Công văn 2012/TCT-CS

Công văn số 2012/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2012/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2012/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Công ty Xây dựng CTGT 586
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 309/TC-KT ngày 28/6/2007 của Công ty Xây dựng CTGT 586 hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn dề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 49 Chương 5 Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước quy định: “Công ty giao cho tập thể người lao động; công ty bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân:

a) Được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp mới thành lập và các quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN không bãi bỏ quy định về ưu đãi thuế TNDN tại khoản l Điều 49 Chương 5 Nghị định số 80/2005/NĐ-CP (nêu trên).

Tại điểm 1 Mục IV Phần E Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

...

- Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước)”.

Từ các căn cứ trên, trường hợp Công ty Xây dựng CTGT 586 được tập thể người lao động mua theo quy định tại Nghị định số 80/2005/CP (nêu trên Công ty được cấp Giấy phép kinh doanh mới từ ngày 27/6/2007 thì Công ty được áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN như doanh nghiệp mới thành lập theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn Công ty Xây dựng CTGT 586 thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục TCDN
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2012/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2012/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2008
Ngày hiệu lực 26/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2012/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2012/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2012/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 26/05/2008
Ngày hiệu lực 26/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2012/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN

Lịch sử hiệu lực Công văn 2012/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN

  • 26/05/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/05/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực