Văn bản khác 2054/KH-UBND

Công văn 2054/KH-UBND năm 2017 triển khai kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Công văn 2054/KH-UBND 2017 kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chợ trung tâm Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2054/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRUNG TÂM TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH

Thực hiện Công văn số 4667/BYT-ATTP ngày 18/8/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện Thông báo 321/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch triển khai kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm góp phần giảm thiểu tác hại do thực phẩm không đảm bảo an toàn gây ra, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm và cảnh báo nhanh cho cộng đồng.

II. Nội dung triển khai

1. Các hoạt động cụ thể

1.1. Trang cấp các trang thiết bị, dụng cụ để triển khai hoạt động kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm bằng phương pháp xét nghiệm nhanh tại các chợ trung tâm của huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

1.2. Trang bị bộ test xét nghiệm nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong các loại thực phẩm phổ biến ở chợ (có danh mục kèm theo).

1.3. Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm, các bước thực hiện các test nhanh về an toàn thực phẩm cho các cán bộ chuyên môn tại các Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã; cán bộ của Ban quản lý các chợ.

1.4. Thành lập Tổ liên ngành lấy mẫu và kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm. Thành phần gồm Sở Y tế chủ trì, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND thành phố Đồng Hới.

1.5. Triển khai lấy mẫu thực phẩm và kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm bằng phương pháp kiểm nghiệm nhanh 1 lần/tuần (khoảng 150 mẫu các loại) trong thời gian thí điểm tại Chợ Đồng Hới. Sau đó triển khai đồng bộ tại các chợ Trung tâm trên địa bàn toàn tỉnh.

1.6. Đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực nhằm nâng cao năng lực của các cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Tổ lấy mẫu trực tiếp lấy mẫu tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm ở Chợ được lựa chọn (lấy khối lượng mẫu đủ theo các chỉ tiêu làm test; ghi rõ các thông tin cần thiết như tên chủ cơ sở, loại mẫu lấy, số lượng mẫu, ngày lấy mẫu…).

Bước 2: Thực hiện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm bằng phương pháp xét nghiệm nhanh.

Bước 3: Thông báo kết quả.

Thông báo kết quả ngay cho các cơ quan quản lý, Ban quản lý chợ và cơ quan truyền thông sau khi xét nghiệm xong các chỉ tiêu:

- Nếu kết quả đạt yêu cầu thì thông báo cho chủ cơ sở và công khai cho người tiêu dùng biết để lựa chọn thực phẩm an toàn.

- Nếu kết quả không đạt yêu cầu thì lấy mẫu gửi phòng kiểm nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật. Đồng thời Ban quản lý chợ thông báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với loại sản phẩm đã kiểm nghiệm cho người tiêu dùng và chủ cơ sở.

Bước 4: Truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm, nếu kết quả kiểm nghiệm tại Labo không đạt yêu cầu.

Bước 5: Tổng hợp báo cáo kết quả.

3. Lộ trình thực hiện

- Thời gian thực hiện từ tháng 11 đến tháng 12/2017: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và UBND thành phố Đồng Hới tiến hành triển khai thí điểm kiểm tra an toàn thực phẩm bằng phương pháp xét nghiệm nhanh tại chợ Đồng Hới (phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình).

- Cuối tháng 12 năm 2017, sau khi triển khai thí điểm mô hình tại Chợ Đồng Hới sẽ bàn giao cho UBND thành phố Đồng Hới quản lý và tiếp tục triển khai.

- Từ tháng 01/2018, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm tại các chợ trung tâm thuộc địa bàn quản lý.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện thí điểm tại Chợ Đồng Hới.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn sử dụng bộ test nhanh an toàn thực phẩm cho cán bộ trực tiếp làm xét nghiệm ở các tuyến.

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn trực thuộc đầu tư cơ sở vật chất nâng cao năng lực kiểm nghiệm để phục vụ cho công tác kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm. Mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ, các bộ test xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm để triển khai hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm bằng phương pháp xét nghiệm nhanh trong thời gian thí điểm tại Chợ Đồng Hới.

- Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã tăng cường giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, chú trọng các loại thực phẩm có nguy cơ cao, nhằm kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

- Ban hành quyết định thành lập Tổ liên ngành lấy mẫu và kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm, chủ trì trong các hoạt động lấy mẫu trong thời gian triển khai thí điểm tại Chợ Đồng Hới.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan giúp UBND tỉnh đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện các chợ trung tâm trên địa bàn.

- Định kỳ tổng hợp kết quả triển khai báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tăng cường công tác giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm, thủy sản, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm đến người tiêu dùng và chủ cơ sở, đồng thời làm căn cứ thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất.

- Kết hợp với công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Tiến hành truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm đối với những loại thực phẩm có chất lượng không đảm bảo an toàn thuộc lĩnh vực quản lý.

- Phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan trong việc tổ chức các hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch.

- Cử cán bộ tham gia Tổ liên ngành lấy mẫu và kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm trong thời gian đầu thí điểm tại Chợ Đồng Hới.

3. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc lựa chọn địa điểm triển khai. Chỉ đạo Ban quản lý các chợ phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc lấy mẫu thực phẩm, kiểm nghiệm, tuyên truyền, thông báo kết quả và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa lưu thông trong các chợ; xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho Ban quản lý chợ và siêu thị.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị.

- Tiến hành truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm đối với những loại thực phẩm có chất lượng không đảm bảo an toàn thuộc lĩnh vực quản lý.

- Phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan trong việc tổ chức các hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch.

- Cử cán bộ tham gia Tổ liên ngành lấy mẫu và kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm trong thời gian đầu thí điểm tại Chợ Đồng Hới.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai và duy trì việc triển khai hoạt động xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ; hỗ trợ kinh phí nâng cao năng lực các cơ sở kiểm nghiệm trong tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai lấy mẫu, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ trung tâm trên địa bàn sau khi triển khai thí điểm tại chợ Đồng Hới theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Bố trí kinh phí để triển khai và duy trì việc triển khai hoạt động xét nghiệm nhanh thực phẩm tại các chợ được lựa chọn trên địa bàn.

- UBND thành phố Đồng Hới cử cán bộ tham gia Tổ liên ngành lấy mẫu và kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm trong thời gian đầu thí điểm tại Chợ Đồng Hới (cử đại diện Ban quản lý Chợ Đồng Hới).

- Định kỳ báo cáo kết quả triển khai về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

IV. Kinh phí thực hiện:

*. Kinh phí hoạt động của các sở, ngành cấp tỉnh: Theo tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách, Sở Tài chính tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí phù hợp khi triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

*. Kinh phí triển khai tại các chợ trung tâm trong toàn tỉnh từ năm 2018:

UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai hoạt động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ trung tâm trên địa bàn.

Trên đây là kế hoạch triển khai kiểm nghiệm nhanh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế; CT, NN& PTNT, TC;
- UBND các huyện, T
P, TX;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, VX.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Phụ lục 1:

DANH MỤC
Các loại test xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    /     /2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên test

Quy cách

Loại thực phẩm áp dụng

1

KIT kiểm tra nhanh hàn the trong thực phẩm

50 test/hộp

Bún, bánh ướt, bánh phở, bột bánh canh các loại, bánh bèo, bánh đúc, bánh xèo, chả đòn các loại, chả sống các loại…

2

KIT kiểm tra nhanh phẩm màu kiềm trong thực phẩm

20 test/hộp

Thịt quay các loại, nước giải khát (loại có màu), ớt bột, bột nghệ…

3

KIT kiểm tra nhanh focrmon trong thực phẩm

20 test/hộp

Bún, bánh ướt, bánh phở, bột bánh canh các loại, hải sản tươi sống, thịt cá tươi…

4

KIT kiểm tra nhanh axit vô cơ trong dấm

20 test/hộp

Dấm trắng.

5

KIT kiểm tra nhanh salicylic trong thực phẩm

20 test/hộp

Rau quả ngâm, dưa cà muối.

6

KIT kiểm tra nhanh Nitrit trong thực phẩm

20 test/hộp

Nước giải khát không màu.

7

KIT kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu

10 test/hộp

Rau, quả các loại…

8

KIT kiểm tra nhanh hypoclorid

20 test/hộp

Dưa muối, cà muối, măng ngâm.

9

KIT kiểm tra nhanh Nitrat trong thực phẩm

20 test/hộp

Xúc xích, dưa muối, nước giải khát không màu…

10

KIT thử CAP

10 test/hộp

Tôm, cá tươi, thịt gà...

11

KIT thử Betaagonitstrong thịt

10 test/hộp

Thịt lợn, bò, trâu, gà…

12

KIT kiểm tra nhanh Ure

20 test/ hộp

Thủy, hải sản…

 

Phụ lục 2:

Nội dung triển khai kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại Chợ Đồng Hới trong 2 tháng cuối năm 2017

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày     /      /2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị tính

Số lượng

1

Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác xét nghiệm nhanh thực phẩm.

1.1

Cốc thủy tinh 50ml

Cái

50

1.2

Cốc thủy tinh 100ml

Cái

50

1.3

Panh kẹp y tế

Cái

4

1.4

Kéo y tế

Cái

4

1.5

Găng tay y tế

Hộp

4

1.6

Khẩu trang y tế

Hộp

4

1.7

Khăn vệ sinh

Cái

20

1.8

Túi PE thu mẫu

Cái

1.500

1.9

Túi nylon đựng rác thải

Cái

200

1.10

Đầu lọc mẫu 0,45 µm, đường kính 13 mm

Hộp

2

1.11

Xylanh nhựa y tế 3 ml chia vạch 0,5 ml

Hộp

2

1.12

Thùng đựng rác

Cái

2

1.13

Giấy vệ sinh

Xách

5

1.14

Áo blu

Cái

5

1.15

Thùng đựng mẫu

Cái

2

1.16

Nước cất

Lít

50

1.17

Máy xay mẫu

Cái

1

1.18

Máy trộn mẫu

Cái

1

1.19

Máy li tâm

Cái

1

1.20

Ấm siêu tốc

Cái

1

1.21

Tủ lưu mẫu thực phẩm

Cái

1

1.22

Cân kỹ thuật 2-3 số lẻ

Cái

1

1.23

Bộ máy vi tính

Bộ

1

1.24

Bàn ghế inox

Bộ

3

2

Mua sắm bộ test xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm

2.1

KIT kiểm tra nhanh hàn the trong thực phẩm

Hộp

4

2.2

KIT kiểm tra nhanh phẩm màu kiềm trong thực phẩm

Hộp

6

2.3

KIT kiểm tra nhanh focrmon trong thực phẩm

Hộp

4

2.4

KIT kiểm tra nhanh axit vô cơ trong dấm

Hộp

4

2.5

KIT kiểm tra nhanh salicylic trong thực phẩm

Hộp

2

2.6

KIT kiểm tra nhanh Nitrit trong thực phẩm

Hộp

4

2.7

KIT kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu

Hộp

16

2.8

KIT kiểm tra nhanh hypoclorid

Hộp

2

2.9

KIT kiểm tra nhanh Nitrat trong thực phẩm

Hộp

4

2.10

KIT thử CAP

Hộp

8

2.11

KIT thử Betaagonits trong thịt

Hộp

8

2.12

KIT kiểm tra nhanh Ure

Hộp

8

3

Gửi mẫu kiểm nghiệm định lượng đối với các mẫu nghi ngờ

Mẫu

160

4

Đầu tư nâng cao năng lực của cơ sở kiểm nghiệm

4.1

Cân phân tích 4 số lẽ

Cái

1

4.2

Cân kỹ thuật 2 – 3 số lẽ

Cái

2

4.3

Máy xay mẫu

Cái

1

4.4

Máy ly tâm nhỏ

Cái

1

4.5

Bếp điện

Cái

1

4.6

Tủ lạnh bảo quản mẫu thực phẩm

Cái

1

4.7

Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm nghiệm thực phẩm

Cán bộ

4

4.8

Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm nghiệm thực phẩm (đào tạo bên ngoài)

Cán bộ

4

4.9

Đào tạo nội bộ cho cán bộ trong đơn vị

Lớp

5

4.10

Mua hóa chất, vật tư tiêu hao và chất chuẩn

 

 

4.11

Cải tạo cơ sở vật chất phòng thí nghiệm

 

 

4.12

Xây dựng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm ATTP

Phương pháp

8

4.13

Thu gom, vận chuyển và xử lý các mẫu thực phẩm sau khi kiểm nghiệm

Ngày

8

5

Mua mẫu kiểm nghiệm giám sát

5.1

Dấm trắng

Mẫu

40

5.2

Ớt bột, bột nghệ

Mẫu

40

5.3

Chả đòn các loại

Mẫu

40

5.4

Chả sống các loại

Mẫu

40

5.5

Thịt lợn quay

Mẫu

40

5.6

Rau, củ, quả muối

Mẫu

80

5.7

Nước giải khát có ga (loại có màu)

Mẫu

40

5.8

Nước giải khát có ga (loại không màu)

Mẫu

80

5.9

Trái cây các loại

Mẫu

80

5.10

Rau, củ, quả tươi

Mẫu

80

5.11

Bún, bánh ướt,bánh bèo

Mẫu

120

5.12

Bột bánh canh

Mẫu

40

5.13

Thịt lợn

Mẫu

80

5.14

Thịt bò

Mẫu

80

5.15

Thịt gà

Mẫu

40

5.16

Tôm

Mẫu

120

5.17

Cá các loại

Mẫu

80

6

Tổ chức tập huấn

Lớp

1

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2054/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2054/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2054/KH-UBND

Lược đồ Công văn 2054/KH-UBND 2017 kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chợ trung tâm Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2054/KH-UBND 2017 kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chợ trung tâm Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2054/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2054/KH-UBND 2017 kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chợ trung tâm Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2054/KH-UBND 2017 kiểm nghiệm an toàn thực phẩm chợ trung tâm Quảng Bình

              • 02/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực