Công văn 1945/CTUBND-HC

Công văn 1945/CTUBND-HC điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1945/CTUBND-HC điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1945/CTUBND-HC
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP

Sóc trăng, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

 

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Căn cứ Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh dự toán công trình, dự toán dịch vụ công ích, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, giá hợp đồng và một số chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, được lập dự toán theo các bộ đơn giá xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được thực hiện như sau:

1. Nguyên tắc điều chỉnh:

a) Thẩm quyền quyết định điều chỉnh:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011 trở về sau. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

b) Việc điều chỉnh dự toán chỉ áp dụng cho khối lượng công việc thực hiện từ ngày 01/10/2011 trở về sau.

c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/10/2011 trở về sau thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và theo quy định của Nhà nước có liên quan.

2. Hệ số điều chỉnh:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình, phần xây dựng và phần lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định số 991/QĐHC-CTUBND ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, hệ số điều chỉnh Knc và Kmtc như sau:

- Hệ số nhân công:

+ Vùng III: Knc = 4,428.

+ Vùng IV: Knc = 4,0.

- Hệ số máy thi công:

+ Vùng III: Kmtc = 1,623.

+ Vùng IV: Kmtc = 1,548.

b) Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng (phần nhà cửa, vật kiến trúc) ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐHC-CTUBND ngày 03/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, hệ số điều chỉnh Knc và Kmtc như sau:

- Hệ số nhân công:

+ Vùng III: Knc = 2,246.

+ Vùng IV: Knc = 2,029.

- Hệ số máy thi công:

+ Vùng III: Kmtc = 1,334.

+ Vùng IV: Kmtc = 1,285.

c) Đối với dự toán sử dụng Bảng ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 1435/QĐHC-CTUBND ngày 17/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, hệ số điều chỉnh máy thi công (Kmtc) như sau:

- Vùng III: Kmtc = 1,076.

- Vùng IV: Kmtc = 1,062.

d) Đối với dự toán được lập theo Đơn giá dịch vụ công ích đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐHC-CTUBND ngày 19/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, hệ số điều chỉnh Knc và Kmtc như sau:

- Hệ số nhân công:

+ Vùng III: Knc = 2,246.

- Hệ số máy thi công:

+ Vùng III: Kmtc = 1,242.

e) Đối với dự toán khảo sát xây dựng công trình được lập theo Đơn giá khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 992/QĐHC-CTUBND ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng được điều chỉnh theo hệ số tổng hợp như sau:

- Hệ số điều chỉnh đơn giá khảo sát:

+ Vùng III: Kks = 4,24.

+ Vùng IV Kks = 3,83.

3. Các chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Giao Sở Xây dựng theo dõi việc thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ và Công văn này; đồng thời, hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Trường hợp, vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý với Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-CT, các PTC UBND tỉnh;
- Lưu: XD, TH, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1945/CTUBND-HC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1945/CTUBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực07/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1945/CTUBND-HC

Lược đồ Công văn 1945/CTUBND-HC điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1945/CTUBND-HC điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1945/CTUBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Thành Nghiệp
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực07/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1945/CTUBND-HC điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1945/CTUBND-HC điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương

         • 07/12/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/12/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực