở Việt Nam (nếu có) bao gồm chồng hoặc vợ, cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp được áp dụng mức giá cước hàng không nội địa theo mức giá cước áp dụng đối với công dân Việt Nam.

Theo quy định tại Mục 11.1 Khoản 11 Chương 2 của Thông tư liên tịch số 10, những đối tượng nêu trên sẽ được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương cấp Thẻ chứng nhận áp dụng một giá. Mẫu thẻ chứng nhận áp dụng một giá được gửi kèm công văn này.

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam yêu cầu Tổng công ty hàng không Việt Nam, công ty hàng không cổ phần Pacific Airlines triển khai bán vé cho các đối tượng có Thẻ chứng nhận áp dụng một giá trên các đường bay nội địa theo mức giá cước áp dụng đối với công dân Việt Nam ở trong nước.

Việc áp dụng giá cước hàng không nội địa cho đối tượng công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam theo mức giá cước áp dụng cho công dân Việt Nam ở trong nước vẫn theo hướng dẫn tại công văn số 1880/CHK-KTKV ngày 5/11/1999.

Việc áp dụng giá cước hàng không nội địa cho một số đối tượng ưu đãi là người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài theo mức giá cước áp dụng cho công dân Việt Nam ở trong nước vẫn theo hướng dẫn tại công văn số 607/CHK-KTKV ngày 6/4/2000.

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện)
- Ban Vật giá Chính phủ (để theo dõi)
- Cụm cảng HK miền Bắc (để thực hiện)
- Cụm cảng HK miền Nam (để thực hiện)
- Cụm cảng HK miền Trung (để thực hiện)
- Lưu VP, KTKV.

KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Vũ Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1911/CHK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1911/CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/08/2000
Ngày hiệu lực 25/08/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1911/CHK

Lược đồ Công văn 1911/CHK Triển khai thực hiện thông tư 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1911/CHK Triển khai thực hiện thông tư 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1911/CHK
Cơ quan ban hành Cục Hàng không dân dụng Việt Nam
Người ký Phạm Vũ Hiển
Ngày ban hành 25/08/2000
Ngày hiệu lực 25/08/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1911/CHK Triển khai thực hiện thông tư 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

Lịch sử hiệu lực Công văn 1911/CHK Triển khai thực hiện thông tư 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA

  • 25/08/2000

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/08/2000

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực