Công văn 20385/CT-HTr

Công văn 20385/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 20385/CT-HTr 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 20385/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam
(Địa chỉ: S 34-TT4, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội. MST: 0105486041)

Trả lời công văn số 05-2015/CV-MVC ngày 07/04/2015 của Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015), quy định về đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước:

“Điều 26a. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khon thuế nộp ngân sách nhà nước

1. Người nộp thuế thực hiện nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

2. Trưng hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bng ngoại tệ hoặc người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được nộp thuế bằng đồng Việt Nam theo quy định của pháp luật thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quy đi ngoại tệ sang đồng Việt Nam quy định tại Khoản này.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tỷ giá tính thuế được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định s 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kim tra, giám sát, kim soát hải quan.”

- Căn cứ Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015):

+ Tại Khoản 4 Điều 2 quy định về tỷ giá để hạch toán doanh thu, chi phí:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dn v chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế đế hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.

+ Tại Khoản 4 Điều 4 quy định về hiệu lực thi hành:

“4. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về t giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại:...”

- Tại Khoản 3 Điều 83 Luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

“3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đ thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”

Căn cứ các quy định nêu trên, t ngày 01/01/2015 Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam có phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính đã trích dẫn ở trên.

Nội dung vướng mắc cụ thể, đề nghị Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam liên hệ phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn vị biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng: KT 1, Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 20385/CT-HTr

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 20385/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/04/2015
Ngày hiệu lực 20/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 20385/CT-HTr 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 20385/CT-HTr 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 20385/CT-HTr
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành 20/04/2015
Ngày hiệu lực 20/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 20385/CT-HTr 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Công văn 20385/CT-HTr 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội

  • 20/04/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/04/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực