Công văn 1924/TCDN-BQL

Công văn 1924/TCDN-BQL năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Dạy nghề ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1924/TCDN-BQL 2017 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2018


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1924/TCDN-BQL
V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm
2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018-2020 thực hiện CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: ………………………………………………………………….

Tiếp theo Công văn số 1829/TCDN-KHTC ngày 21/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2018, đ có cơ sở đề xuất dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 trong thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và nội dung số 6 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trong nội dung thành phần 3 “Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 cho các nội dung nêu trên (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Báo cáo của Quý bộ, ngành và địa phương gửi về Tổng cục Dạy nghề (qua Ban quản lý các dự án dạy nghề vn CTMTQG) địa chỉ số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội trước ngày 10/8/2017 để tổng hợp. Đồng thời gửi thư theo địa chỉ email: [email protected]; [email protected]

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đơn vị phản ánh về Tổng cục Dạy nghề (qua Ban quản lý các dự án dạy nghề vốn CTMTQG, điện thoại 0243.9740.362) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BQL.


TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Minh

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2018-2020 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo công văn số 1924/TCDN-BQL ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Tổng cục Dạy nghề)

Tiếp theo Công văn số 1829/TCDN-KHTC ngày 21/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2018, để có cơ sở đề xuất dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 trong thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và nội dung số 6 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” trong nội dung thành phần 3 “Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ) (sau đây gọi tắt là các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp), Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 cho các nội dung nêu trên, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG

1. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13.

2. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13.

3. Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

4. Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

5. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2015.

6. Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

7. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

8. Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án " Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

9. Thông tư số 25/2017/TT-BTC ngày 30/3/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

10. Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

11. Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

12. Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020.

13. Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển các trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”.

14. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.

15. Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 và Quyết định 1820/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế” giai đoạn 2012-2015.

16. Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 06/6/2013 phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

17. Quyết định số 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 04/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch và quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.

18. Đề án, kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 đã được địa phương phê duyệt.

19. Tình hình phân bổ và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ CTMT, CTMTQG năm 2017.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2017

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đánh giá tình hình phân bổ, giao, thực hiện dự toán chi các hoạt động trong CTMTQG, CTMT thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thực hiện năm 2017 (bao gồm dự toán năm 2017 và số dự toán năm 2016 chuyển nguồn thực hiện năm 2017 - nếu có); thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; trường hợp CTMTQG, CTMT có sử dụng nguồn vốn ngoài nước thì báo cáo tình hình giải ngân chi tiết theo vốn viện trợ ODA, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, cơ chế tài chính và đề xuất kiến nghị (nếu có).

III. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2018

1. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng dự toán năm 2018

- Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương trên cơ sở đánh giá thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2016, 2017, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung đã phê duyêt để xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong năm 2018; chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại các Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017, 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016).

- Lập dự toán thực hiện các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đảm bảo thời gian quy định của Luật NSNN; thuyết minh về cơ sở pháp lý, chi tiết tính toán và giải trình cụ thể.

2. Xây dựng dự toán chi thực hiện các hoạt động

- Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, tổng mức vốn, kinh phí các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã được Thủ tướng Chính phê duyệt (tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017, 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016) để lập dự toán chi phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ các Chương trình.

- Việc lập dự toán chi thực hiện các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cần chi tiết theo nguồn vốn (kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư, nguồn NSTW, nguồn đối ứng NSĐP, ODA và nguồn khác) và theo từng nội dung, nhiệm vụ, hoạt động cụ thể.

- Dự toán phải kèm thuyết minh chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ của từng nội dung, nhiệm vụ và hoạt động.

- Việc xây dựng dự toán chi từ NSTW thực hiện các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cần lưu ý:

+ Đối với nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đề xuất danh mục các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhu cầu hỗ trợ đầu tư sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo để đào tạo nghề cho lao động nông thôn (bao gồm: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện; trường trung cấp thủ công mỹ nghệ, trường trung cấp công lập ở huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập; Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên) gửi Tổng cục Dạy nghề tổng hợp, trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2016-2020.

+ Đối với nội dung Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”: Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán trên cơ sở đề xuất điều chỉnh ngành/nghề trọng điểm các cấp độ và trường được lựa chọn ngành/nghề trọng điểm đến năm 2020 theo văn bản đã gửi Tổng cục Dạy nghề để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt hỗ trợ đầu tư bảo đảm đủ điều kiện đào tạo nghề nghiệp ở các cấp độ.

IV. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN 3 NĂM 2018-2020

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương khi xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 2018 - 2020 thực hiện các hoạt động trong CTMT, CTMTQG thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, tổng mức vốn, kinh phí của Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyêt (tại các Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017, 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016) để làm cơ sở xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, vốn, kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư, nguồn NSTW, nguồn đối ứng NSĐP.

V. VỀ BIỂU MẪU LẬP VÀ BÁO CÁO DỰ TOÁN NSNN NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN 3 NĂM 2018-2020

Lập và báo cáo theo Phụ lục kèm theo Công văn này.

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1924/TCDN-BQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1924/TCDN-BQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2017
Ngày hiệu lực31/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1924/TCDN-BQL

Lược đồ Công văn 1924/TCDN-BQL 2017 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2018


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1924/TCDN-BQL 2017 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2018
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1924/TCDN-BQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Dạy nghề
       Người kýNguyễn Hồng Minh
       Ngày ban hành31/07/2017
       Ngày hiệu lực31/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1924/TCDN-BQL 2017 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2018

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1924/TCDN-BQL 2017 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2018

            • 31/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực