Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT

Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT năm 2013 thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các Dự án do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT thực hiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường 2013


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1952/CHHVN-KHCNMT
V/v thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các Dự án.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Phòng: KH-TC, CTHH, QLKCHTCB;
- Các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện nội dung tại văn bản số 5368/BGTVT-MT ngày 10/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải về thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các Phòng tham mưu liên quan, các đơn vị trực thuộc như sau:

1. Lưu ý công tác lập và thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các Dự án đầu tư.

Việc tổ chức lập và trình thẩm định báo cáo ĐTM cần thực hiện theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải. Trong đó, cần lưu ý: Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM là căn cứ để quyết định đầu tư dự án, báo cáo ĐTM phải được phê duyệt trước khi có Quyết định đầu tư dự án.

2. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 3, Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo ĐTM và Điều 30, Thông tư số 29/2011/NĐ-CP">26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ.

Theo đó, phí thẩm định báo cáo ĐTM cần phải được nộp cho cơ quan thu phí từ thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu thẩm định báo cáo ĐTM đến trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Các đơn vị được giao quản lý thực hiện dự án cần chủ động bố trí nguồn nhân lực, kinh phí, thời gian để thực hiện tốt các nội dung trên, đồng thời đảm bảo tiến độ triển khai các dự án thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm trước các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường nếu để xảy ra vi phạm.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Ban QL Website của Cục HHVN;
- Lưu: VT, KHCNMT (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1952/CHHVN-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/06/2013
Ngày hiệu lực 25/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT thực hiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT thực hiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường 2013
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1952/CHHVN-KHCNMT
Cơ quan ban hành Cục Hàng hải Việt Nam
Người ký Đỗ Đức Tiến
Ngày ban hành 25/06/2013
Ngày hiệu lực 25/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT thực hiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường 2013

Lịch sử hiệu lực Công văn 1952/CHHVN-KHCNMT thực hiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường 2013

  • 25/06/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/06/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực