Công văn 204/TCTHADS-VP

Công văn 204/TCTHADS-VP năm 2016 về tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 204/TCTHADS-VP tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm 2016


B TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/TCTHADS-VP
V/v tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục;
- Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Qua tổng hp kết quả thi hành án dân sự 03 tháng đầu năm công tác 2016, Tổng cục Thi hành án dân sự thấy rằng các cơ quan thi hành án dân sự đã giải quyết xong 105.252 việc1 tăng 2.473 việc so với cùng kỳ năm 2015, đạt tỷ lệ 32,57% (tăng 7,46%) trong tổng số việc có điều kiện thi hành (còn thiếu 37,43%); về tiền đã giải quyết xong 4.457 tỷ đồng2, tăng 809 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, đạt tỷ lệ 5,02% trên tổng số có điều kiện thi hành (còn thiếu 24,98%). Như vậy, tỷ lệ giải quyết xong trên tổng số có điều kiện thi hành tuy có tăng so với năm 2015 nhưng không đáng kể và chưa thực sự có sự đột phá. Do vậy, cần phải có sự chỉ đạo sát sao hơn nữa trong toàn hệ thống, có như vậy mới có thhoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2016 cũng như khắc phục tình trạng kết quả thi hành án tăng đột biến vào những tháng cuối năm như những năm trước đây.

Thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Quyết định giao chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, đtiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Quốc hội, Bộ Tư pháp giao trong năm 2016, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016), Tổng cục Thi hành án dân sự mở đợt cao điểm về thi hành án dân sự năm 2016.

1. Nội dung đợt cao điểm thi hành án

1.1. Yêu cầu

- Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc trọng điểm và vụ việc có giá trị phải thi hành án lớn. Bảo đảm chính xác về số liệu thống kê, tránh tình trạng đầu năm xả hơi, cuối năm chạy chỉ tiêu, thành tích.

- Các cơ quan thi hành án dân sự cần bám sát Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, Quyết định số 2167/QĐ-BTP ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2016 và Quyết định số 940/QĐ-TCTHADS ngày 09/12/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2016 để triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt thi hành án dân sự cao điểm gắn với thi đua lập thành tích chào mng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, nhất là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

1.2. Nội dung

- Tập trung chỉ đạo, bảo đảm ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; xác minh phân loại án chính xác 100%; tiếp tục khắc phục cơ bản những sai phạm, thiếu sót, thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.

- Tổ chức rà soát, phân loại các vụ việc thi hành án trọng điểm; các vụ việc thi hành án phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự; các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng của năm 2015 chuyển sang và số vụ việc thụ lý mới năm 2016, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp, giải pháp xử lý đối với từng vụ việc.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp, tạo sự đột phá trong công tác thi hành án dân sự; bảo đảm hết năm 2016 hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Bộ Tư pháp, thi hành xong đạt trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành theo quy định của Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; giảm ít nhất 5% đến 7% số việc và 2% đến 4% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số chuyển kỳ sau của năm 2015 chuyển sang năm 2016 trên số có điều kiện thi hành.

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự tổ chức phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết. Khẩn trương giải quyết đúng pháp luật trước Tết đối với các việc thi hành án có điều kiện thi hành, đặc biệt là các việc tồn đọng từ ngày 30/9/2015 trở về trước, nhằm giải tỏa lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, bảo đảm n định trật tự xã hội trước và trong dịp Tết.

- Tập trung chỉ đạo và tổ chức giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân trước dịp Tết, không để hoặc hạn chế tối đa phát sinh các vụ việc khiếu nại bức xúc. Tổ chức tiếp công dân và xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài còn tồn đọng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Các cơ quan thi hành án dân sự không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong khoảng thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những ngày giáp Tết Bính Thân, từ ngày 20/01/2016 (tức ngày 11 tháng Chạp năm t Mùi) đến hết ngày 25/02/2016 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Bính Thân).

1.3. Thời gian

Đợt 1: Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 30/6/2016

Tập trung rà soát, phân loại các vụ việc thi hành án trọng điểm; các vụ việc thi hành án phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự; các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng của năm 2015 chuyển sang và số vụ việc thụ lý mới năm 2016, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp, giải pháp xử lý đối với từng vụ việc, phấn đấu thi hành xong 60% về việc, 20% về tiền.

Đợt 2: Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016

Bảo đảm thi hành xong đạt trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; giảm ít nhất 5% đến 7% số việc và 2% đến 4% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số chuyển kỳ sau của năm 2015 chuyển sang năm 2016 trên số có điều kiện thi hành.

1.4. Khen thưởng

Thực hiện Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp, năm 2016, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ tiến hành xét khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân các cơ quan thi hành án dân sự địa phương có thành tích xuất sắc trong đợt thi hành án dân sự cao điểm và có các thành tích đột xuất khác.

Về tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng: Giấy khen của Tổng cục trưởng được xét tặng cho những tập thể và cá nhân các cơ quan thuộc Hệ thống có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất trong đợt thi hành án dân sự cao điểm.

Giao Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tổng hợp kết quả thực hiện đợt thi đua (sau khi kết thúc thi đua đợt 1, đợt 2), tham mưu cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng trong các đợt thi đua.

2. Tổ chc thực hiện

2.1. Tổng cục Thi hành án dân sự trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong việc phối hợp triển khai, tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm đạt kết quả cao, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

2.2. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch báo cáo Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm, triển khai tới các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị xong trước ngày 01/02/2016 và gửi văn bản về Tổng cục qua hộp thư điện tử duyendtl@moj.gov.vn để theo dõi.

Kết thúc đợt 01, các đơn vị tổ chức sơ kết (trước ngày 30/6/2016), kết thúc đợt 2 các đơn vị tổ chức tổng kết (trước ngày 30/9/2016) để đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Tổng cục (qua Văn phòng) trước ngày 15/10/2016. Kết quả thực hiện đợt cao điểm là một trong các tiêu chí đTổng cục đánh giá thi đua, xét khen thưởng năm 2016.

Đtổ chức có hiệu quả đợt thi hành án dân sự cao điểm, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự báo cáo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xác minh, đôn đốc thi hành án; trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng người phải thi hành án chây ỳ, không tự giác thi hành; trong việc xử lý tài sản, tang vật; kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự.

2.3. Các cơ quan trực thuộc Tổng cục phối hợp chặt chẽ với Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình tổ chức và triển khai đợt thi hành án dân sự cao điểm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự.

Giao Văn phòng Tổng cục giúp Tổng cục trưởng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả đợt thi hành án dân sự cao điểm, kiến nghị Tổng cục trưởng các biện pháp chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng cục theo yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
-
Tỉnh/Thành ủy, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo);
- Vụ 11 Viện KSNDTC (để ph/h);
- Văn phòng Bộ (để ph/h);
- Vụ Thi đua - Khen th
ưởng (để ph/h);
- Cục Công tác phía Nam (để ph/h);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết);

- Lưu: VT, TĐKT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Sỹ Thành1 bao gồm thi hành xong, đình ch thi hành án

2 bao gồm thi hành xong, đình chỉ thi hành và giảm thi hành án

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 204/TCTHADS-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu204/TCTHADS-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2016
Ngày hiệu lực21/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 204/TCTHADS-VP tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 204/TCTHADS-VP tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu204/TCTHADS-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thi hành án dân sự
        Người kýHoàng Sỹ Thành
        Ngày ban hành21/01/2016
        Ngày hiệu lực21/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 204/TCTHADS-VP tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 204/TCTHADS-VP tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm 2016

           • 21/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực