Công văn 1988/BHXH-QLT

Công văn 1988/BHXH-QLT năm 2016 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên năm học 2016-2017 do Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1988/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên Hồ Chí Minh 2016 2017


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1988/BHXH-QLT
V/v: Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên năm học 2016-2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

- Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế”; Thông báo số 152/TB-VPCP ngày 24/06/2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng tại hội nghị giao ban toàn quốc về: “Đẩy mạnh bảo hiểm y tế toàn dân”.

- Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện công tác thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) tại các trường học trên địa bàn Thành phố năm học 2016-2017 như sau:

I/ Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng BHYT:

1. Đối tượng tham gia:

Là học sinh, sinh viên (HSSV) ngoại trừ những em đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.

2. Mức đóng BHYT HSSV:

- Theo quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.210.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, áp dụng cho năm học 2016-2017 (12 tháng), cụ thể như sau:

4,5% x 1.210.000 đồng x 12 tháng = 653.400 đồng

Trong đó:

+ Học sinh, sinh viên đóng 70% = 457.380 đồng

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 196.020 đồng

- Khi Nhà nước quy định tỷ lệ đóng và mức lương cơ sở thay đổi, cơ quan BHXH sẽ có thông báo cụ thể cho các trường biết để thực hiện, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật: Sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo.. .đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

3. Phương thức đóng: Các trường có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng, tổ chức thu tiền đóng BHYT HSSV theo quy định tại khoản 2 trên đây, chuyển nộp cho cơ quan BHXH (theo mẫu đính kèm).

4. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

- Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

- HSSV đóng tiền tham gia sau ngày 30/09/2016 (chuyển cấp từ mẫu giáo lên tiểu học; các em vào năm đầu đại học, cao đẳng TCCN; hoặc trước đó chưa tham gia ...) thì nhà trường chỉ thu những tháng còn lại cho đến 31/12/2016.

Ví dụ: - Học sinh lớp 1: BHYT hết giá trị từ ngày 25/10/2016 thì nhà trường lập hồ sơ thu từ tháng 10 và chuyển cơ quan BHXH ngày 20/09/2016 để đảm bảo thẻ có giá trị từ 01/10/2016 đến 31/12/2016.Sau đó lập hồ sơ gia hạn tiếp tục đến 31/12/2017. Riêng học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối thì thời hạn ghi trên thẻ chỉ đến đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc năm học đó.

- Nếu tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục với giá trị sử dụng của thẻ BHYT được cấp trong năm học trước từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính, thì thẻ BHYT có thời hạn sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT

II/ Phạm vi, quyền lợi BHYT:

1. Phạm vi bảo hiểm y tế HSSV bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu - Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại trú - Nội trú - Tai nạn giao thông.

2. Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT:

- Theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC,

- Học sinh, sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các Bệnh viện quận, huyện và tương đương; các Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp trên trang web của BHXH Tp.

- Mức hưởng BHYT: được căn cứ vào Điều 22 của Luật BHYT và Điều 4 chương II Nghị định số: 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Trích, sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu BHYT HSSV:

Thực hiện theo quy định tại Chương VI, Điều 17 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT BYT-BTC:

a. Đối với cơ sở giáo dục: bằng 7% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại nhà trường có tham gia BHYT (kể cả HSSV tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác).

Cụ thể:

+ Các trường lập hồ sơ (theo mẫu đính kèm) bao gồm tất cả học sinh sinh viên tham gia BHYT tại trường (số học sinh đóng BHYT tại trường và số học sinh sinh viên có thẻ BHYT thuộc diện khác) chuyển cho cơ quan BHXH.

+ Vào tháng đầu của năm học hoặc khóa học, cơ quan BHXH có trách nhiệm chuyển số tiền nêu trên cho các trường học.

b. Sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh:

Sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Chương VI Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm y tế, và công văn số 317/BHXH-NVGĐ1 ngày 26/1/2015 của BHXH TP về việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đơn vị theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

4. Mức thù lao thu BHYT HSSV:

- Kinh phí chi thù lao tính bằng 2% trên tổng số tiền BHYT thực thu. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này do Ban Giám hiệu nhà trường quyết định.

- Cơ quan BHXH chuyển kinh phí chi thù lao cho nhà trường theo từng đợt thu hoặc kết thúc công tác thu BHYT HSSV của năm học do nhà trường đề nghị trên cơ sở số thực thu của nhà trường.

III. Tổ chức thực hiện:

1 .Trách nhiệm của Nhà trường:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT cho HSSV, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của Luật BHYT, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT. Xác định việc tổ chức thu BHYT học sinh là trách nhiệm của mỗi nhà trường, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

- Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn này đúng tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả. Các trường thành lập bộ phận thu BHYT HSSV để tổ chức thu tiền và Lập danh sách HSSV tham gia BHYT (theo mẫu đính kèm) chuyển về cho cơ quan BHXH đúng với thời gian quy định. Để bảo đảm việc phát hành thẻ BHYT cho HSSV trước ngày thẻ có hiệu lực, nhà trường nộp danh sách HSSV tham gia BHYT kèm file dữ liệu và chuyển nộp tiền vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội chậm nhất ngày 20/09/2016 để gia hạn thẻ có giá trị đến 31/12/2016 và chuyển tiền chậm nhất vào ngày 20/12/2016 để gia hạn thẻ đến 31/12/2017.

- Các trường hiện đang tham gia BHXH cho CCVC và giáo viên tại cơ quan BHXH nào thì tham gia BHYT HSSV tại cơ quan BHXH đó (các trường hợp khác với quy định trên, sẽ có văn bản hướng dẫn phân cấp riêng).

2. Trách nhiệm Cơ quan BHXH:

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện hướng dẫn BHYT HSSV theo đúng thời gian và quy định của Luật BHYT; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác thu BHYT tại các trường.

- Tiếp nhận hồ sơ tham gia, thẩm định hồ sơ, xử lý dữ liệu..., in và cấp thẻ BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

- Chuyển kinh phí 7% chăm sóc sức khỏe ban đầu và 2% thù lao cho công tác thu BHYT HSSV vào tài khoản của nhà trường theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các trường báo cáo về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý thu) để được hướng dẫn, giải quyết.

Nhằm thực hiện tốt Luật bảo hiểm y tế, đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện để đảm bảo cho 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của Pháp Luật và kế hoạch triển khai Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh

 


Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam; UBND TP. HCM (để báo cáo)
- Sở Y Tế; Sở Tài chính; Sở GD&ĐT (để phối hợp);
- Các trường học trên địa bàn thành phố;
- Phòng GD&ĐT, BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên website BHXH/TP, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, P.QLT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1988/BHXH-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1988/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2016
Ngày hiệu lực09/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1988/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên Hồ Chí Minh 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1988/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên Hồ Chí Minh 2016 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1988/BHXH-QLT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đăng Tiến
        Ngày ban hành09/08/2016
        Ngày hiệu lực09/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1988/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên Hồ Chí Minh 2016 2017

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1988/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên Hồ Chí Minh 2016 2017

         • 09/08/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/08/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực