Công văn 1991/QLCL-CL2

Công văn 1991/QLCL-CL2 năm 2015 áp dụng quy định mới đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thực vật nhập khẩu vào Indonesia do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1991/QLCL-CL2 2015 quy định mới đối với thực phẩm tươi sống nhập khẩu vào Indonesia


B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1991/QLCL-CL2
V/v quy định mới của Indonesia

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi:

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Các Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/t.p trực thuộc TƯ;
- Hiệp hội rau quả Việt Nam.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận đã được Công điện số: CĐ188/JKT/2015 ngày 13/7/2015 của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia kèm theo văn bản 5520/KR.040/L/06/2015 của Bộ Nông nghiệp Indonesia thông báo việc áp dụng quy định mới đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thực vật nhập khẩu vào Indonesia (Xem văn bản gửi kèm). Theo đó, từ ngày 17/2/2016 các nước trong đó có Việt Nam muốn xuất khẩu thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật vào Indonesia phải thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu của Indonesia để xem xét, công nhận hệ thống quản lý ATTP và phòng kiểm nghiệm ATTP.

Để kịp thời đáp ứng quy định mới của Indonesia, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật sang thị trường này, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai các hoạt động sau:

1. Nghiên cứu và phổ biến quy định mới của Indonesia:

Trước mắt, đề nghị Quý cơ quan:

- Nghiên cứu quy định mới của Indonesia, xác định những nội dung không phù hợp với quy định và thông lệ quốc tế để có cơ sở phản ánh, thương lượng với phía Bạn.

- Chủ động phổ biến, thông báo quy định mới của Indonesia cho các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các phương tiện thông tin, truyền thông, hội nghị, hội thảo... trong đó đặc biệt lưu ý thời điểm Indonesia áp dụng quy định mới để tránh thiệt hại cho các doanh nghiệp.

2. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký gửi Indonesia:

- Cục Trồng trọt: Cung cấp thông tin theo yêu cầu tại Phụ lục II, mẫu 5 cụ thể: Mục 1, 2, 3 (Tập trung vào các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam), mục 7 (c, d) của tài liệu kèm theo.

- Cục Bảo vệ thực vật: Cung cấp thông tin theo yêu cầu tại phụ lục II, mẫu 5 cụ thể: Mục 4, mục 7 (d,f,g,h,i,k,l,m) và Phụ lục III, mẫu 8 của tài liệu kèm theo.

- Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối: Cung cấp thông tin theo yêu cầu tại mục 7 (d,e) của Phụ lục II, mẫu 5.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cung cấp thông tin theo yêu cầu tại mục 7 (d,e,i-kèm theo danh sách các cơ sở trồng trọt được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP) của Phụ lục II, mẫu 5.

- VCCI và Hiệp hội rau quả Việt Nam: Cung cấp thông tin có liên quan theo yêu cầu tại Phụ lục II, đặc biệt cung cấp danh sách chi tiết các nhà sản xuất, xuất khẩu rau, quả tươi có tiềm năng (Tên, địa chỉ, năng lực xuất khẩu tấn/năm).

Đề nghị Quý cơ quan tổng hợp thông tin theo nội dung yêu cầu của Indonesia gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước ngày 20/8/2015 để tổng hợp gửi cho phía Bạn xem xét.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhn:
- Như trên;
-
Cục trưởng (để b/c);
- Vụ Hợp tác quốc t
ế;
-
Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

ĐSQVN tại In-đô-nê-xi-a
Số: CĐ 188/JKT/2015
Tổng số trang: 08
Ngày gửi: 13/7/2015
Giờ gửi: 10h50
Độ khẩn:

Embassy of the S. R. of Viet Nam
Jl. Teuku Umar no. 25, Menteng Jakarta Pusat 10350, Indonesia
Tel. (+62-21) 3100358 / 3156775
Fax. (+62-21)3149615
Ngoài giờ:         +62 81584622124
[email protected]     

 

CÔNG ĐIỆN

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Công Thương.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia xin gửi Quý Bộ công hàm của Bộ Nông nghiệp Indonesia liên quan đến những yêu cầu nhập khẩu thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ thực vật (FFPO).

Xin cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP ĐSQ

Jakarta, ngày 13 tháng 07 năm 2015
Tham Tán Công sứ
Bùi Thế Dũng

 

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE

AGENCY FOR AGRICULTURAL QUARANTINE

Jl, Harsono RM No. 3, Building E1st Floor, Ragunan, Jakarta Selatan, 12550
Phone : +62(21) 7816454,7816483. 7816482, Fax : +62(21) 7816481
Website. http://www.karantina.deptan.go.id

Ref.No: 5520/KR.040/L/06/2015

Dear Sir/Madam,

(Please find the attachment)
in

Jakarta

22 June 2015

Subject:

Regulation of Minister of Agriculture Number 04 of 2015

I am writing a letter to you as follow up of our technical consultation which was conducted on April 2nd, 2015. I am pleased to remind you some significant information regarding import requirements for fresh food of plant origin (FFPO) to Indonesia as follows:

1. Regulation of Minister of Agriculture Number 04 of 2015 regarding Food Safety Control for Importation and Exportation of FFPO will be fully implemented and supersedes the Regulation of Minister of Agriculture Number 88 of 2011 on 17 February 2018;

2. Starting from the date of enactment (17 February 2016), the exporting countries that have not been granted for recognition of its food safety control system or registration of its food safety testing laboratory will not be permitted to export their FFPO to Indonesia.;

3. Therefore, in order to avoid any disturbance on food trade, I kindly request the exporting countries to promptly submit their application for recognition of its food satety control system or registration of food safety testing laboratory

4. The complete procedure for recognition of origins country’s food safety control system is described on Annex III Regulation of Minister of Agriculture Number 04 of 2015. The recognition’s application shall be submitted using the Application Form: Format-5 in Annex V (enclosed).

5. The complete procedure for registration of food safety testing laboratory in origin country is described on Annex III Regulation of Minister of Agriculture Number 04 of 2015. The registnation’s application shall be submitted using the Application Form: Format-8 in Annex V (enclosed).

Hopetully, this intormation will strengthen our cooperation on agricultural trade especially on food safety. Thank you for your kind attention and cooperation. For further intormation, please do not hesitate to contact us.

Yours sincerely,

Banun Harpini;

Dicector General of Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA),

Ministry of Agriculture – Repunlic of Indonesia

Cc:

H.E Ministor of Agriculture. The Republic of Indonesia

Appendix I

Dear His Excellency:

1. Ambassador, Embassy of the Islamic State of Afghanistan in Jakarta;

2. Ambassador, Embassy of the Democratic Peoples’s Republic of Algeria in Jakarta;

3. Ambassador, Embassy of the Republic of Argentina in Jakarta;

4. Ambassador, Embassy of Australia in Jakarta;

5. Ambassador, Embassy of Australia in Jakarta;

6. Ambassador, Embassy of the People’s Bangladesh in Jakarta;

7. Ambassador, Embassy of the Kingdom of Belgium in Jakarta;

8. Ambassador, Embassy of the Federative Republic of Brazil in Jakarta;

9. Ambassador, Embassy of Brunei Darussalam in Jakarta;

10. Ambassador, Embassy of the Republic of Bulgaria in Jakarta;

11. Ambassador, Embassy of Cambodia in Jakarta;

12. Ambassador, Embassy of Canada in Jakarta;

13. Ambassador, Embassy of the Republic of Chili in Jakarta;

14. Ambassador, Embassy of the People’s Republic of China in Jakarta;

15. Ambassador, Embassy of the Republic of Colombia in Jakarta;

16. Ambassador, Embassy of the Republic of Croatia in Jakarta;

17. Ambassador, Embassy of the Republic of Cuba in Jakarta;

18. Ambassador, Royal Danish Embassy (Denmark) in Jakarta;

19. Ambassador, Embassy of the Republic of Ecuador in Jakarta;

20. Ambassador, Embassy of the Arab Republic of Egypt in Jakarta;

21. Ambassador, Embassy of the Republic of France in Jakarta;

22. Ambassador, Embassy of the Federal Republic of Genmany in Jakarta;

23. Ambassador, Her Britannic Majesty’s Embassy (United Kingdom) in Jakarta;

24. Ambassador, Embassy of the Hellenic Republic/ Embassy of Greece in Jakarta;

25. Ambassador, Embassy of the Republic of Hungary in Jakarta;

26. Ambassador, Embassy of the Republic of Iceland in Jakarta;

27. Ambassador, Embassy of the Republic of India in Jakarta;

28. Ambassador, Embassy of the Islamic Republic of Iran in Jakarta;

29. Ambassador, Embassy of the Republic of Iraq in Jakarta;

30. Ambassador, Embassy of the Republic of Italy in Jakarta;

31. Ambassador, Embassy of Japan in Jakarta;

32. Ambassador, Embassy of the Republic of Korea in Jakarta;

33. Ambassador, Embassy of the State of Kuwait in Jakarta;

34. Ambassactor, Embassy of the Laos People's Democratic Republic in Jakarta;

35. Ambassador, Embassy of Lebanon in Jakarta;

36. Ambassador, Embassy of The Republic of Leberia in Jakarta;

37. Ambassador, The People's Bureau of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahirya in Jakarta;

38. Ambassador, Embassy of Malaysia in Jakarta;

39. Ambassador, Embassy of Mexico in Jakarta;

40. Ambassador, Embassy of the Republic of Mozambique in Jakarta;

41. Ambassador, Embassy of the Union of Myanmar in Jakarta;

42. Ambassador, Embassy of the Republic of Namibia in Jakarta;

43. Ambassador, Royal Nepalese Embassy in Jakarta;

44. Ambassador, The Royal Netherlands Embassy in Jakarta;

45. Ambassador, New Zealand Embassy in Jakarta;

46. Ambassador, Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Jakarta;

47. Ambassador, Royal Norwegian Embassy in Jakarta;

48. Ambassador, Embassy of The Sultanate Of Oman in Jakarta;

49. Ambassador, Embassy of the Islamic Republic Of Pakistan in Jakarta;

50. Ambassador, Embassy of The States of Palestine in Jakarta;

51. Ambassador, Embassy of The Republic Of Panama in Jakarta;

52. Ambassador, Embassy of the Independent State of Papua New Guinea in Jakarta;

53. Ambassador, Embassy of Peru In Jakarta;

54. Ambassador, Embassy of the Republic of the Philippines in Jakarta;

55. Ambassador, Embassy of The Republic of Poland in Jakarta;

56. Ambassador, Embassy of The State of Qatar In Jakarta;

57. Ambassador, Embassy of Romania in Jakarta;

58. Ambassador, Embassy of Russian Federation in Jakarta;

59. Ambassador, Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia in Jakarta;

60. Ambassador, Embassy of The Republic of Singapore in Jakarta;

61. Ambassador, Embassy of The Republic of South Africa in Jakarta;

62. Ambassador, Embassy of the Kingdom of Spain in Jakarta;

63. Ambassador, Embassy of the Republic of the Sudan in Jakarta;

64. Ambassador, Embassy of the Republic of Suriname in Jakarta;

65. Ambassador, Embassy of Sweden in Jakarta;

66. Ambassador, Royal Thai Embassy in Jakarta;

67. Ambassador, Embassy of The Republic Tunisia in Jakarta;

68. Ambassador, Embassy of The Republic Turkey in Jakarta;

69. Ambassador, Embassy of Ukraine in Jakarta;

70. Ambassador, Embassy of The United Arab Emirates in Jakarta;

71. Ambassador, Embassy of The United State of America in Jakarta;

72. Ambassador, Embassy of The Oriental Republic of Uruguay in Jakarta;

73. Ambassador, Embassy of The Republic of Uzbekistan in Jakarta;

74. Ambassador, Embassy of The Republic of Venezuela in Jakarta;

75. Ambassador, Embassy of The Socialist Republic of Vietnam in Jakarta;

76. Ambassador, Embassy of The Republic of Yemen in Jakarta;

77. Ambassador, Embassy of the Republic of Poland in Jakarta;

78. Ambassador, Embassy of The Republic of Zimbabwe in Jakarta;

79. Representation of The European Commission (European Union) in Jakarta;

 

Appendix II

Format - 5

APPLICATION FOR RECOGNITION OF FPPO IN A COUNTRY

To:

H.E. Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia

c.q. Director General of Indonesian Agricultural Quarantine Agency

(Food Safety Competent Authority at the Entry and Exit Points of Indonesia)

From:

National Food Safety Competent Authority (NFSCA) of: ... (name of country)

Herewith we would like to inform the details of the food safety control systems that we apply for recognition:

1.

Name and description of Produce (Common Name & Botanical Name)

…………………………………
Name of commodity, e.g. apple (Pyrus malus), grapes (Vitis vinifera), etc.

2.

Detail of Production Area

………………………………….
-
Total Production Area: ... (
in acree) for each commodity

- Productivity of each commodity per acree per season

- Location of production sites (district, province, etc.)

- List of production area of product exported to Indonesia

3.

Certification Bodies of Produce

………………………………….

4.

Testing Laboratories and Their Competence

………………………………….

5.

Authorized Residue Survey Institution(s)

………………………………….

6.

Food safety control systems*)

 

a. GAP

□ Yes

□ No

 

b. GHP

□ Yes

□ No

 

c. Procedure of Monitoring and Surveillance (including sampling methods, scope, frequency, lab test methods)

□ Yes

□ No

 

d. Data of Monitoring and Surveillance (at least 3 years)

- pesticide residues

- mycotoxins

- heavy metals (Pb, Cd)

- microbiological contaminant

 


□ Yes

□ Yes

□ Yes

□ Yes

 


□ No

□ No

□ No

□ No

 

e. Procedure of Inspection and Certification (including sampling methods)

□ Yes

□ No

7.

Annex**)

a. Description of food safety control system for fresh food of plant origin in country of origin;

b. List of Food Safety Regulations (Full Text in English);

c. List of Production Sites implementing GAP;

d. List of Handling Facilities implementing GHP;

e. List of Manufacturing Facilities implementing GMP;

f. Monitoring system for chemical and biological contaminants (including sampling methods, scope, frequency, lab test methods);

g. Official monitorings result at least the latest of 3 (three) years;

h. List of Testing Laboratories;

i. List of Producers/Exporters;

j. Description of Authorized Agency (Food Safety Competent Authority, Regulatory Bodies, National Residue Survey, Certification Bodies of Produce etc.);

k. Inspection and certification system for exportation of FFPO;

l. Inspection and certification system for importation of FFPO;

m. List of Exit Points.

*) put on the box

**) please attach the complete documents (in English)

 

 

Applicant,
signature & stamp
(………Director of NFSCA……….)

 

ALL DATA/INFORMATION MUST BE PROVIDED IN HARDCOPY AND SOFTCOPY (ELECTRONIC FILES)

 

Appendix III

Format - 8

APPLICATION FOR REGISTRATION OF
FOOD SAFETY TESTING LABORATORY IN A COUNTRY

To:

H.E. Minister of Agriculture Republic of Indonesia

c.q. Director General of Indonesian Agricultural Quarantine Agency (Food Safety Competent Authority at the Entry and Exit Points of Indonesia)

From:

National Food Safety Competent Authority (NFSCA) of... (name of country)

Herewith we would like to inform:

1. The details of food safety testing laboratory submitted to be registered:

No.

Name of Laboratory

Address

Scope of Accreditation

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

2. List of pesticide active ingredients used and Iicensed in origin country

No.

Pesticide Active Ingredients

Agricultural Products

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

3. List of active ingredients of banned pesticides (including Persistent Organic Pollutants/ POPs):

No.

Pesticide Active Ingredients

Year (banned)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

...

 

4. List of regulations regarding pesticides or other agricultural chemicals (if available):
……………………………………………………………………………………………….

5. List of Annexes (Please provide all documents in English):

a. Profile of NFSCA (Name of agency, address, organizationaI chart, contact person, function and resposibilities);

b. Profile of competent agency for food safety laboratory accreditation (Name of agency, address, organizational chart, contact person, function and resposibilities);

c. Profile of each laboratory (Name of laboratory, address, organizational chart, contact person, scope of analysis, certificate of accreditation, method of analysis, testing records (at least 2 years), a list of major testing/analysis equipments (including the specification of testing equipments), lay-out of office and laboratory, laboratory personnel including the training period of the laboratory personnels, a copy of documents demonstrating evaluation of laboratory performance);

d. Name and specimen of signature of authorized officer responsible to endorse the certificate of analysis; and

e. Mechanism of accreditation;

f. Oificial control of food safety laboratory by NFSCA.

Date / Month /Year

 

Applicant,

signature & stamp

(………Director of NFSCA……….)

 

ALL DATA/lNFORMATION MUST BE PROVIDED IN HARDCOPY AND SOFTCOPY (ELECTRONIC FILES)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1991/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1991/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2015
Ngày hiệu lực30/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1991/QLCL-CL2 2015 quy định mới đối với thực phẩm tươi sống nhập khẩu vào Indonesia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1991/QLCL-CL2 2015 quy định mới đối với thực phẩm tươi sống nhập khẩu vào Indonesia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1991/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýPhùng Hữu Hào
        Ngày ban hành30/07/2015
        Ngày hiệu lực30/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1991/QLCL-CL2 2015 quy định mới đối với thực phẩm tươi sống nhập khẩu vào Indonesia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1991/QLCL-CL2 2015 quy định mới đối với thực phẩm tươi sống nhập khẩu vào Indonesia

              • 30/07/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/07/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực