Công văn 2027/CT-TTHT

Công văn 2027/CT-TTHT về mất hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2027/CT-TTHT mất hóa đơn


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2027/CT-TTHT
V/v: Mất hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP TM XNK Thủ Đức
Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức
Mã số thuế: 0301444626

 

Trả lời văn thư số 97/CV-TIMEXCO ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Công ty về việc mất hóa đơn; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết b khoản 6 Điều 33; khoản 1 Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

“Không báo cáo việc mất hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hoặc hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng”.

“Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách”.

- Căn cứ Điều 22 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

“Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn”.

Trường hợp Công ty bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đã lập hóa đơn gởi cho bên mua hàng nhưng bị thất lạc trong quá trình giao nhận, thì bên làm mất hóa đơn phải lập báo cáo về việc mất hóa đơn, hai bên mua và bán thực hiện hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn trên để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo những quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTr 4.
- P.PC.
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2027/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2027/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/03/2012
Ngày hiệu lực 30/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2027/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 2027/CT-TTHT mất hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2027/CT-TTHT mất hóa đơn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2027/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 30/03/2012
Ngày hiệu lực 30/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2027/CT-TTHT mất hóa đơn

Lịch sử hiệu lực Công văn 2027/CT-TTHT mất hóa đơn

  • 30/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực