Công văn 2035/BXD-HĐXD

Công văn 2035/BXD-HĐXD hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2035/BXD-HĐXD hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2035/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn có Văn bản số 428/TĐTS-P2 ngày 18/10/2011, đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo giải trình tại Văn bản số 428/TĐTS-P2 thì Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao làm chủ đầu tư Dự án thủy điện Trung Sơn.

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, trong trường hợp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án có tổng mức đầu tư lớn hơn 7 tỷ đồng thì chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý dự án để giúp mình làm đầu mối quản lý dự án. Ban Quản lý dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Như vậy, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn phải thành lập Ban quản lý dự án để tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định.

- Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP thì:

- Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập, là đơn vị trực thuộc chủ đầu tư. Quyền hạn, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án do chủ đầu tư giao.

- Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân hoặc sử dụng pháp nhân của chủ đầu tư để tổ chức quản lý thực hiện dự án.

- Ban quản lý dự án hoạt động theo Quy chế do chủ đầu tư ban hành, chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trong trường hợp cần thiết, Ban quản lý dự án được quyền thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn để thực hiện những công việc thuộc phạm vi quản lý thực hiện dự án nếu được chủ đầu tư chấp thuận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn nghiên cứu, thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (VTN-5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2035/BXD-HĐXD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2035/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/11/2011
Ngày hiệu lực 29/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2035/BXD-HĐXD

Lược đồ Công văn 2035/BXD-HĐXD hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2035/BXD-HĐXD hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2035/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành 29/11/2011
Ngày hiệu lực 29/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2035/BXD-HĐXD hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Lịch sử hiệu lực Công văn 2035/BXD-HĐXD hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

  • 29/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực