Công văn 2029/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 2029/BGDĐT-KHCNMT năm 2015 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2029/BGDĐT-KHCNMT 2015 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2029 /BGDĐT-KHCNMT
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, trường đại học và cao đẳng;
- Các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện công văn số 1029/BTNMT-KH ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2016 của các Bộ, ngành, để triển khai thực hiện nhiệm vụ BVMT trong các cơ sở giáo dục và nhiệm vụ “Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học và cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (gọi tắt là các đơn vị) báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch BVMT năm 2014, ước thực hiện năm 2015 và xây dựng kế hoạch BVMT năm 2016 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ BVMT năm 2014 và ước thực hiện năm 2015

1. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ “Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”:

- Công tác quản lý, chỉ đạo triển khai đưa nội dung giáo dục BVMT tích hợp/lồng ghép vào các môn học và tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong các cấp học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Công tác bồi dưỡng giáo viên, giảng viên về phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung BVMT vào trong các môn học của các cấp học và các trình độ đào tạo (số lượng giáo viên các cấp học được tập huấn ở địa phương, số lượng tài liệu được cung cấp, số lượng các trường triển khai nội dung giáo dục BVMT).

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy - học tập về môi trường.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BVMT, các hoạt động xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

2. Phân tích, đánh giá các mặt được, chưa được, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên. Kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong đơn vị.

3. Các hoạt động khác.

II. Kế hoạch BVMT năm 2016

1. Các hoạt động triển khai nhiệm vụ “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”.

- Xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng, băng hình về BVMT cho các cấp học và các trình độ đào tạo.

- Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn (phương pháp tích hợp/lồng ghép các nội dung BVMT vào các môn học) cho giáo viên, giảng viên.

- Hội thảo và các hình thức tổ chức các hoạt động như tổ chức các cuộc thi, tổ chức sáng tác tranh cổ động về chủ đề bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

2. Các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường năm 2016 được xây dựng và tổng hợp theo biểu mẫu hướng dẫn ở phụ lục kèm theo công văn này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về tình hình hoạt động triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2014, ước thực hiện năm 2015, kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016 về Bộ trước ngày 30 tháng 6 năm 2015 theo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) và gửi bản điện tử theo địa chỉ email: nkdung@moet.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ đúng thời hạn nêu trên để Bộ kịp xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016 và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga

 

Đơn vị:…………

PHỤ LỤC

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số……….., ngày… tháng… năm 2015 của……)

1. Tên nhiệm vụ:

2. Quản lý nhiệm vụ:

- Cơ quan chủ trì:

- Cơ quan phối hợp:

3. Thời gian thực hiện:

4. Dự kiến kinh phí:

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

6. Phạm vi, quy mô:

7. Địa điểm thực hiện:

8. Phương pháp thực hiện:

9. Nội dung nhiệm vụ:

10. Dự kiến kết quả sản phẩm, địa chỉ bàn giao:

 

 

Đơn vị đăng ký
(Ký tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính Công văn 2029/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2029/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2015
Ngày hiệu lực27/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2029/BGDĐT-KHCNMT

Lược đồ Công văn 2029/BGDĐT-KHCNMT 2015 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2029/BGDĐT-KHCNMT 2015 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2029/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành27/04/2015
        Ngày hiệu lực27/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2029/BGDĐT-KHCNMT 2015 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2029/BGDĐT-KHCNMT 2015 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016

              • 27/04/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/04/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực