Công văn 1986/BXD-KTXD

Công văn 1986/BXD-KTXD về chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1986/BXD-KTXD chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1986/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011.

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2191/SXD-HTKH ngày 25/10/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn kinh phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 59/2007/NĐ-CP">13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn, thì quy hoạch quản lý chất thải rắn là quy hoạch chuyên ngành xây dựng. Nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP. Chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn được xác định bằng cách lập dự toán. Có thể tham khảo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng để xác định chi phí lập quy hoạch này.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, HTKT, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1986/BXD-KTXD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1986/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/11/2011
Ngày hiệu lực 22/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1986/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 1986/BXD-KTXD chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1986/BXD-KTXD chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1986/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Trần Văn Sơn
Ngày ban hành 22/11/2011
Ngày hiệu lực 22/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1986/BXD-KTXD chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn

Lịch sử hiệu lực Công văn 1986/BXD-KTXD chi phí lập quy hoạch quản lý chất thải rắn

  • 22/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực