Công văn 19561/BTC-QLCS

Công văn 19561/BTC-QLCS năm 2015 áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tầng đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 19561/BTC-QLCS áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tầng đường bộ 2015


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19561/BTC-QLCS
V/v áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tầng đường bộ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Tỉnh về vướng mắc trong việc áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tng đường bộ.

Đthống nhất trong việc áp dụng pháp luật, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản đúng pháp luật, hiệu quả; Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện:

1. Việc quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ (trong đó bao gồm cả trường hợp quy định về trình tự, thủ tục xử lý tài sản; giá trị tài sản hạ tng đưng bđể ghi sổ hạch toán, theo dõi trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản hạ tầng đường bộ) theo đúng quy định tại Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ và hướng dẫn tại các Thông tư: số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính; s 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải.

2. Đối với các cơ snhà, đất thuộc tài sản hạ tầng đường bộ (như nhà hạt quản lý đường bộ, trạm thu phí...) phải thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại các Quyết định: số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008; số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại các Thông tư: số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007; số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011; số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 19561/BTC-QLCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 19561/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/12/2015
Ngày hiệu lực 30/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 19561/BTC-QLCS áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tầng đường bộ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 19561/BTC-QLCS áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tầng đường bộ 2015
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 19561/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 30/12/2015
Ngày hiệu lực 30/12/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 19561/BTC-QLCS áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tầng đường bộ 2015

Lịch sử hiệu lực Công văn 19561/BTC-QLCS áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tầng đường bộ 2015

  • 30/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/12/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực