Công văn 2003/TCT-CS

Công văn 2003/TCT-CS năm 2015 về miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2003/TCT-CS 2015 miễn giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2003/TCT-CS
V/v miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1161/CT-THNVDT ngày 21/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về miễn giảm tiền thuê đất theo nghị quyết số 02/NQ-CP Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 01/10/2014 Bộ Tài chính đã có công văn số 13835/BTC-QLCS trả lời Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về miễn, giảm tiền thuê đất (công văn số 13835/BTC-QLCS gửi kèm theo). Tại mục I công văn số 13835/BTC-QLCS nêu trên đã hướng dẫn cụ thể việc giảm tiền thuê đất thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định 2903/QĐ-TTg ngày 13/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ; không phụ thuộc vào chính sách chung về miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian còn lại như quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 46/2014/NĐ-CP tiền thuê đất thuê mặt nước">77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam căn cứ hướng dẫn tại công văn số 13835/BTC-QLCS nêu trên để hướng dẫn phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Thuộc tính Công văn 2003/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2003/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/05/2015
Ngày hiệu lực 22/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2003/TCT-CS 2015 miễn giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2003/TCT-CS 2015 miễn giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2003/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Ngô Văn Độ
Ngày ban hành 22/05/2015
Ngày hiệu lực 22/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2003/TCT-CS 2015 miễn giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 2003/TCT-CS 2015 miễn giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP

  • 22/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực