Công văn 19145/BTC-TCT

Công văn 19145/BTC-TCT năm 2015 về sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 19145/BTC-TCT sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19145/BTC-TCT
V/v sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục Thuế hỏi về việc sử dụng hoá đơn, chứng từ khi thu tiền khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 23/6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 8418/BTC-TCT hướng dẫn hoá đơn chứng từ khi thanh toán chi phí KCB BHYT như sau:

“Căn cứ quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT:

1. Các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí đã thông báo phát hành đến hết ngày 31/12/2015.

Cục thuế các tỉnh thành phố có trách nhiệm thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước về việc sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn đã thông báo phát hành đến hết ngày 31/12/2015.

...

7. Từ ngày 01/01/2016 đề nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính để hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thực hiện sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động khám chữa bệnh cho phù hợp

Nội dung hướng dẫn tại công văn số 8418/BTC-TCT nêu trên là trên cơ sở ý kiến đề xuất tại công văn số 3453/BYT-KH-TC ngày 28/5/2015 của Bộ Y tế gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) có nêu:

“Bộ Y tế đề xuất cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang sử dụng biên lai thu viện phí được tiếp tục sử dụng biên lai thu phí đến hết năm 2015, kể từ 01/01/2016 các đơn vi phải phải lập hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51, Nghị định 04 .. nêu trên."

Tiếp theo công văn số 8418/BTC-TCT ngày 23/6/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, không thực hiện thu phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Do vậy, từ ngày 01/01/2016, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Y Tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ PC, CST, HCSN-BTC;

-
Vụ PC, Vụ TVQT-TCT;
- Lưu: VT
; TCT (VT, CS(3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 19145/BTC-TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 19145/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/12/2015
Ngày hiệu lực 23/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 19145/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 19145/BTC-TCT sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 19145/BTC-TCT sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 19145/BTC-TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 23/12/2015
Ngày hiệu lực 23/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 19145/BTC-TCT sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 19145/BTC-TCT sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2015

  • 23/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực