Công văn 2065/BTP-BTTP

Công văn 2065/BTP-BTTP năm 2015 về khen thưởng trong công tác triển khai, thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2065/BTP-BTTP 2015 khen thưởng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2065/BTP-BTTP
V/v: khen thưởng trong công tác triển khai, thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kim sát nhân dân ti cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 11/02/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 258/QĐ-TTg ban hành Đề án “Đi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (sau đây gọi chung là Đề án). Thực hiện Kế hoạch tổng kết 5 năm (2010-2015) triển khai thực hiện Đề án, nhằm kịp thời ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác triển khai, thực hiện Đề án, Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác khen thưởng như sau:

1. Nguyên tắc và chỉ tiêu khen thưởng:

Đ nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng xem xét khen thưởng theo thẩm quyền và lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số các đối tượng khen thưởng cơ quan, đơn vị mình đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, tặng Bằng khen với tiêu chuẩn và hồ sơ nêu tại mục 2, mục 3 Công văn này.

2. Tiêu chun:

Tập thể hoặc cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

2.1. Đối với cá nhân:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án;

b) Lập được nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong hoạt động giám định tư pháp;

c) Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 02 sáng kiến được công nhận đã áp dụng hiệu quả trong quản lý hoạt động hoặc thực hiện giám định tư pháp.

2.2. Đối với tập th:

a) Hoàn thành đầy đủ, đúng thời hạn nhiệm vụ quy định trong Đề án, Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án;

b) Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác triển khai, thực hiện Đề án;

c) Có 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

Đ nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng về Bộ Tư pháp, bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng;

b) Biên bản họp đánh giá, suy tôn cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án;

c) Báo cáo thành tích của tập thể cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo mẫu kèm theo Công văn này);

d) Bản sao có chứng thực các quyết định khen thưởng trong 02 năm từ năm 2013 đến năm 2014.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Bổ trợ tư pháp) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đng chí Phạm Văn Tun, Chuyên viên chính Cục B trợ tư pháp, s điện thoại: 04.62739513.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Thi đua - Khen thưởng (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

Mu số 02

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm 2015

 

BÁO CÁO

THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
(Mu báo cáo áp dng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                               Giới tính:

- Quê quán1:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân2:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG3

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

S, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

S, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu)NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

 

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm 2015

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
(Mu báo cáo áp dụng đối với tập th)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và hoạt động;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc, các giải pháp công tác, sáng kiến đem lại hiệu quả cao trong việc triển khai, thực hiện Đề án.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG1

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

S, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

S, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 1 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

2 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án.

3 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

1 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2065/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2065/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2015
Ngày hiệu lực16/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2065/BTP-BTTP

Lược đồ Công văn 2065/BTP-BTTP 2015 khen thưởng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2065/BTP-BTTP 2015 khen thưởng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2065/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành16/06/2015
        Ngày hiệu lực16/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2065/BTP-BTTP 2015 khen thưởng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2065/BTP-BTTP 2015 khen thưởng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

           • 16/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực