Công văn 20384/CT-HTr

Công văn 20384/CT-HTr năm 2015 chính sách thuế về lập hóa đơn bán hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 20384/CT-HTr 2015 chính sách thuế về lập hóa đơn bán hàng hóa Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 20384/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Chi Nhánh Hà Nội-Công ty TNHH HYUNDAI VINATRANS LOGISTICS
(Địa chỉ: Tầng 6 (P601), tòa nhà Trần Phú, s 17 tổ 24, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. MST: 0305853161-001)

Trả lời công văn số 260314/CV-HVL ngày 26/03/2015 của Công ty hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc xử lý thu hồi hóa đơn đã lập:

“ 2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

- Căn cứ Tiết b, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, b sung một số điu của các Nghị định về thuế và sửa đi, b sung một s điu của Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót v tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điu chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chi Nhánh Hà Nội-Công ty TNHH HYUNDAI VINATRANS LOGISTICS (bên bán) đã lập hóa đơn giao cho người mua sau đó bên mua hàng phát hiện sai sót thì đề nghị bên bán đối chiếu với các quy định đã được trích dẫn nêu trên và cụ th nội dung sai sót trên hóa đơn đ thực hiện.

Trường hợp còn vướng mắc cụ thể, đề nghị Chi nhánh liên hệ với phòng Kim tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 20384/CT-HTr

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 20384/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/04/2015
Ngày hiệu lực 20/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 20384/CT-HTr 2015 chính sách thuế về lập hóa đơn bán hàng hóa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 20384/CT-HTr 2015 chính sách thuế về lập hóa đơn bán hàng hóa Hà Nội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 20384/CT-HTr
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành 20/04/2015
Ngày hiệu lực 20/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 20384/CT-HTr 2015 chính sách thuế về lập hóa đơn bán hàng hóa Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Công văn 20384/CT-HTr 2015 chính sách thuế về lập hóa đơn bán hàng hóa Hà Nội

  • 20/04/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/04/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực