Công văn 2060/QLCL-KH

Công văn 2060/QLCL-KH năm 2015 về kiểm điểm việc cung cấp thông tin báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2060/QLCL-KH 2015 kiểm điểm việc cung cấp thông tin về chất lượng an toàn thực phẩm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2060/QLCL-KH
V/v kiểm điểm việc cung cấp thông tin báo cáo về chất lượng, ATTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh/thành phố;
- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh/thành phố.

Ngày 15/5/2015, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có Công văn số 1272/QLCL-KH về cung cấp thông tin báo cáo liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản. Tuy nhiên đến nay việc báo cáo trong Phần mềm báo cáo tháng về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản và gửi Danh sách cập nhật kết quả thống kê, kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, nông lâm thủy sản tính từ thời điểm triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT cho đến thời điểm báo cáo (gọi tắt là Danh sách cập nhật lũy kế) còn chưa đầy đủ, đúng nội dung Cục yêu cầu. Cụ thể như sau:

1. Về việc cung cấp thông tin tại Mục “Báo cáo tháng” - Vấn đề đặc biệt cần quan tâm trong Phần mềm báo cáo tháng về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản:

Trong tháng 5 có 27 tỉnh làm báo cáo tháng trên Phần mềm; trong tháng 6 có 20 tỉnh; trong tháng 7 có 28 tỉnh. Tuy nhiên không có tỉnh nào cung cấp đủ 03 nội dung (tóm lược tình hình triển khai Thông tư 51, báo cáo kết quả lấy mu giám sát an toàn thực phẩm, báo cáo các sự c gây mt ATTP) theo yêu cầu (Chi tiết xin xem Phụ lục 1 gửi kèm).

2. Về việc gửi Danh sách cập nhật lũy kế theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo công văn 1272/QLCL-KH ngày 15/5/2015:

- Trong tháng 5 có 31 tỉnh đã gửi danh sách, trong đó có 8 tỉnh (Cà Mau, Đồng Nai, Hải Dương, Hậu Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh) còn thiếu thông tin (như mã s/địa chỉ/điện thoại, email...)

- Trong tháng 6 có 20 tỉnh đã gửi danh sách, trong đó có 8 tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Hậu Giang, Ninh Bình, Tây Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc) còn thiếu thông tin (như mã số/địa chỉ/điện thoại, email...)

- Trong tháng 7 có 14 tỉnh đã gửi danh sách, trong đó có 01 tỉnh Lâm Đồng gửi danh sách không theo mẫu của Cục.

- Về số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, NLTS tính từ thời điểm triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT cho đến thời điểm báo cáo: Công văn 1272/QLCL-KH yêu cầu các tỉnh gửi Danh sách cập nhật lũy kế nhưng nhiều tỉnh chỉ gửi danh sách các cơ sở được kiểm tra, xếp loại năm 2015 (Ví dụ: Bắc Giang danh sách có 16 cơ sở; Bình Dương danh sách có 64 cơ sở, Cà Mau danh sách có 47 cơ sở, Phú Thọ 9 cơ sở...) (Chi tiết xin xem Phụ lục 1 gửi kèm).

Việc cung cấp thông tin không đầy đủ của các Chi cục dẫn đến thiếu thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai các chủ trương lớn trong Năm vệ sinh an toàn thực phẩm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để đảm bảo việc triển khai nghiêm túc Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và cung cấp đầy đủ thông tin về công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản theo chỉ đạo, Cục Quản lý Chất lượng NLTS đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng NLTS/Phòng Quản lý Chất lượng NLTS các tỉnh/thành phố:

1. Nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu tại công văn số 1272/QLCL-KH ngày 15/5/2015.

2. Khn trương rà soát các thông tin còn chưa đầy đủ, chính xác tại Danh sách cập nhật lũy kế; Bổ sung thêm thông tin liên quan đến “Loại hình sản xuất kinh doanh” và “Cấp quản lý chuyên ngành (tỉnh/huyện/xã)”, “Ngày kiểm tra xếp loại A/B/C” để đảm bảo cập nhật đúng theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT (Xin xem biểu mẫu tại Phụ lục 2 và các chú thích gửi kèm).

3. Các đơn vị báo cáo hàng tháng vào Phần mềm báo cáo tháng và gửi file điện tử (không cần gửi bản giấy) Danh sách cập nhật lũy kế theo mẫu tại Phụ lục 2 về Cục (qua Email: kieuminh.nafi@mard.gov.vn) trước ngày 25 hàng tháng đtổng hợp báo cáo Bộ.

4. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, trong tháng 8/2015 Cục sẽ tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ triển khai Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT tại một số tỉnh/thành phố trọng điểm. Kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau để các tỉnh/thành phố chuẩn bị.

Việc cập nhật đầy đủ thông tin báo cáo của các đơn vị sẽ là một trong những tiêu chí sử dụng để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của địa phương. Đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố chỉ đạo Các Chi cục /Phòng Quản lý Chất lượng NLTS các tỉnh/thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);

- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Các Phòng thuộc Cục;
- Lưu: VT
, KH-TH.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC 1:

KIỂM ĐIỂM VIỆC BÁO CÁO TRONG PHẦN MỀM BÁO CÁO THÁNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VTNN, ATTP NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ GỬI DANH SÁCH CẬP NHẬT LŨY KẾ (03 THÁNG 5, 6, 7/2015)
(Kèm theo văn bản s2060/QLCL-KH ngày 07/8/2015 của Cục Quản lý CLNLTS)

STT

Tên các tỉnh

Tháng 5

6 tháng/tháng 6

Tháng 7

Đã báo cáo tháng trên Phần mềm

Về Danh sách cập nhật lũy kế

Đã báo cáo tháng trên Phần mềm

Về Danh sách cập nhật lũy kế

Đã báo cáo tháng trên Phần mềm

Về Danh sách cập nhật lũy kế

Đã gửi danh sách

Số lượng cơ sở trong danh sách

DS còn thiếu các cột thông tin/ không theo mẫu...

Đã gửi danh sách

số lượng cơ sở trong danh sách

DS còn thiếu các cột thông tin/ không theo mẫu...

Đã gửi danh sách

Số lượng s trong danh sách

DS còn thiếu các cột thông tin/ không theo mẫu...

1.

An Giang

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

2.

Bà Rịa Vũng Tàu

 

x

38

x

 

x

87

x

 

x

144

 

3.

Bắc Giang

 

x

16

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bắc Kạn

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

5.

Bạc Liêu

x

x

1088

x

 

 

 

 

x

 

 

 

6.

Bắc Ninh

 

x

187

x

x

 

 

 

x

 

 

 

7.

Bến Tre

x

x

581

 

 

x

612

 

x

 

 

 

8.

Bình Định

 

 

 

 

 

x

124

 

 

x

124

 

9.

Bình Dương

 

x

64

 

 

x

64

 

 

 

 

 

10.

Bình Phước

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

11.

Bình Thuận

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

12.

Cà Mau

x

x

41

x

x

x

28

x

x

x

47

 

13.

Cần Thơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Cao Bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Đà Nẵng

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

16.

Đắc Lắc

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

17.

Đắc Nông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Điện Biên

x

x

357

 

x

x

360

 

x

x

415

 

19.

Đồng Nai

 

x

344

x

 

 

 

 

x

 

 

 

20.

Đồng Tháp

x

x

19

 

x

 

 

 

x

 

 

 

21.

Gia Lai

x

x

35

 

x

 

 

 

x

 

 

 

22.

Hà Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Hà Nam

 

x

201

 

 

x

40

 

 

 

 

 

24.

Hà Nội

 

 

 

 

 

x

482

 

 

 

 

 

25.

Hà Tĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Hải Dương

x

x

61

x

x

 

 

 

x

x

80

 

27.

Hải phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Hậu Giang

x

x

22

x

x

x

25

x

x

 

 

 

29.

Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Khánh Hòa

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Kiên Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

34.

Kon Tum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Lai Châu

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

36.

Lâm Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

175

x

37.

Lạng Sơn

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

38.

Lào Cai

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

39.

Long An

x

x

384

 

 

 

 

 

x

 

 

 

40.

Nam Định

 

x

59

 

 

x

71

 

 

x

95

 

41.

Nghệ An

x

x

558

 

x

 

 

 

x

 

 

 

42.

Ninh Bình

 

x

33

 

 

x

14

x

 

x

31

 

43.

Ninh Thuận

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

44.

Phú Thọ

x

x

9

 

x

 

 

 

x

 

 

 

45.

Phú Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Quảng Bình

x

x

10

 

 

 

 

 

x

 

 

 

47.

Quảng Nam

 

x

93

 

 

x

37

 

 

 

 

 

48.

Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

x

87

 

 

x

48

 

49.

Quảng Ninh

 

x

451

 

x

x

451

 

x

x

451

 

50.

Quảng Trị

x

x

188

 

x

x

83

 

x

x

90

 

51.

Sóc Trăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

Sơn La

 

x

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

Tây Ninh

x

x

73

 

x

x

512

x

x

 

 

 

54.

Thái Bình

 

x

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Thái Nguyên

 

 

 

 

 

x

37

x

 

 

 

 

56.

Thanh Hoá

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Thừa Thiên Huế

 

x

77

 

x

 

 

 

x

 

 

 

58.

Tiền Giang

 

x

243

 

 

x

609

 

 

x

82

 

59.

Trà Vinh

x

x

354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Tuyên Quang

x

x

21

 

x

x

18

x

x

x

20

 

61.

Vĩnh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

Vĩnh Phúc

x

x

210

 

x

x

210

x

 

x

115

 

63.

Yên Bái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tỉnh

27

31

6036

8

20

20

3951

8

28

14

1917

1

 

PHỤ LỤC 2:

DANH SÁCH CẬP NHẬT LŨY KẾ KẾT QUẢ THỐNG KÊ, KIỂM TRA, XẾP LOẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VTNN, NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG.../2015
(Kèm theo văn bản s
2060/QLCL-KH ngày 07/8/2015 của Cục Quản lý CLNLTS)

STT

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh

Mã số

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Cấp quản lý chuyên ngành (tỉnh/huyện/xã)

Địa chỉ

Điện thoi

Fax

Thư điện t

Tên hthống đảm bảo chất lượng, ATTP

Kết quả xếp loại (A/B/C) gần nhất đến thời điểm báo cáo

Ngày kiểm tra xếp loại A/B/C

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) STT: Đánh số tăng dần từ 1 đến hết số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, NLTS đã có

(2) Tên cơ sở sản xuất kinh doanh: là cơ sở đã được thống kê tkhi bắt đầu triển khai Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT (nay là Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT) cho đến thời điểm báo cáo

(3) Mã số: là mã số doanh nghiệp trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (nếu có)

(4) Loại hình sản xuất, kinh doanh: ghi cụ thể tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh của cơ sở, ví dụ: SXKD giò chả, rau, thịt, gia súc gia cầm, gạo, trái cây,...

(5) Cấp quản lý chuyên ngành (tỉnh/huyện/xã); ghi cấp tỉnh hoặc huyện hoặc xã theo phân cấp của từng tỉnh

(10) Tên hệ thống quản lý chất lượng: ISO/HACCP/GlobalGAP/GMP...

(11) Kết quả xếp loại (A/B/C) gần nhất đến thời điểm báo cáo: dành cho các sở đã được kiểm tra, xếp loại. Ví dụ đối với cơ sở Nguyễn Văn A, tháng 2 mới kiểm tra xếp loại B, sau đó chưa đến thời hạn kiểm tra định kỳ mà kỳ báo cáo là tháng 6/2015 thì ghi vào là B; đến kỳ báo cáo tháng 7/2015 đã tổ chức kiểm tra định kỳ sở này và kết quả xếp loại là C thì ghi là C.

(12) Ngày kiểm tra xếp loại A/B/C: là ngày kiểm tra xếp loại cơ sở đó

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2060/QLCL-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2060/QLCL-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2015
Ngày hiệu lực07/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2060/QLCL-KH 2015 kiểm điểm việc cung cấp thông tin về chất lượng an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2060/QLCL-KH 2015 kiểm điểm việc cung cấp thông tin về chất lượng an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2060/QLCL-KH
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành07/08/2015
        Ngày hiệu lực07/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2060/QLCL-KH 2015 kiểm điểm việc cung cấp thông tin về chất lượng an toàn thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2060/QLCL-KH 2015 kiểm điểm việc cung cấp thông tin về chất lượng an toàn thực phẩm

           • 07/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực