Công văn 2055/BTTTT-THH

Công văn 2055/BTTTT-THH năm 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2055/BTTTT-THH 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2055/BTTTT-THH
V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN); căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1819/QĐ-TTg), các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bộ, ngành, địa phương) có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm; căn cứ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ;

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg và kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước, tình hình ứng dụng CNTT xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử nước ta nói chung có một số chuyển biến tích cực, nhất là trong hoạt động cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, số lượng DVC trực tuyến tăng, việc duy trì cung cấp DVC trực tuyến, xử lý hồ sơ qua mạng tại một số Bộ, ngành, địa phương ổn định đã thu hút được sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, số dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ trên mạng ngày càng tăng (đến quý I/2019, số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 đã được các Bộ, ngành, địa phương cung cấp như sau: Khối các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã cung cấp: 978 DVCTT mức độ 3, 731 DVCTT mức độ 4; tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cung cấp 33.521 DVCTT mức độ 3, 8.606 DVCTT mức độ 4.), nhiều Bộ, ngành, địa phương có hệ thống quản lý văn bản điện tử dùng chung được các đơn vị sử dụng chung (19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 48/63 tỉnh, thành phố) và nhiều nơi đã được tích hp sử dụng chữ ký số chuyên dùng; nhiều địa phương đã trin khai hệ thống một cửa điện tử tập trung (khoảng 54 tỉnh, thành phố); nhiều cơ quan đã có mạng diện rộng (21/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 54/63 tỉnh, thành phố); các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai những hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân, doanh nghiệp; Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền điện tử được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, xây dựng, ban hành (19/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Tuy nhiên, các cơ sdữ liệu (CSDL) quốc gia tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử triển khai chậm, làm hạn chế việc cung cấp DVCTT mức độ cao, thiếu tính kết ni, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC, nhiều DVCTT tuy đã được cung cấp, nhưng số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến còn rt ít, vn đan toàn, an ninh thông tin trong các CQNN chưa được đầu tư, chú trọng đúng mức. Nguyên nhân của các hạn chế này là do người đứng đầu một số CQNN chưa thực sự quan tâm, ưu tiên, quyết liệt chỉ đạo ứng dụng CNTT của cơ quan mình, tình trạng cát cứ thông tin, dữ liệu còn phổ biến, nhiều nơi việc triển khai DVCTT còn mang tính hình thức, thói quen làm việc thủ công, giấy tờ chưa được khắc phục, chưa chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho người sử dụng dịch vụ, kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT còn hạn hẹp.

Đ có căn cứ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 phù hợp vi điều kiện thực tế, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức đánh giá cụ thể kết quả triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019, tình hình thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2016-2020, nêu rõ các hạn chế, khó khăn, vưng mắc và giải pháp khắc phục.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN NĂM 2020

Căn cứ Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền điện tử các Bộ, ngành, địa phương; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp về ứng dụng CNTT trong CQNN nêu tại các Văn bản: Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020; danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2018-2020 được ban hành tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025,...

Căn cứ kết quả đánh giá thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch ứng dụng CNTT 2019; căn cứ nguồn lực, nhu cầu thực tế; các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch ng dụng CNTT năm 2020, cụ th:

1. Các nhiệm vụ trọng tâm

- Xây dựng, hoàn thiện nền tảng chia sẻ, tích hp dùng chung của Bộ, ngành, địa phương đthực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ và giữa các Bộ, ngành, địa phương đnâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

- Hoàn thiện, kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm thông suốt các cấp đthực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

- Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh và các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

- Xây dựng, hoàn thiện các CSDL quốc gia, các CSDL ngành, lĩnh vực và các hệ thống thông tin cốt lõi tạo nền tảng xây dựng CPĐT bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam; Kiến trúc Chính phủ điện tử/Kiến trúc Chính quyền điện tử của các Bộ, ngành, địa phương.

- Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4) phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả (tiết kiệm thời gian, chi phí,...), tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, đơn giản hóa hồ sơ, giy tờ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp;

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, kết nối mạng thông tin phục vụ công việc này theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Triển khai Kiến trúc CPĐT cấp Bộ (đối với các Bộ), Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh (đối với các tỉnh) phù hợp Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 2.0 khi được ban hành;

- Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin để đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT của Bộ, ngành, địa phương.

2. Yêu cầu

- Mục tiêu, nội dung ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra;

- Kế thừa và tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với hiện trạng và nguồn lực thực tế tại các Bộ, ngành, địa phương; đi vào thực chất, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức, hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp;

- Ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử gắn liền với cải cách quy trình, thủ tục hành chính; đổi mới phương thức, lề lối làm việc của CQNN;

- Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp hướng tới bảo đảm thuận tiện, dễ sử dụng, truy cập được trên các thiết bị nền tảng di động (mobility),...;

- ng dụng CNTT, xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử gắn liền với công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng;

- Ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới phù hợp với nhu cầu và thực tế của Bộ, ngành, địa phương trong các hoạt động xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử đnâng cao hiệu quả triển khai.

- Thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử bao gồm các giải pháp công nghệ, trin khai, nguồn lực, tài chính. Đcao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các CQNN; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng; nâng cao chất lượng nhân lực khai thác các ứng dụng CNTT,...

- Tuân thủ Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, Kiến trúc CPĐT cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

Khung Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 gửi kèm theo.

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hp.

Trong quá trình xây dựng, triển khai Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông (Ông Trần Kiên, Phó Trưởng phòng Chính sách ứng dụng CNTT. Điện thoại: 0912.355.212; email: kientran@mic.gov.vn)

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ
, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- S
TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Vụ KHTC;
- Lưu: VT, THH (CSCNTT). (200 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

KHUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Công văn số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. ĐÁNH GIÁ KT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT 2019

Nội dung đánh giá bố cục theo các mục tiêu, nội dung:

Phần 1: Nội dung

1. Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3. Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.

4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ.

5. Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, sở dữ liệu

Nội dung này các Bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình xây dựng, trin khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do Bộ, ngành, địa phương mình trin khai theo Kế hoạch năm 2019 và đưc giao trin khai tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bao gồm các thông tin cơ bản: Mục tiêu, nội dung, phạm vi đầu tư, lộ trình triển khai, kết quả đạt được; hiện trạng kết nối, chia sẻ thông tin trong ngành mình và các Bộ, ngành liên quan khác. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị.

6. Hạ tầng kỹ thuật

7. Nguồn nhân lực

8. Môi trường pháp lý

9. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch 2019, Kế hoạch 5 năm

a) Kế hoạch 2019: Cụ thể từng mục tiêu, kết quả đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân, đề xuất kiến nghị.

b) Kế hoạch 2016-2020: Đánh giá cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao đã hoàn thành, mức độ hoàn thành, chưa hoàn thành.

10. Đánh giá đầu tư cho xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử

TT

Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì triển khai

Lĩnh vực ứng dụng

Mục tiêu đầu tư

Quy mô nội dung đầu tư

Phạm vi đầu tư. Đối với các Bộ, ngành nếu triển khai tới địa phương nêu rõ tới cấp nào (tỉnh/huyện/xã)

Tổng mức đầu tư

Kinh phí đã giải ngân

Nguồn vốn (ghi rõ nguồn vốn là Ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương: vốn ODA, …)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2. Những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân

Nêu rõ những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình trin khai ứng dụng CNTT.

Phần 3. Kiến nghị, đề xuất

Đxuất, kiến nghị cụ thể để khắc phục các hạn chế, vướng mắc.

II. CĂN CỨ LẬP K HOẠCH

Nêu những căn cứ để xây dựng Kế hoạch, cụ thể như:

- Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịch điện tử; Luật An toàn thông tin;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của quan nhà nước;

- Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ đã được ban hành theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011;

- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

- Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triến khai tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2018-2019;

- Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

- Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án Cổng Dịch vụ công quốc gia;

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

- Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam;

- Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ (đối vi Bộ); Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

- Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Bộ, ngành, địa phương mình;

- Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Bộ, ngành, địa phương mình;

- Văn bản hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Và các văn bản liên quan khác.

III. MỤC TIÊU

Căn cứ nội dung, yêu cầu tại văn bản hướng dẫn này, căn cứ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, các Bộ, ngành, địa phương đề xuất mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2020 phù hp, hướng tới thực hiện thành công Kế hoạch ứng dụng CNTT 5 năm; thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao.

IV. NỘI DUNG

Căn cứ mục tiêu năm 2020, xác định các nhiệm vụ cần trin khai trong năm 2020 phù hp với các nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu nêu tại văn bản này.

V. GIẢI PHÁP

Xác định rõ các giải pháp thực hiện Kế hoạch, có thbao gồm (không gii hạn) các nội dung chính sau:

1. Giải pháp môi trường chính sách

2. Giải pháp tài chính

3. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

4. Giải pháp tchức, trin khai

5. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ và các giải pháp khác

VI. DANH MỤC NHIỆM VỤ, D ÁN

Căn cứ định hướng chung, Bộ, ngành, địa phương đề xuất các nhiệm vụ, dự án cho phù hp trên sđảm bảo nguồn lực triển khai, trọng tâm, trọng đim, hiệu quả. Mu danh mục như sau:

TT

Tên nhiệm vụ, dán

Đơn vị chủ trì triển khai

Lĩnh vực ứng dụng

Dự án chuyn tiếp hay dự án mới

Mục tiêu đầu tư

Quy mô nội dung đầu tư

Phạm vi đầu tư

Thời gian trin khai

Nội dung đầu tư năm 2020

Tng mức đầu tư dự kiến

Nguồn vốn (ghi rõ nguồn vốn là Ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương; vốn ODA, ...)

Kinh phí đầu tư năm 2020

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Xác định trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai Kế hoạch.

(bản mềm Kế hoạch bản .doc, .pdf gửi về Bộ TT&TT theo địa chỉ ntthao@mic.gov.vn, kientran@mic.gov.vn)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2055/BTTTT-THH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2055/BTTTT-THH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2055/BTTTT-THH

Lược đồ Công văn 2055/BTTTT-THH 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2055/BTTTT-THH 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2055/BTTTT-THH
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2055/BTTTT-THH 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2055/BTTTT-THH 2019 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

           • 27/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực