Công văn 203/LĐTBXH-KHTC

Công văn 203/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 203/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/LĐTBXH-KHTC
V/v Hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2016

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để triển khai dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2016, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố:

1. Phân bổ vào giao dự toán:

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng về nội dung và tổng mức.

1.1. Đối với nội dung chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên:

Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2016 được thông báo đã bao gồm: các khoản trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ theo mức trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ; các khoản truy lĩnh, trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tưng Chính phủ và chính sách, chế độ thường xuyên khác đối với đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công theo quy định.

Vì vậy, Sở chủ động bố trí kinh phí trong dự toán được giao để chi trả cho đối tượng; trường hợp có biến động lớn về đối tượng và kinh phí chi trả, Sở báo cáo về Bộ để xem xét, bổ sung dự toán kinh phí thực hiện.

1.2. Đối với khoản trợ cấp một lần (Hoạt động kháng chiến, thanh niên xung phong, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng được cử sang Lào và Campuchia làm chuyên gia...):

Căn cứ vào Quyết định hưởng trợ cấp do cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi Bộ (Cục Người có công, Vụ Kế hoạch - Tài chính) để giao bổ sung dự toán thực hiện chi trả cho đối tượng theo quy định. Riêng đối với kinh phí thực hiện đối với danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi được Chủ tịch nước Quyết định truy tặng, các Sở được phép sử dụng kinh phí chi trả các loại trợ cấp thường xuyên đthực hiện chi trả kịp thời cho thân nhân các đi tượng và tng hợp báo cáo để bổ sung dự toán hoàn trả kinh phí theo quy định.

1.3. Đối với các nội dung chi công việc: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 và một số nội dung hướng dẫn chi tiết như sau:

- Điều trị, điều dưỡng:

+ Kinh phí điều trị: Căn cứ số đối tượng thương bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng để phân bổ kinh phí hỗ trợ điều trị cho thương, bệnh binh đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm, mức hỗ trợ là 8,5 triệu đồng/ 1 người/ 1 năm. Hỗ trợ kinh phí điều trị đối với địa phương có Trung tâm Chỉnh hình - Phục hồi chức năng để chi hỗ trợ cho thương bệnh binh, người có công đến phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và làm dụng cụ chỉnh hình tại Trung tâm, mức hỗ trợ là 70 triệu đồng/ Trung tâm.

+ Kinh phí điều dưỡng: Căn cứ dự toán ngân sách năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ kinh phí thực hiện đảm bảo tất cả các đối tượng đến niên hạn đều được hưởng chế độ điều dưỡng theo quy định.

- Kinh phí chi hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ công tác điều dưỡng:

Căn cứ tỷ lệ đối tượng điều dưỡng tập trung trong phạm vi kế hoạch phân bổ và dự toán được giao, Sở thực hiện giao kinh phí cho các cơ sở điều dưỡng trực thuộc và thanh toán cho các cơ sở điều dưỡng khác theo mức quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC là: 220.000 đồng/ người/ lượt.

- Hỗ trợ hoạt động khu thương binh: Phân bổ và giao dự toán các khoản kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trong phạm vi dự toán được thông báo để triển khai thực hiện, trong đó:

+ Hỗ trợ hoạt động phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công (điện, nước...), mức hỗ trợ bình quân là 06 triệu đồng/ 1 người/ 1 năm (Trung tâm có ít đi tượng tính bằng 50 triệu đng/năm).

+ Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị và công việc khác phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công (trong đó bao gồm: (i) Hỗ trợ kinh phí chi văn hóa văn nghệ phục vụ công tác điều dưỡng theo Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH mức hỗ trợ tối đa không quá 50.000 đồng/ đối tượng điều dưỡng tập trung; (ii) Kinh phí mua bổ sung các loại sách phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tại các Trung tâm: 30 triệu/ Trung tâm, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn s852/LĐTBXH-KHTC ngày 21/3/2014 của Bộ).

- Công tác mộ và nghĩa trang liệt sỹ: Trên cơ sở kinh phí được thông báo và hướng dẫn của Cục Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phương án phân bổ; trong đó tập trung ưu tiên cho công tác mộ liệt sỹ, các công trình bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt và các dự án đang đầu tư xây dựng dở dang để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Quy trình phân bổ, quản lý và sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành.

- Chi công tác quản lý: (1) Tỷ lệ phí theo quy định tại công văn số 4541/LĐTBXH-KHTC ngày 30/11/2009; (2) Hỗ trợ khác để mua sm trang thiết bị phục vụ cài đặt phần mềm, chuyển đổi dữ liệu quản lý kinh phí người có công; sửa chữa kho lưu trữ, quản lý, lưu trữ hồ sơ và quản lý kinh phí ưu đãi người có công.

2. Báo cáo tình hình thực hiện:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách và gửi về Bộ trước ngày 31/3/2016 để tổng hợp, quản lý.

Sau thời hạn nêu trên, đối với kinh phí hỗ trợ các nội dung chi công việc chưa thực hiện phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách sẽ điều chỉnh dự toán để bổ sung cho các địa phương có nhu cu cấp thiết theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/cáo);
- TT Huỳnh Văn Tí (để b/cáo);
- Cục Người có công (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 203/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu203/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2016
Ngày hiệu lực19/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 203/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 203/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu203/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành19/01/2016
        Ngày hiệu lực19/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 203/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 203/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công 2016

           • 19/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực