Công văn 2026/BHXH-GĐ1

Công văn 2026/BHXH-GĐ1 năm 2016 về đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2026/BHXH-GĐ1 quyền nghĩa vụ người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị Hồ Chí Minh 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2026/BHXH-GĐ1
V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện công văn số 5276/BHXH-CSYT ngày 28/12/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Đđảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho người tham gia BHYT Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ sở KCB BHYT như sau:

1/ Các trường hợp đã tham gia BHYT đang trong thời gian chờ gia hạn thẻ đề nghị cơ sở KCB giải quyết quyền lợi KCB khi người bệnh trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH VN) hoặc Biên lai thu tiền đóng BHYT do Đại lý thu cấp (Mu C68-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính) mà trên mẫu có ghi rõ mã thẻ BHYT cũ.

2/ Về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng:

- Đối với các đối tượng tham gia BHYT đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì được hưởng quyền lợi BHYT cho đến khi ra viện.

- Đối với các đối tượng tham gia BHYT đang trong đợt điều trị ngoại trú nhưng thẻ BHYT hết hạn thì được hưởng quyền lợi BHYT cho lần điều trị ngoại trú đó.

(Đính kèm biểu mẫu 01 và mẫu C68-HD).

3/ Công văn này thay thế Công văn số 1931/BHXH-GĐ1 ngày 08/12/2016 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc giải quyết quyền lợi KCB cho người có thẻ BHYT khi giá trị thẻ BHYT sắp hết hạn sử dụng.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Sở Y tế Tp.HCM (để p/h);
- Các phòng chức năng;
- Lưu VT, NVGĐ1, GĐ2.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lưu Thị Thanh Huyền

 

Mẫu số 01

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
PHÒNG…./BHXH HUYỆN….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …………/TNHS

………….., ngày.... tháng... năm 

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Người nộp hồ sơ : ...............................................................................................................

Tên đơn vị (nếu là đại diện cho đơn vị): .................................. Mã đơn vị:……..................

Địa ch: .................................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ: ................................................................. Email................................

Nội dung yêu cầu giải quyết: ...............................................................................................

1. Thành phần hồ sơ nộp gồm:

TT

Tên giấy tờ

S lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định: …………….ngày

3. Thời gian nhận hồ sơ: ngày ………. tháng ……. năm………

4. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày ………. tháng ……. năm………

5. Đăng ký nhận kết quả tại:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

- Qua dịch vụ bưu chính

Địa chỉ nhận kết quả: ............................................................................................................

6. Đối với kết quả là tiền giải quyết chế độ, đề nghị nhận tại:

- Cơ quan BHXH

- Nhận qua tài khoản

Số tài khoản: ...................................................... Ngân hàng ................................................

Tên chủ tài khoản: .................................................................................................................

 

Người nộp hồ sơ

Người tiếp nhận hồ sơ

 

Đã nhận kết quả giải quyết vào ngày ………. tháng ……. năm………

Người nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

BHXH: ……………..
ĐẠI LÝ THU: ………..

Số seri: ………...

BIÊN LAI THU TIỀN
ĐÓNG BHXH, BẢO HIỂM Y TẾ

Quyển số: …………
Số: ………………….

Họ và tên người nộp tiền: ...........................................

Địa chỉ: …………………………………………………..

Mã số (hoặc số giấy CMND): …………………………..

Số tiền nộp: ……………………………………………….
(Viết bằng chữ: …………………………………………..)

Trong đó:

+ Đóng BHXH: ……………………………………………..
(từ     /    /        đến     /    /         theo Danh sách số     lập ngày      /    /        )

+ Đóng BHYT: ……………………………………………..
(từ     /    /        đến     /    /         theo Danh sách số     lập ngày      /    /        )


Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng…..năm….
Người thu tiền
(Ký, họ tên)

BHXH: ……………..
ĐẠI LÝ THU: ………..

Mẫu số: C68-HD
(Ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)

 

 Số Seri: …………….

BIÊN LAI THU TIỀN
ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Quyển số: …………
Số: …………………..

Họ và tên người nộp tiền: .....................................................................

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Mã số (hoặc số giấy CMND): ………………………………………………..

Số tiền nộp: …………………………………………………………………….
(Viết bằng chữ: ……………………………………………………………..)

Trong đó:

+ Đóng BHXH: ……………………………………………………………..
(từ     /    /        đến     /    /        theo Danh sách số     lập ngày      /    /        )

+ Đóng BHYT: ……………………………………………………………..
(từ     /    /        đến     /    /         theo Danh sách số     lập ngày      /    /        )


Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Ngày….tháng……..năm…….
Người thu tiền
(Ký, họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2026/BHXH-GĐ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2026/BHXH-GĐ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2026/BHXH-GĐ1 quyền nghĩa vụ người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2026/BHXH-GĐ1 quyền nghĩa vụ người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2026/BHXH-GĐ1
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLưu Thị Thanh Huyền
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2026/BHXH-GĐ1 quyền nghĩa vụ người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2026/BHXH-GĐ1 quyền nghĩa vụ người bệnh bảo hiểm y tế khi đang điều trị Hồ Chí Minh 2016

           • 30/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực