Công văn 20708/QLD-ĐK

Công văn 20708/QLD-ĐK năm 2017 về báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 20708/QLD-ĐK 2017 báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20708/QLD-ĐK
V/v báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, XNK thuốc

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất thuốc
(Sau đây gọi tắt là các cơ sở).

Căn cứ các quy định về chế độ báo cáo việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế tại Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Cục Quản lý Dược đề nghị:

1. Các cơ sở báo cáo cơ cấu vốn, giá trị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm y tế năm 2017 theo các mẫu đính kèm Công văn này.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý Dược (địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và đồng thời gửi bản báo cáo bằng file điện tử (sử dụng phần mềm MS. Excel hoặc MS. Word) về địa chỉ email: [email protected] trước ngày 30/12/2017. Mẫu báo cáo được đăng trên website của Cục Quản lý Dược (http://dav.gov.vn).

2. Sở Y tế đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và kịp thời các nội dung tại Công văn này. Cục Quản lý Dược sẽ tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc, tạm ngừng cấp số đăng ký thuốc, tạm ngừng tiếp nhận và xét duyệt đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và đề nghị Sở Y tế xem xét tạm dừng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đối với các cơ sở không thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu tại Công văn này.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược theo số điện thoại 04.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, KD (N).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Đơn vị báo cáo
Số………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…., ngày     tháng     năm 2017

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC

Kính gửi: Cục Quản lý Dược

1. Thông tin chung

2. Tên doanh nghiệp:

3. Địa chỉ liên hệ:

- Số điện thoại:                                                Fax:

- Họ và tên người lập báo cáo:

- Điện thoại di động người lập báo cáo:

3. Loại hình và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp (đánh dấu √ vào ô thích hợp):

Loại hình và phạm vi kinh doanh

Nguyên liệu hóa dược

Dược liệu để sản xuất thuốc

Thuốc thành phẩm do đơn vị sản xuất

Thuốc thành phẩm không do đơn vị sản xuất

Vắc xin

Sinh phẩm y tế

Sản xuất

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

Nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ bảo quản

 

Dịch vụ kiểm nghiệm

 

Khác (đề nghị ghi rõ)

 

4. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp (tính đến hết ngày 31/12/2017):

- Vốn điều lệ:

- Tỷ lệ vốn nhà nước (%):

- Tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (%):

- Tỷ lệ góp vốn của cổ đông trong nước (không phải của nhà nước) (%):

- Tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài thông qua sàn chứng khoán (%):

- Tỷ lệ nguồn vốn khác (nếu có) (%):

II. Báo cáo tổng quát sản xuất thuốc (ĐVT: Triệu đồng)

TT

Doanh thu sản xuất thuốc

Thực hiện 2016

Ước thực hiện 2017

Ghi chú

1

Sản xuất nguyên liệu

 

- Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

- Dược liệu đã chế biến

 

 

 

 

- Cao dược liệu các dạng

 

 

 

 

- Chiết xuất dược liệu

 

 

 

 

- NL sản xuất vắc xin, SPYT

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

2

Sản xuất thành phẩm

 

- Thuốc hóa dược

 

 

 

 

- Thuốc dược liệu

 

 

 

 

- Vắc xin

 

 

 

 

- Sinh phẩm y tế

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

III. Báo cáo tổng quát xuất, nhập khẩu thuốc (ĐVT: 1000 USD)

TT

Doanh thu xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thực hiện 2016

Ước thực hiện 2017

Ghi chú

1

Xuất khẩu nguyên liệu

 

- Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

- Dược liệu đã chế biến

 

 

 

 

- Cao dược liệu các dạng

 

 

 

 

- Chiết xuất dược liệu

 

 

 

 

- NL sản xuất vắc xin, SPYT

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

2

Xuất khẩu thành phẩm

 

- Thuốc hóa dược

 

 

 

 

- Thuốc dược liệu

 

 

 

 

- Vắc xin

 

 

 

 

- Sinh phẩm y tế

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

3

Nhập khẩu nguyên liệu

 

- Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

- Dược liệu đã chế biến

 

 

 

 

- Cao dược liệu các dạng

 

 

 

 

- Chiết xuất dược liệu

 

 

 

 

- NL sản xuất vắc xin, SPYT

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

4

Nhập khẩu thành phẩm

 

- Thuốc hóa dược

 

 

 

 

- Thuốc dược liệu

 

 

 

 

- Vắc xin

 

 

 

 

- Sinh phẩm y tế

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

Đối với các thuốc, nguyên liệu là dược chất trong danh mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành lĩnh vực, yêu cầu cơ sở báo cáo chi tiết theo mẫu số 09 phụ lục II Nghị định 54/2017/NĐ-CP theo đúng quy định về chế độ báo cáo quy định tại điều 47 Nghị định này.

 

Người lập biểu

Giám đốc Doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (nơi đơn vị đặt trụ sở);
- Lưu.

 

 


Mẫu số 09

Tên cơ sở:
Số:

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ XUẤT, NHẬP, TỒN KHO, SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT/ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/ DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN/ TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC/ THUỐC, DƯỢC CHẤT TRONG DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC
(Từ ngày….. đến ngày….. )

Kính gửi:…………………………………….

 

TT

Nguyên liệu/Tên thuốc, dạng bào chế, nồng độ/hàm lượng, quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Số lượng tồn kho kỳ trước chuyển sang

Số lượng nhập trong kỳ

Tổng số

Số lượng xuất trong kỳ

Số lượng hao hụt

Tồn kho cuối kỳ

Mục đích sử dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số lượng hao hụt bao gồm cả hỏng, vỡ, hết hạn dùng… Nếu có, cần báo cáo chi tiết

** Chú ý: Số lượng báo cáo phải được cập nhật ngay trước thời gian lập đơn hàng đề nghị nhập khẩu.

Báo cáo phải kèm theo danh sách chi tiết tên, địa chỉ khách hàng theo từng lần xuất hàng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu tại cơ sở.

……., ngày…. tháng… năm….
Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh đóng dấu (nếu có))

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 20708/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu20708/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 20708/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 20708/QLD-ĐK 2017 báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 20708/QLD-ĐK 2017 báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu20708/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Văn Đông
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 20708/QLD-ĐK 2017 báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 20708/QLD-ĐK 2017 báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc

             • 08/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực