Công văn 2025/TCT-CS

Công văn số 2025/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2025/TCT-CS chính sách thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2025/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 583/CT-TTHT ngày 12/3/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 3 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế TNDN đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại”.

- Điểm 6 Phần H Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định:

“6. Cơ sở kinh doanh đang hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp tiếp tục hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại. Trường hợp thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đang hưởng thấp hơn thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Thông tư này cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH kỹ nghệ J & V đến kỳ tính thuế năm 2007 vẫn chưa có lợi nhuận vì thế chưa bắt đầu hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo Giấy phép đầu tư đã cấp. Căn cứ điểm 6 phần H Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC thì Công ty vẫn được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế khi Công ty có thu nhập theo Giấy phép đầu tư đã cấp. Trường hợp thời gian miễn giảm thuế tại Giấy phép đầu tư thấp hơn thời gian miễn giảm thuế tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP và Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC thì Công ty được hưởng thời gian miễn giảm thuế tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP và Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC nếu Công ty đáp ứng được các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VP, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2025/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2025/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/05/2008
Ngày hiệu lực 27/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2025/TCT-CS chính sách thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2025/TCT-CS chính sách thuế TNDN
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2025/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 27/05/2008
Ngày hiệu lực 27/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2025/TCT-CS chính sách thuế TNDN

Lịch sử hiệu lực Công văn 2025/TCT-CS chính sách thuế TNDN

  • 27/05/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/05/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực