Công văn 1923/BXD-QLN

Công văn 1923/BXD-QLN năm 2014 về phương pháp xác định giá thuê nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1923/BXD-QLN 2014 phương pháp xác định giá thuê nhà ở xã hội hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1923/BXD-QLN
V/v phương pháp xác định giá thuê nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ngày 01/8/2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có văn bản số 1284/UBND-GTXD đề nghị hướng dẫn việc xác định khung giá cho thuê nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Thông tư số 188/2013/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được quy định rất cụ thể về nguyên tắc phát triển, tiêu chuẩn thiết kế, cơ chế chính sách ưu đãi, nguyên tắc và phương pháp xác định giá, nội dung chi ph cấu thành giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua, việc quản lý chất lượng…

Tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định "Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để cho thuê, cho thuê mua hoặc bán do chủ đầu tư tự xác định giá nhưng không được cao hơn khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành." Như vậy, việc ban hành khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ vào các quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Thông tư số 188/2013/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">08/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng, điều tra, khảo sát giá nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn và điều kiện cụ thể của địa phương để có cơ sở đề xuất khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua hợp lý trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, ban hành theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc ban hành khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để B/C);
- Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam;
- Lưu VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1923/BXD-QLN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1923/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/08/2014
Ngày hiệu lực 21/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1923/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 1923/BXD-QLN 2014 phương pháp xác định giá thuê nhà ở xã hội hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1923/BXD-QLN 2014 phương pháp xác định giá thuê nhà ở xã hội hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1923/BXD-QLN
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành 21/08/2014
Ngày hiệu lực 21/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1923/BXD-QLN 2014 phương pháp xác định giá thuê nhà ở xã hội hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng

Lịch sử hiệu lực Công văn 1923/BXD-QLN 2014 phương pháp xác định giá thuê nhà ở xã hội hộ gia đình cá nhân đầu tư xây dựng

  • 21/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực